Częste infekcje u dzieci - jak można spróbować im zapobiegać? Przeskocz do treści
coloalert

Jak zapobiegać częstym infekcjom u dzieci z niską odpornością?

W sezonie jesi­en­no-zimowym nie sposób uniknąć częstych infekcji u dziec­ka. Może­my jed­nak spróbować cho­ci­aż odrobinę wzmoc­nić jego odporność. Nie jest to wcale skom­p­likowane. Wystar­czy wprowadz­ić w życie kil­ka nat­u­ral­nych metod. Dowiedz się, jak zapo­b­ie­gać częstym infekcjom u dzieci z niską odpornoś­cią!jak zapobiegać częstym infekcjom u dzieci z niską odpornością

Spis treś­ci:

  1. Najlep­sze sposo­by na zapo­b­ie­ganie częstym infekcjom u dzieci z niską odpornością
  2. Czy niska odporność u dziec­ka to powód do niepokoju?

Najlepsze sposoby na zapobieganie częstym infekcjom u dzieci z niską odpornością

Odporność swo­jego dziec­ka możesz wspomóc poprzez:

  •  Zad­ban­ie o odpowied­nią ilość wit­a­min w diecie – dla pra­cy układu odpornoś­ciowego szczegól­nie waż­na jest wit­a­m­i­na C i D. Pier­wszą z nich zna­jdziemy w papryce, warzywach kapust­nych, natce pietrusz­ki, szpinaku i kiwi. Z kolei wit­a­m­inę D przys­woimy, spoży­wa­jąc ryby, jaja, wątróbkę oraz ole­je pochodzenia roślinnego.
  •  Jedz­cie pro­duk­ty pszczele – sprawdzi się tutaj miód, pierz­ga oraz pyłek pszczeli propo­lis. Pamię­ta­jmy jed­nak, aby miód wprowadz­ić do diety dziec­ka dopiero po jego pier­wszych urodzinach.
  •  Reg­u­larnie się rusza­j­cie — akty­wność fizy­cz­na jest bard­zo waż­na dla naszego układu odpornoś­ciowego. Najlepiej upraw­iać ją na świeżym powi­etrzu. Zale­ca się, aby robić to co najm­niej 3 razy w tygod­niu przez 30 minut.
  •  Nie prze­grze­waj dziec­ka – rodz­ice z obawy, że dziecku będzie zim­no, częs­to zakłada­ją na nie wiele warstw ubrań. Jest to zupełnie niepotrzeb­ne. Dziecko ma praw­ie taki sam kom­fort cieplny, jak oso­ba dorosła. Prze­grze­wanie dziec­ka może jedynie zakłó­cić funkcjonowanie układu odpornościowego.

Czy niska odporność u dziecka to powód do niepokoju?

Dzieci cho­ru­ją dużo częś­ciej niż oso­by dorosłe. Jest to nor­malne, ponieważ ich układ odpornoś­ciowy wciąż się rozwi­ja. Nie do koń­ca potrafi więc sobie jeszcze radz­ić z różny­mi infekc­ja­mi. Prob­lem pojaw­ia się, gdy dzieci cho­ru­ją za częs­to. Może być to poważniejszy prob­lem zdrowot­ny zwany pier­wot­nym niedo­borem odpornoś­ci (PNO). Jest to gru­pa chorób, które powodu­ją częst­sze infekc­je oraz ich cięższy przebieg.

Pier­wotne niedobo­ry odpornoś­ci to schorzenia wywołane przez zmi­any w genach. Wykryć może­my je w bada­niu gene­ty­cznym. Najlepiej sprawdzi się do tego test anal­izu­ją­cy wszys­tkie geny, taki jak badanie WES. Dzię­ki temu żad­na ist­nieją­ca mutac­ja gene­ty­cz­na nie zostanie przeoc­zona, a my otrzy­mamy pewną diagnozę.

Oceń
mail