Co warto wiedzieć o badaniach przed szczepieniem? Przeskocz do treści
coloalert

Co warto wiedzieć o badaniach przed szczepieniem?

Bada­nia przed szczepi­e­niem są bard­zo istotne i nie moż­na ich lekce­ważyć. Nie ma znaczenia, czy szczepi­onka jest refun­dowana, czy pac­jent kupu­je ją na włas­ną rękę. Wszys­tkie szczepi­on­ki powin­ny być podawane przez per­son­el medy­czny, po wcześniejszym prze­bada­niu pac­jen­ta. Należy pamię­tać, że nawet najbez­pieczniejsze szczepi­on­ki mogą powodować skut­ki uboczne. Warto więc wykon­ać bada­nia gene­ty­czne dziec­ka przed szczepieniem.

Badania przed szczepieniem - kto je wykonuje, Badania przed szczepieniem - czy są obowiązkowe, Badania przed szczepieniem - kiedy nie trzeba ich wykonywać, Badania przed szczepieniem - co dają

Bada­nia przed szczepi­e­niem — kto je wykonuje?
Bada­nia przed szczepi­e­niem — czy są obowiązkowe?
Bada­nia przed szczepi­e­niem — kiedy nie trze­ba ich wykonywać?
Bada­nia przed szczepi­e­niem — co dają?

Badania przed szczepieniem — kto je wykonuje?

Każ­do­ra­zowo szczepi­e­nie powin­no zostać poprzed­zone badaniem lekarskim — nie ma znaczenia, w jakim wieku jest pac­jent. Tego typu badanie musi wykon­ać lekarz, który wyda­je kwal­i­fikację do bada­nia przed szczepi­e­niem. Nie może być to pielęg­niar­ka czy inny per­son­el medy­czny, ponieważ nie posi­ada­ją oni wystar­cza­ją­cych uprawnień.

Badania przed szczepieniem — czy są obowiązkowe?

Bada­nia przed szczepi­e­niem są obow­iązkowe, cho­ci­aż nie moż­na niko­go zmusić do tego, by je wykony­wać — ze szczepi­enia zawsze moż­na zrezyg­nować. Bada­nia kwal­i­fiku­jące do szczepi­enia są ważne przez 24 godziny. Pole­ga­ją na przeprowadze­niu wywiadu lekarskiego, a następ­nie na bada­niu fizy­cznym. Lekarz pyta o aspek­ty, które mogą mieć istot­ny wpływ na szczepi­e­nie — prze­byte choro­by, wys­tępu­jące odczyny aler­giczne. Zde­cy­du­je — szczepić czy nie?

Badania przed szczepieniem — kiedy nie trzeba ich wykonywać?

Jak bez­piecznie szczepić dziecko? Każ­da szczepi­onka wyma­ga poprzedzenia bada­ni­a­mi. Za poprawność kwal­i­fikacji do szczepi­enia odpowia­da lekarz, który pod­pisze doku­men­ty i poda szczepi­onkę. Żaden spec­jal­ista nie zde­cy­du­je się na podanie szczepi­on­ki bez przeprowadzenia wywiadu z pac­jen­tem oraz zbada­nia stanu jego zdrowia.

Badania przed szczepieniem — co dają?

Szczepić czy nie? Wykryj prze­ci­wwskaza­nia do szczepień. Bada­nia wykony­wane przed szczepi­e­niem mają bard­zo ważne cele, dlat­ego nie może ich lekce­ważyć zarówno pac­jent, jak i lekarz. Celem bada­nia jest zmin­i­mal­i­zowanie ryzy­ka wys­tąpi­enia NOP, czyli niepożą­danego odczynu poszczepi­en­nego, który może wys­tąpić zawsze, bez wzglę­du na rodzaj i typ szczepi­on­ki (np. szczepi­onka MMR). Celem bada­nia jest pon­ad­to maksy­malne zwięk­sze­nie skutecznoś­ci aplikowanego szczepi­enia. W przy­pad­ku wykrycia niepraw­idłowoś­ci, lekarz może szczepi­e­nie odroczyć w cza­sie, zmienić szczepi­onkę czy nawet całkowicie odradz­ić jej podawanie. Jakie bada­nia przed szczepi­e­niem moż­na zro­bić? Moż­na zro­bić na przykład badanie WES.

Zobacz:

Autyzm u dzieci przyczyny

Padacz­ka u dzieci przyczyny

Bada­nia na padaczkę

Badanie WES

Bada­nia gene­ty­czne noworodka

Mikro­macierze badanie

Czy padacz­ka jest dziedziczna?

mail