Badania profilaktyczne na słabą odporność - jakie testy wykonać? Przeskocz do treści
coloalert

Profilaktyczne badania dzieci na słabą odporność — które z nich warto wykonać?

Dzieci nieste­ty mają słab­szą odporność niż dorośli. Szczegól­nie częs­to cho­ru­ją, gdy rozpoczną swo­ją przy­godę ze żłobkiem lub przed­szkolem. Doty­czy to niemal każdego dziec­ka. Więk­szy prob­lem pojaw­ia się, gdy dzieci zaczy­na­ją chorować zbyt częs­to. Może to oznaczać niepraw­idłowe dzi­ałanie układu odpornoś­ciowego. Co to dokład­nie oznacza? Jakie pro­fi­lak­ty­czne bada­nia dzieci na słabą odporność wykon­ać? Sprawdź poniżej!profilaktyczne badania dzieci na słabą odporność

Spis treś­ci:

  1. Pro­fi­lak­ty­czne bada­nia dzieci na słabą odporność — testy immunologiczne
  2. Pro­fi­lak­ty­czne bada­nia dzieci na słabą odporność — testy genetyczne

Profilaktyczne badania dzieci na słabą odporność — testy immunologiczne

Przy prob­lemach z odpornoś­cią u dziec­ka w pier­wszej kole­jnoś­ci wykon­ać powin­niśmy testy immuno­log­iczne, takie jak:

  •  Anal­izę poziomu prze­ci­w­ci­ał IgG, IgA, IgM, IgE, IgD
  •  Badanie poziomu lim­fo­cytów T
  •  Badanie poziomu neutrofilii
  •  Badanie akty­wnoś­ci białek dopełniacza

Każde z tych badań wykonu­je się na pod­staw­ie prób­ki krwi. Jest ona pobier­ana tak samo, jak do zwykłej morfologii.

Profilaktyczne badania dzieci na słabą odporność — testy genetyczne

Bard­zo częs­to przy­czyną słabej odpornoś­ci u dzieci są czyn­ni­ki gene­ty­czne. W wielu przy­pad­kach niepraw­idłowe dzi­ałanie układu immuno­log­icznego to wynik choro­by wrod­zonej zwanej pier­wot­nym niedo­borem odpornoś­ci (PNO). Jest to gru­pa, która liczy pon­ad 300 schorzeń. Dzieci z taki­mi dolegli­woś­ci­a­mi częś­ciej cho­ru­ją i dużo ciężej prze­chodzą każdą zła­paną infekcję. Są także dużo bardziej narażone na powikła­nia, takie jak choro­by nowot­worowe, zapale­nie opon móz­gowych czy sepsa.

Pier­wotne niedobo­ry odpornoś­ci wykryć może­my w bada­ni­ach gene­ty­cznych. Musimy jed­nak wybrać do tego badanie, w którym anal­izu­je się możli­wie jak najwięcej genów. Do diag­nos­ty­ki pier­wot­nych niedoborów odpornoś­ci najlep­sze są kom­plek­sowe bada­nia gene­ty­czne, takie jak test WES. W takich anal­izach sprawdzany jest cały egzom, czyli wszys­tkie znane geny. Dzię­ki takim badan­iom może­my więc wykryć nawet rzad­kie mutac­je gene­ty­czne. W kon­sek­wencji zdi­ag­nozu­je­my prob­le­my z odpornoś­cią i będziemy mogli wdrożyć właś­ci­we leczenie.

Wyko­nanie kom­plek­sowego tes­tu gene­ty­cznego w kierunku PNO rekomen­du­je się nawet u zdrowych dzieci. Choro­by te mogą zacząć się objaw­iać dopiero po kilku lat­ach życia, kiedy jest już za późno na efek­ty­wne lecze­nie. Warto więc pomyśleć o tym wcześniej. W takim przy­pad­ku zale­ca się przeprowadze­nie tes­tu WES pro­fi­lak­ty­ka.

5/5 — (1 głosów / głosy) 
mail