Badanie WES – dlaczego jest to wartościowy test? Przeskocz do treści
coloalert

Badanie WES – dlaczego jest to wartościowy test?

Badanie WES a przeciwwskazania do szczepieniaBadanie WES (sek­wencjonowanie całego ekso­mu) — pozwala na szy­bkie i bard­zo dokładne anal­i­zowanie eksonów, czyli frag­men­tów DNA. Kodu­ją one biał­ka. Dzię­ki niemu moż­na wykryć mutac­je gene­ty­czne, które są odpowiedzialne za zaburzenia i choro­by gene­ty­czne. Test ten wykonu­je się również jako badanie meta­bol­iczne u dzieci. W artykule dowiesz się jakie są zas­tosowa­nia bada­nia WES np. w przy­pad­ku bada­nia na odporność u dzieci, prze­ci­wwskaza­nia do szczepi­enia Two­jego. Poz­nasz również rodza­je bada­nia WES.

Badanie WES a prze­ci­wwskaza­nia do szczepienia
Badanie WES a bada­nia na odporność u dzieci
Badanie WES a objawy padacz­ki u niemowlaka
Badanie WES — ceny i rodza­je badań

Badanie WES a przeciwwskazania do szczepienia

Czy ist­nieją zaburzenia gene­ty­czne, które są prze­ci­wskazaniem do szczepi­enia Two­jego dziec­ka? Zde­cy­dowanie tak! ist­nieją w przy­pad­ku niek­tórych osób. Wrod­zone niedobo­ry odpornoś­ci stanow­ić mogą bezwzględne prze­ci­wskazanie do szczepień. Test WES jest bez­pieczny i niein­wazyjny, dlat­ego moż­na wykon­ać go już u niemowlę­cia. Warto zas­tanow­ić się nad wyko­naniem bada­nia gene­ty­cznego dla dziecibada­nia WES. Pomoże Ci zad­bać o zdrowie i bez­pieczeńst­wo swo­jego dziec­ka. Dzię­ki bada­niu WES lekarze mogą zale­cić indy­wid­u­al­ny kalen­darz szczepień. Zmniejszy to ryzyko niepożą­danych dzi­ałań, które mogą zaszkodz­ić Two­je­mu maluszkowi.

Badanie WES a badania na odporność u dzieci

Dlaczego nasze dzieci cią­gle cho­ru­ją? Odpowiedz­ią mogą być bada­nia na odporność u dzieci. Rodz­ice po nar­o­dze­niu dziec­ka mogą zde­cy­dować się na zro­bi­e­nie bada­nia WES. Pomoże sprawdz­ić, czy pociecha ma mutac­je gene­ty­czne, które wpły­wa­ją na funkcjonowanie układu odpornoś­ciowego. Jeżeli może­my pomóc nasze­mu dziecku uchronić się przed ciągły­mi infekc­ja­mi – zrób­my to! Bada­nia na odporność moż­na wykon­ać w spec­jal­isty­cznej przy­chod­ni. Co może­my zyskać dzię­ki temu bada­niu? Wczesne wykrycie takich mutacji może polep­szyć mon­i­torowanie zdrowia Two­jego dziecka.

Badanie WES a objawy padaczki u niemowlaka

Padacz­ka należy do cięż­kich zaburzeń neu­ro­log­icznych, które są związane z nad­mierną akty­wnoś­cią neu­ronów. Badanie WES pomoże Wam — rodz­i­com i lekar­zom wykryć odpowied­nie mutac­je gene­ty­czne. Padacz­ka również może mieć gene­ty­czne podłoże. U niemowla­ka objawy padacz­ki mogą być trudne do zdi­ag­no­zowanie. Częs­to padacz­ka może nie dawać jed­noz­nacznych objawów. Wyko­nanie takiego bada­nia na padaczkę, jak badanie WES  poz­woli również na wczesne rozpoczę­cie leczenia padacz­ki. Zwięk­szy też szanse na poprawę zdrowia dziecka.

Badanie WES — ceny i rodzaje badań

Ceny bada­nia WES mogą być różne. Wpływ na cenę bada­nia ma zakre­su anal­izy oraz lab­o­ra­to­ri­um, w którym wykonu­je­my badanie. Koszt bada­nia WES zaczy­na­ją się od kilku tysię­cy zło­tych. Pro­ponu­je­my porów­nać ofer­ty i możli­woś­ci placówek. Wyko­nanie anal­izy u dziec­ka i rodz­iców? Tak, to możli­we dzię­ki bada­niu WES trio. Kosz­ty się­ga­ją wtedy kilku­nas­tu tysię­cy zło­tych. Ist­nieje także badanie WES Pre­mi­um 6297,00 zł oraz badanie WES Pro­fi­lak­ty­ka 5197,00 zł. Warto zapoz­nać się z ofer­tą. Lekarz może pomóc w wyborze rodza­ju tego bada­nia. Nie zwlekaj, to dobro Two­je i Two­jego dziecka.

mail