Badania metaboliczne - badanie WES COMPLEX w diagnostyce chorób metabolicznych Przeskocz do treści
coloalert

Badania metaboliczne — badanie WES COMPLEX w diagnostyce chorób metabolicznych

Badania metaboliczne - jakie są objawy chorób metabolicznychZdrowie dzieci to bard­zo waż­na kwes­t­ia, na którą rodz­ice zwraca­ją ogrom­ną uwagę. Wiele objawów może być niezrozu­mi­ałych i niepoko­ją­cych, których nie będziemy mogli przy­dzielić do konkret­nej choro­by. Badanie WES COMPLEX to innowac­ja na rynku. To badanie gene­ty­czne dla dzieci i dorosłych. Wyko­nanie takiego tes­tu pomoże lekar­zowi pod­jąć decyzję odnośnie właś­ci­wego leczenia. Jed­nym z badań meta­bol­icznych jest właśnie WES COMPLEX. 

Bada­nia meta­bol­iczne — jakie są objawy chorób metabolicznych?
Bada­nia meta­bol­iczne a indy­wid­u­al­na dieta
Bada­nia meta­bol­iczne — WES COMPLEX
Czy bada­nia meta­bol­iczne u dzieci zapewnią spoko­jną przyszłość?

Badania metaboliczne — jakie są objawy chorób metabolicznych?

Choro­by meta­bol­iczne to gru­pa wielu schorzeń. Wynika­ją one z niepraw­idłowego funkcjonowa­nia orga­niz­mu. W przy­pad­ku wrod­zonych wad metab­o­liz­mu przy­czy­na leży w genach. Bard­zo ważne jest, aby diag­noza choro­by meta­bol­icznej była postaw­iona dość szy­bko. Dlat­ego tak ważne jest, żeby wykon­ać odpowied­nie bada­nia meta­bol­iczne. Objawa­mi mogą być np. drgaw­ki, wymio­ty, zaburzenia napię­cia mięśniowego, zaburzenia roz­wo­ju, czy senność.

Badania metaboliczne a indywidualna dieta

Żeby zas­tosować właś­ci­wą, indy­wid­u­al­ną dietę koniecz­na jest diag­noza. Lecze­nie chorób meta­bol­icznych pole­ga właśnie na tym – wprowadze­niu diety. Wzglę­dem rozpoz­nanej choro­by moż­na określić jakie skład­ni­ki powin­ny być z diety wye­lim­i­nowane. Przykła­dem choro­by meta­bol­icznej jest np. feny­loke­tonuria. U dzieci z tą chorobą dochodzi do zaburzeń zachowa­nia, które kojar­zone są z objawa­mi autyz­mu. Bada­nia meta­bol­iczne jak WES COMPLEX jest w stanie wykryć niepraw­idłowoś­ci w genach, które odpowiadać mogą właśnie za chorobę metaboliczną.

Badania metaboliczne — WES COMPLEX

Badanie WES COMPLEX to nowoczes­na meto­da diag­nos­ty­ki gene­ty­cznej. To badanie meta­bol­iczne u dzieci i dorosłych poz­woli określić, czy choro­ba meta­bol­icz­na jest akty­w­na. W porów­na­niu do stan­dar­d­owego tes­tu WES, COMPLEX zwięk­sza szan­sę na uzyskanie diag­nozy o 25%. Próbką do bada­nia WES COMPLEX jest sucha kro­pla krwi, jest więc niein­wazyjne. Aktu­al­nie cena tego bada­nia gene­ty­cznego to około 5300 zł.

Czy badania metaboliczne u dzieci zapewnią spokojną przyszłość?

Bada­nia meta­bol­iczne i diag­nos­ty­ka meta­bol­icz­na zapewni dziecku i rodz­i­com spoko­jne życie, co będzie miało wpływ na przyszłość chorego dziec­ka. Kluc­zowe jest właś­ci­we rozpoz­nanie i lecze­nie. Dzię­ki temu nie trze­ba będzie się martwić tak bard­zo, jak w przy­pad­ku nieświado­moś­ci. Cena bada­nia WES jest wyso­ka ale to inwest­y­c­ja w zdrowie.

mail