Przeskocz do treści
coloalert

Alternatywy dla kolonoskopii — czy można uniknąć tego badania?

Pac­jen­ci częs­to poszuku­ją alter­naty­wy dla kolonoskopii. Obaw­ia­ją się tego bada­nia ze wzglę­du na możli­wy ból czy dyskom­fort. Wielu z nich nie decy­du­je się także na nią z powodu wsty­du. Czy rzeczy­wiś­cie obawy przed kolonoskopią są słuszne? Czy ist­nieją alter­naty­wy dla kolonoskopii? Sprawdź poniżej!alternatywy dla kolonoskopii

Spis treś­ci:

  1. Kolonoskopia — czym jest to badanie?
  2. Kolonoskopia — czy obawy przed badaniem są słuszne?
  3. Jakie są alter­naty­wy dla kolonoskopii?

Kolonoskopia — czym jest to badanie?

Kolonoskopia to badanie endoskopowe dol­nego odcin­ka prze­wodu pokar­mowego. Dzię­ki niemu lekarz może ocenić wnętrze jeli­ta grubego oraz koń­cowy odcinek jeli­ta cienkiego pac­jen­ta. Pozwala ona wykryć zmi­any nowotworowe{[1] .
Kolonoskopię wykonu­je się poprzez giętką rurkę zakońc­zoną kamerą, którą wprowadza się do odby­tu pac­jen­ta. W niek­tórych przy­pad­kach wprowadzane są tam także inne narzędzia np. w celu pobra­nia wycin­ka do bada­nia histopa­to­log­icznego. Całe badanie może trwać od 15 do 40 min­ut. Dokład­ny czas trwa­nia bada­nia zależy od tego, jakie zmi­any w jeli­cie wykry­je lekarz.

Kolonoskopia — czy obawy przed badaniem są słuszne?

Kolonoskopia jest badaniem, którego pac­jen­ci stara­ją się raczej unikać. W 2022 roku zgłaszal­ność na to badanie wynosiła zaled­wie 17,4%[2] . Czym jest to spowodowane? Kolonoskopia kojarzy się pac­jen­tom z bólem i dyskom­fortem. Wolą więc jej unikać tak dłu­go, jak tylko to możliwe.
W rzeczy­wis­toś­ci kolonoskopia wcale nie jest tak strasznym badaniem. U więk­szoś­ci pac­jen­tów wykonu­je się ją w znieczu­le­niu ogól­nym lub miejs­cowym. Badanie może być więc bolesne tylko w przy­pad­ku wyko­na­nia go bez znieczu­le­nia. W takim przy­pad­ku siła bólu zależy głównie od budowy anatomicznej pac­jen­ta oraz jego progu bólu.
Przy­go­towanie do kolonoskopii

Kolonoskopia wyma­ga od pac­jen­ta wcześniejszego przy­go­towa­nia. Nie pole­ga ono tylko na wyko­na­niu bada­nia na czc­zo. Przy­go­towanie musi rozpocząć się już tydzień wcześniej. Właśnie wtedy pac­jent powinien rozpocząć stosowanie lekkos­trawnej diety. Z kolei na dwa dni przed badaniem należy rozpocząć spoży­wanie spec­jal­nej zawiesiny[3] .

Jakie są alternatywy dla kolonoskopii?

Kolonoskopii może­my spróbować uniknąć poprzez bezbolesną i kom­for­tową alter­naty­wę — test na raka jeli­ta grubego Coloalert. Jest to badanie pro­fi­lak­ty­czne, które może wykryć zmi­any nowot­worowe w obrę­bie jeli­ta grubego pac­jen­ta. Wykon­ać może­my go na pod­staw­ie prób­ki kału, którą pobrać może­my we włas­nej toalecie[4] .

Pac­jen­ci muszą pamię­tać, że test Coloalert nie zawsze zastąpi kolonoskopię. Zależy to od wskazań medy­cznych. Jeśli w teś­cie zostaną wykryte zmi­any nowot­worowe, to nie uda nam się uniknąć kolonoskopii.

Źródła:

  1. https://www.bielanski.med.pl/wp-content/uploads/2022/12/Kolonoskopia_opis-procedury.pdf
  2. Aktu­al­na sytu­ac­ja pac­jen­tów z nowot­wora­mi układu pokar­mowego w Polsce.pdf.
  3. https://www.zozmokotow.pl/images/diagnostyka/Instrukcja-przygotowania-FORTRANS.pdf
  4. https://www.testdna.pl/badania-przesiewowe-na-raka-jelita-grubego-kolonoskopia-vs-test-coloalert/
Oceń
mail