ūüíä Badanie nadwraŇľliwoŇõci na leki - jak najlepiej sprawdzińá? Przeskocz do treŇõci
coloalert

Badanie nadwraŇľliwoŇõci na leki

Jak sprawdz¬≠ińá, czy na pewno dobrze zareagu¬≠je¬≠my na konkret¬≠ny lek? Lista moŇľli¬≠wych dzi¬≠aŇāaŇĄ niepoŇľńÖ¬≠danych konkret¬≠nych lek√≥w moŇľe przypraw¬≠ińá o b√≥l gŇāowy, poniewaŇľ moŇľe¬≠my w niej przeczy¬≠tańá, Ňľe po zaŇľy¬≠ciu leku moŇľe¬≠my dostańá krwotoku, zapaŇõńá w ŇõpińÖczkńô, dostańá zapaŇõ¬≠ci czy umrzeńá. Ale jak wŇāaŇõ¬≠ci¬≠wie sińô dowiedzieńá czy to aku¬≠rat my zareagu¬≠je¬≠my na niego niepraw¬≠idŇāowo? RozwińÖzaniem sńÖ bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne, dzińô¬≠ki kt√≥rym bńôdziemy wiedzieńá, jak nasze geny zareagu¬≠jńÖ na przetwarzanie konkret¬≠nego leku. Dzińô¬≠ki rapor¬≠towi z takiego bada¬≠nia lekarz bńôdzie m√≥gŇā wdroŇľyńá indy¬≠wid¬≠u¬≠al¬≠nie dobrane lecze¬≠nie, co bńôdzie skutkowaŇāo jego zwińôk¬≠szonńÖ skutecznoŇõcińÖ.padaczka leki

 1. Badanie WES Premium
 2. Jakie leki sprawdza badanie WES Premium?
 3. Czy nad¬≠wraŇľli¬≠woŇõńá na leki jest dziedziczna?
 4. Jak wŇāaŇõ¬≠ci¬≠wie orga¬≠nizm przetwarza sub¬≠stanc¬≠je lecznicze?

Badanie WES Premium

Badanie WES pre¬≠mi¬≠um jest badaniem najsz¬≠er¬≠szym, badaniem gene¬≠ty¬≠cznym. Daje on dodatkowo moŇľli¬≠woŇõńá sprawdzenia, jak nasz orga¬≠nizm zareagu¬≠je na konkret¬≠ny lek. Poz¬≠woli r√≥wnieŇľ stwierdz¬≠ińá, jaka dawka danego leku bńôdzie najbardziej odpowied¬≠nia. Test WES pre¬≠mi¬≠um jest najnowoczeŇõniejszym i najbardziej pre¬≠cyzyjnym ist¬≠niejńÖ¬≠cym testem gene¬≠ty¬≠cznym. Badanie to pole¬≠ga na sek¬≠wencjonowa¬≠niu ekson√≥w oraz wszys¬≠t¬≠kich znanych intron√≥w. Introny, kt√≥rych nau¬≠ka do tej pory dobrze nie zbadaŇāa sńÖ pomi¬≠jane, poniewaŇľ takie infor¬≠ma¬≠c¬≠je wprowadz¬≠iŇāy¬≠by jedynie zamieszanie oraz utrud¬≠niŇāy¬≠by trafnńÖ diag¬≠nozńô. Jest on opar¬≠ty na sek¬≠wencjonowa¬≠niu najnowszej gen¬≠er¬≠acji (tech¬≠nologii NGS). Badanie WES pre¬≠mi¬≠um pole¬≠ga na anal¬≠izie wszys¬≠t¬≠kich czńôŇõ¬≠ci gen√≥w, kt√≥re zostaŇāy do tej pory poz¬≠nane. Stwarza to niepow¬≠tarzal¬≠nńÖ szan¬≠sńô na wŇāaŇõ¬≠ci¬≠wńÖ diag¬≠nozńô oraz bardziej skuteczne leczenie.leki padaczka

