Przeskocz do treści
coloalert

Czy ciąża po 37 roku życia może być niebezpieczna dla dziecka lub matki?

Statysty­cznie rzecz biorąc, coraz więcej kobi­et decy­du­je się na posi­adanie potomst­wa dopiero po usta­bi­li­zowa­niu swo­jej sytu­acji oso­bis­tej, zawodowej i majątkowej. Najpierw chcą one zdobyć fajny zawód, wyjść za mąż, zała­pać się na pod­wyżkę w pra­cy i kupić własne mieszkanie. Dlat­ego ciąża po 37 roku życia nie budzi już zdzi­wienia. Jed­nak należy zdawać sobie sprawę z fak­tu, że może ona (cho­ci­aż nie musi) wiązać się z pewny­mi zagroże­ni­a­mi. Wiedza ta jest niezbęd­na, aby w porę zro­bić konieczne bada­nia i w przy­pad­ku pojaw­ienia się kom­p­likacji, szy­bko wdrożyć skuteczne leczenie.ciąża w wieku 37 lat

Spis treś­ci:

  1. Ciąża w wieku 37 lat lub później — zagroże­nia dla dziecka
  2. Ciąża po 37. roku życia — na co może zachorować matka
  3. Ciąża w 37. roku życia albo później — niezbędne badania

Ciąża w wieku 37 lat lub później — zagrożenia dla dziecka

Najbardziej niebez­piecz­na dla pło­du jest zwięk­szona możli­wość pojaw­ienia się wad gene­ty­cznych. Najczęś­ciej wys­tępu­ją tzw. tri­somie, czyli Zespół Dow­na, Zespół Patau oraz Zespół Edward­sa. Ich przy­czyną jest zły podzi­ał komórek w trak­cie ich pow­stawa­nia, w wyniku czego mają one za dużo chromosomów.

Kobi­eta, która zaszła w ciążę po 37. roku życia może nieste­ty urodz­ić dziecko z wada­mi prze­wodu pokar­mowego lub zaburzeni­a­mi w budowie ser­ca albo przepuk­liną móz­gowo-rdzeniową. Ryzyko to wras­ta jeszcze bardziej, gdy w rodzinie ciężarnej zdarza­ły się już podob­ne schorzenia albo jej starsze potomst­wo ma zaburzenia genetyczne.

Kobi­ety w późnej ciąży częś­ciej doświad­cza­ją poronień, w tym także nawraca­ją­cych. Praw­dopodob­nie dlat­ego, że u kobi­et w 37. roku życia więcej płodów ma letalne (śmiertelne) wady gene­ty­czne.

Ciąża po 37. roku życia — na co może zachorować matka

U pań po 37. roku życia wzras­ta częs­totli­wość przed­w­czes­nych porodów oraz cięć cesars­kich. Więcej ciężarnych cho­ru­je na nad­ciśnie­nie tęt­nicze albo cukrzy­cę. Pod­wyżs­zone jest również ryzyko cholestazy ciążowej.

Ciąża w 37. roku życia albo później — niezbędne badania

Lekarz prowadzą­cy ciążę z pewnoś­cią zle­ci wyko­nanie szeregu badań, np. ogól­nego bada­nia moczu, mor­fologii krwi, oznaczenia poziomu glukozy, USG pło­du. Pełniejszy obraz stanu zdrowia maleńst­wa dadzą wyni­ki niein­wazyjnych badań pre­na­tal­nych. Pole­ga­ją one na anal­izie DNA dziec­ka, które zostało wyo­dręb­nione z krwi pobranej od mat­ki. Moż­na wybrać spośród kilku testów, np. WES COMPLEX, NIFTY PRO, SANCO, SANCO PLUS.
Jeśli wynik jed­nego z wyżej wymienionych testów wskazu­je na pojaw­ie­nie się u dziec­ka choro­by gene­ty­cznej, należy przeprowadz­ić bada­nia inwazyjne, czyli:

• amniop­unkcję;
• biop­sję kosmówki;
• kordocentezę.
Bada­nia te wiążą się z niewielkim ryzykiem utraty ciąży.

5/5 — (1 głosów / głosy) 
mail