Badania przed szczepieniem-informacje Przeskocz do treści
coloalert

Badania przed szczepieniem

Bada­nia przed szczepi­e­niem są obow­iązkowe — musi przeprowadz­ić je lekarz, kwal­i­fiku­ją­cy do szczepi­on­ki. Jest on w stanie wykryć ozna­ki infekcji, nato­mi­ast nie ma wiedzy odnośnie pro­filu gene­ty­cznego swo­jego pac­jen­ta. Są bowiem choro­by wrod­zone, które utrud­ni­a­ją podawanie szczepi­on­ki lub nawet stanow­ią prze­ci­wwskazanie do szczepi­enia.

Badania przed szczepieniem - kto je wykonuje, Badania przed szczepieniem - czy są obowiązkowe, Badania przed szczepieniem - kiedy nie trzeba ich wykonywać, Badania przed szczepieniem - co dają

Bada­nia przed szczepi­e­niem — kto je wykonuje?
Bada­nia przed szczepi­e­niem — czy są obowiązkowe?
Bada­nia przed szczepi­e­niem — kiedy nie trze­ba ich wykonywać?
Bada­nia przed szczepi­e­niem — co dają?

Badania przed szczepieniem — kto je wykonuje?

Obow­iązkowe bada­nia przed szczepi­e­niem wykony­wane są u każdego pac­jen­ta kwal­i­fikowanego do szczepi­enia. Testy gene­ty­czne zale­cane są do wyko­na­nia u dzieci, które jeszcze nie były szczepi­one lub notowały niepoko­jące objawy po szczepi­e­niu. Bada­nia gene­ty­czne dzieci wykony­wane są przez doświad­c­zonych gene­tyków w lab­o­ra­to­ri­ach, do których dostar­czane są pobrane próbki.

Badania przed szczepieniem — czy są obowiązkowe?

Pod­sta­wowe bada­nia przed szczepi­e­niem są obow­iązkowe i nie da się ich pom­inąć. Bada­nia gene­ty­czne należą do dodatkowych anal­iz i każdy pac­jent może wykon­ać je na włas­ną rękę. U dzieci do 12 roku życia zwyk­le wykonu­je się nowoczes­ny test NOVA lub badanie WES — nieste­ty, nie jest to badanie refun­dowane. Całkowite kosz­ty anal­izy musi pokryć zleceniodawca.

Badania przed szczepieniem — kiedy nie trzeba ich wykonywać?

Bada­nia przed szczepi­e­niem nie mają więk­szego sen­su u dzieci powyżej 12 roku życia oraz u dorosłych. Oso­by te w swoim życiu przeszły już więk­szość szczepień dlat­ego też wynik bada­nia nie będzie mógł zostać wyko­rzys­tany do określe­nia szczepi­onek, które należy odroczyć czy całkowicie z nich zrezygnować.

Badania przed szczepieniem — co dają?

Jak bez­piecznie szczepić dziecko? Bada­nia wykony­wane przed szczepi­e­niem dają odpowiedź na pytanie, czy dziecko cier­pi na choro­by meta­bol­iczne lub pier­wotne niedobo­ry odpornoś­ci. Takie schorzenia mogą być prze­ci­wwskazaniem do szczepi­enia. Szczepi­onka może np. spowodować uak­ty­wnie­nie objawów choro­by, co jest mylone z NOP-em. W razie wykrycia niepraw­idłowoś­ci w bada­niu gene­ty­cznym NOVA lub teś­cie WES, moż­na dobrać indy­wid­u­al­nie kalen­darz szczepień dziec­ka, dzię­ki które­mu szczepi­on­ki okażą się w pełni bez­pieczne i nie będzie trze­ba z nich rezygnować.

Zobacz też:

💜Bada­nia immuno­log­iczne dzieci

💜Częste przez­ię­bi­enia

💜Brak odpornoś­ci u dziecka

💜Jak wzmoc­nić układ immuno­log­iczny dziecka?

💜Mikro­macierze badanie

💜Czy padacz­ka jest dziedziczna?

mail