Lab¬≠o¬≠ra¬≠to¬≠ri¬≠um, w kt√≥rym wykony¬≠wane sńÖ testy WES Pre¬≠mi¬≠um ma najwińôk¬≠szńÖ bazńô danych doty¬≠czńÖ¬≠cych zmi¬≠an intronowych, kt√≥re sńÖ powo¬≠dem objaw√≥w chor√≥b wrod¬≠zonych. Lab¬≠o¬≠ra¬≠to¬≠ri¬≠um to ma pon¬≠ad 10 lat doŇõwiad¬≠czenia w wykony¬≠wa¬≠niu r√≥Ňľnego rodza¬≠ju badaŇĄ gene¬≠ty¬≠cznych, dzińô¬≠ki czemu moŇľe sys¬≠tem¬≠aty¬≠cznie tworzyńá wŇāasne bazy danych. Pon¬≠ad¬≠to w lab¬≠o¬≠ra¬≠to¬≠ri¬≠um pracu¬≠je pon¬≠ad 300 wyk¬≠wal¬≠i¬≠fikowanych pra¬≠cown¬≠ik√≥w z r√≥Ňľnych spec¬≠jal¬≠iza¬≠cji. Zatrud¬≠nieni sńÖ np. spec¬≠jal¬≠iŇõ¬≠ci z dziedziny kar¬≠di¬≠ologii, neu¬≠rologii, onkologii czy reuma¬≠tologii. Spec¬≠jal¬≠iŇõ¬≠ci na bieŇľńÖ¬≠co anal¬≠izu¬≠jńÖ najnowsze doniesienia ze Ňõwia¬≠ta medy¬≠cyny i wyko¬≠rzys¬≠tu¬≠jńÖ swo¬≠jńÖ wiedzńô w pracy. 

Wyni¬≠ki bada¬≠nia nad¬≠wraŇľli¬≠woŇõ¬≠ci na leki sńÖ przed¬≠staw¬≠ione w obsz¬≠ernym rapor¬≠cie. Raport ten jest napisany w bard¬≠zo zrozu¬≠mi¬≠aŇāy spos√≥b. Otrzy¬≠mu¬≠je¬≠my go okoŇāo 6‚Äď7 tygod¬≠ni po bada¬≠niu. Zna¬≠j¬≠du¬≠jńÖ sińô w nim konkretne infor¬≠ma¬≠c¬≠je, co dany wynik oznacza dla pac¬≠jen¬≠ta. Wyni¬≠ki wykazu¬≠jńÖ czy dawka jakiejkol¬≠wiek z 89 badanych sub¬≠stancji (zna¬≠j¬≠du¬≠jńÖ sińô one w 550 lekach) powin¬≠na byńá zmniejs¬≠zona lub zwińôk¬≠szona, aby wdroŇľone lecze¬≠nie byŇāo bez¬≠pieczniejsze i bardziej efek¬≠ty¬≠wne oraz nie pojaw¬≠iaŇāy sińô dzi¬≠aŇāa¬≠nia niepoŇľńÖ¬≠dane. Wyni¬≠ki pokaŇľńÖ r√≥wnieŇľ, czy jak¬≠iŇõ lek jest na tyle niebez¬≠pieczny dla pac¬≠jen¬≠ta, Ňľe nigdy nie naleŇľy go podawańá. Test WES pre¬≠mi¬≠um pozwala uniknńÖńá tak groŇļnych skutk√≥w ubocznych, jak np. ŇõpińÖcz¬≠ka, krwotok, a nawet Ňõmierńá. KaŇľdy wynik bada¬≠nia jest kon¬≠sul¬≠towany ze spec¬≠jal¬≠istńÖ- lekarzem gene¬≠tykiem, kt√≥ry jeŇõli to konieczne, wyp¬≠isze pisemne zalece¬≠nia dla innych lekarzy spec¬≠jal¬≠ist√≥w. PrzykŇāad¬≠owy raport moŇľe¬≠my zobaczyńá pod tym linkiem: https://badamydzieci.pl/wp-content/uploads/2021/04/LEKI-przykladowy-raport.pdf.

Pr√≥bkńô do bada¬≠nia moŇľe byńá krwi lub badanie moŇľ¬≠na wykon¬≠ańá z wymazu z policz¬≠ka. JeŇõli pac¬≠jent zde¬≠cy¬≠du¬≠je sińô na wymaz, to moŇľe wykon¬≠ańá go nawet samodziel¬≠nie w domu za pomocńÖ spec¬≠jal¬≠nego zestawu pobran¬≠iowego i odesŇāańá pr√≥bkńô kurierem.

