Przeskocz do treści
Grupa o badaniu WES
Grupa o badaniu WES
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka

Badania genetyczne autyzmu

Czym są badania genetyczne autyzmu, Jaka jest skuteczność badań genetycznych autyzmu, Gdzie można wykonać badania genetyczne autyzmu, Czy wynik badania genetycznego autyzmu jest wiarygodny

Autyzm to zespół objawów, których podłoże częs­to pozosta­je niewy­jaśnione. Jed­nak wykrycie przy­czyn zaburzeń jest niezwyk­le ważne, pozwala bowiem na dobór odpowied­niej ter­apii i leczenia. W wielu przy­pad­kach zaburzenia związane są z mate­ri­ałem gene­ty­cznym. Obec­na tech­nolo­gia pozwala na wyko­nanie bada­nia gene­ty­cznego na autyzm, które poma­ga w postaw­ie­niu odpowied­niej diag­nozy gene­ty­cznej. W rezulta­cie, poma­ga to w zapewnie­niu jak najlep­szych warunk­ów do roz­wo­ju dziecka.

Czym są bada­nia gene­ty­czne autyzmu?
Jaka jest skuteczność badań gene­ty­cznych autyzmu?
Gdzie moż­na wykon­ać bada­nia gene­ty­czne autyzmu?
Czy wynik bada­nia gene­ty­cznego autyz­mu jest wiarygodny?

Czym są badania genetyczne autyzmu?

Badanie gene­ty­czne autyz­mu to jed­no z najnowocześniejszych narzędzi współczes­nej medy­cyny. Badanie pole­ga na pobra­niu prób­ki krwi lub wymazu z policz­ka. Pod­sta­wowym jest badanie FRAX. Ma za zadanie sprawdz­ić jed­ną z setek możli­wych przy­czyn zaburzeń. Najsz­er­szym badaniem gene­ty­cznym, które poma­ga skutecznie zbadać przy­czynę objawów autyz­mu, jest badanie WES. Stanowi również źródło infor­ma­cji o indy­wid­u­al­nych dzi­ała­ni­ach profilaktycznych.

Jaka jest skuteczność badań genetycznych autyzmu?

Bada­nia zysku­ją coraz więk­szą pop­u­larność, set­ki rodzin potwierdza­ją ich skuteczność. Bada­nia gene­ty­czne dzieci w zakre­sie autyz­mu, poma­ga­ją wykryć przy­czyny najbardziej niespecy­ficznych zaburzeń. Szczegól­ną skuteczność zapew­ni­a­ją bada­nia WES, ponieważ pole­ga­ją na sprawdze­niu wszys­t­kich sek­wencji kodu­ją­cych geny pod kątem wys­tępu­ją­cych objawów.

Gdzie można wykonać badania genetyczne autyzmu?

Prób­ki do badań pobier­ane są na tere­nie całej Pol­s­ki. Ist­nieje możli­wość pobra­nia prób­ki samodziel­nie i sko­rzys­ta­nia z obsłu­gi kuri­er­skiej, co pozwala przeprowadz­ić badanie szy­bko i wygod­nie dla dziec­ka. Należy wybrać lab­o­ra­to­ri­um, a następ­nie przedysku­tować wyni­ki testów z pediatrą.

Czy wynik badania genetycznego autyzmu jest wiarygodny?

Dzię­ki tysią­com badań dzieci, które są w naszym kra­ju wykony­wane każdego roku, życie wielu maluchów wyglą­da znacznie lep­iej. Wyni­ki badań gene­ty­cznych noworod­ków i dzieci pozwala­ją na wdroże­nie odpowied­nich ter­apii, dzię­ki którym dzieci zaczy­na­ją się rozwi­jać. Doświad­czenia innych ludzi pokazu­ją, że moż­na zau­fać wynikom badań. Chcąc mieć pewność, że wyni­ki będą w stu pro­cen­tach wiary­godne należy wybrać lab­o­ra­to­ri­um, które posi­a­da cer­ty­fikaty i doświadczenie.

Zobacz też:

Autyzm badanie dziec­ka — jakie możesz wykonać?

Badanie FRAX — czym jest?

Bada­nia immuno­log­iczne u dzieci