Jakie leki sprawdza badanie WES Premium?

Lista lek√≥w, kt√≥re sńÖ sprawdzane w bada¬≠niu WES pre¬≠mi¬≠um, jest bard¬≠zo dŇāu¬≠ga. Sprawdzane sńÖ m.in. leki z grupy:padaczka leki

 • Lek√≥w Prze¬≠ci¬≠w¬≠padaczkowych np. Tegre¬≠tol (Kar¬≠ba¬≠mazepina), Fri¬≠si¬≠um (Klobazam), Epanutin Par¬≠enter¬≠al (Feny¬≠toina) czy Rispolept (Risperi¬≠don).
 • Lek√≥w Psy¬≠chi¬≠a¬≠trycznych np. Abil¬≠i¬≠fy (Aryp¬≠ipra¬≠zol), Citabax (Citalo¬≠pram), Imipram¬≠i¬≠na czy Asen¬≠tra (Setrali¬≠na).
 • Lek√≥w Prze¬≠ci¬≠w¬≠b√≥lowych np. Ibum, Ibuprom (Ibupro¬≠fen), Stre¬≠sp¬≠sils Inten¬≠sive (Flur¬≠bipro¬≠fen), Diclac (Diklofe¬≠nak) czy Tra¬≠mal (Tra¬≠madol).
 • Lek√≥w Kar¬≠di¬≠o¬≠log¬≠icznych i hema¬≠to¬≠log¬≠icznych np. Betaloc (Metor¬≠polol), Ryt¬≠monorm (Propafenon) czy Warfin (War¬≠fary¬≠na).
 • Lek√≥w Stosowanych w znieczu¬≠le¬≠niu np. Propo¬≠fol, Sewofluran
 • Lek√≥w Gas¬≠tro¬≠log¬≠icznych np. Tro¬≠pisetron, Dex¬≠i¬≠lant (Dek¬≠slan¬≠zo¬≠pra¬≠zol) czy Gas¬≠tro¬≠caps (Omepra¬≠zol)
 • Lek√≥w Hepa¬≠to¬≠log¬≠icznych np. Pegasys (Pegin¬≠ter¬≠fer¬≠on alfa- 2a)
 • Lek√≥w Immuno¬≠log¬≠icznych np. Zia¬≠gen (Abakawir) czy Rey¬≠ataz (Ataz¬≠nawir)
 • Lek√≥w nefro¬≠l¬≠og¬≠icznych np. Karbagen (Okskar¬≠bazepina), Tet¬≠modis (Tetra¬≠benazy¬≠na) czy Amizepin (Kar¬≠ba¬≠mazepina)
 • Lek√≥w onko¬≠log¬≠icznych np. Mer¬≠cap¬≠top¬≠ur¬≠inum VIS (Merkap¬≠toury¬≠na), Xelo¬≠da (Kapecytabi¬≠na) czy Tamox¬≠ifen- Ebe¬≠we (Tamoksyfen)

SńÖ to oczy¬≠wiŇõ¬≠cie jedynie przykŇāady sprawdzanych lek√≥w. Lista jest duŇľo dŇāuŇľsza i og√≥ln¬≠o¬≠dostńôp¬≠na. Zna¬≠jdziemy jńÖ pod tym linkiem: https://badamydzieci.pl/WES_PREMIUM_spis_badanych_substancji_leczniczych.pdf

Czy nadwraŇľliwoŇõńá na leki jest dziedziczna?

Do bada¬≠nia WES Pre¬≠mi¬≠um moŇľ¬≠na r√≥wnieŇľ wŇāńÖczyńá pr√≥b¬≠ki pobrane od rodz¬≠ic√≥w pac¬≠jen¬≠ta. Badanie to nazy¬≠wa sińô WES TRIO. Pobrany mate¬≠ri¬≠aŇā gene¬≠ty¬≠czny dziec¬≠ka i rodz¬≠ic√≥w jest dokŇāad¬≠nie anal¬≠i¬≠zowany, ale takŇľe szczeg√≥Ňāowo por√≥w¬≠nany ze sobńÖ. Poz¬≠woli to na sprawdze¬≠nie, jeszcze dokŇāad¬≠niej przy¬≠czynńô objaw√≥w u dziec¬≠ka. W stan¬≠dar¬≠d¬≠owym bada¬≠niu WES TRIO peŇāny raport otrzy¬≠mu¬≠je jedynie dziecko, ale w wer¬≠sji rozsz¬≠er¬≠zonej rodz¬≠ice r√≥wnieŇľ mogńÖ otrzy¬≠mańá raporty.Szacuje sińô, Ňľe badanie WES TRIO zwińôk¬≠sza szan¬≠sńô wdroŇľe¬≠nia skutecznego leczenia aŇľ o 15%!

Jak wŇāaŇõciwie organizm przetwarza substancje lecznicze?

Funkc¬≠ja gene¬≠ty¬≠ki w skutecznym lecze¬≠niu jest bard¬≠zo istot¬≠na. Od tego, jaki wari¬≠ant danego genu posi¬≠adamy, zaleŇľy jak nasz orga¬≠nizm przetworzy konkret¬≠ny lek w danej daw¬≠ce. PatrzńÖc na szy¬≠bkoŇõńá przetwarzanych lek√≥w, moŇľ¬≠na wyr√≥Ňľnińá:jakie leki na padaczkńô

 • Szy¬≠b¬≠kich metab¬≠o¬≠liz¬≠er√≥w- orga¬≠nizm szy¬≠b¬≠kich metab¬≠o¬≠liz¬≠er√≥w bard¬≠zo szy¬≠bko przetwarza sub¬≠stancjńô, kt√≥rńÖ zaw¬≠iera lek oraz szy¬≠bko jńÖ wydala (sub¬≠stanc¬≠ja zna¬≠j¬≠du¬≠je sińô w krwio¬≠biegu przez wzglńôd¬≠nie kr√≥t¬≠ki czas). JeŇõli jed¬≠nos¬≠t¬≠ka jest szy¬≠bkim metab¬≠o¬≠liz¬≠erem, to dawkńô leku powin¬≠no sińô zwińôkszyńá.
 • Wol¬≠nych metab¬≠o¬≠liz¬≠er√≥w- orga¬≠nizmy wol¬≠nych metab¬≠o¬≠liz¬≠er√≥w utrzy¬≠mu¬≠jńÖ sub¬≠stancjńô w krwio¬≠biegu przez doŇõńá dŇāu¬≠gi czas (wol¬≠no jńÖ przetwarza i wol¬≠no wydala z orga¬≠niz¬≠mu). MoŇľe to oznaczańá, Ňľe dawka leku jest zbyt wyso¬≠ka. Wol¬≠nym metab¬≠o¬≠lize¬≠rom zale¬≠ca sińô zmniejsze¬≠nie daw¬≠ki lub wybranie innego leku, kt√≥ry zaw¬≠iera innńÖ sub¬≠stancjńô czynnńÖ.
 • Oso¬≠by, kt√≥re metab¬≠o¬≠lizu¬≠jńÖ sub¬≠stanc¬≠je czynne w spos√≥b praw¬≠idŇāowy- w przy¬≠pad¬≠ku takich os√≥b naleŇľy stosowańá zale¬≠canńÖ w ulotce dawkńô leku.

Jak widańá badanie WES pre¬≠mi¬≠um jest warte zro¬≠bi¬≠enia. MoŇľe ono nam przynieŇõńá wiele korzyŇõ¬≠ci oraz uchronińá od r√≥Ňľnego rodza¬≠ju dzi¬≠aŇāaŇĄ niepoŇľńÖ¬≠danych. Jego ogrom¬≠nńÖ zaletńÖ jest to, Ňľe wystar¬≠czy je zro¬≠bińá raz w Ňľyciu oraz to, Ňľe jego wyni¬≠ki bńôdńÖ mogŇāy nam sŇāuŇľyńá przy kaŇľdym kon¬≠tak¬≠cie z lekarzem.

Wińôcej infor¬≠ma¬≠cji

Masz pyta¬≠nia odnoŇõnie badaŇĄ gene¬≠ty¬≠cznych dla dzieci?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

Zobacz r√≥wnieŇľ:

Jakie bada­nia przed szczepieniem?

Badanie FRAX

Badanie WES ‚ÄĒ cena

Padacz­ka u dzieci

Bada­nia na autyzm

OceŇĄ
mail