Odmiany autyzmu według nowej i starej klasyfikacji. Przeskocz do treści
coloalert

Odmiany autyzmu według nowej i starej klasyfikacji.

Od 1 sty­cz­nia 2022 r. zmieniła się ofic­jal­na między­nar­o­dowa klasy­fikac­ja autyz­mu. Doty­chcza­sowe odmi­any autyz­mu przes­tały obow­iązy­wać i zostały zastą­pi­one sze­rokim poję­ciem pod nazwą „Zaburzenia ze spek­trum autyz­mu”. Samo określe­nie „Autyzm” nie ma być już uży­wane. W klasy­fikacji ICD ‑11 przes­ta­ją ist­nieć takie odmi­any autyz­mu jak: Zespół Asperg­era czy autyzm atypowy.odmiany autyzmu

Spis treś­ci:

  1. Autyzm — odmi­any wg nowej Między­nar­o­dowej Klasy­fikacji Chorób i prob­lemów Zdrowot­nych (ICD-11)
  2. Odmi­any autyz­mu u dzieci zgod­nie z klasy­fikacją ICD-10
  3. Odmi­any autyz­mu dziecięcego, a Zespół Retta

Autyzm — odmiany wg nowej Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i problemów Zdrowotnych (ICD-11)

• Zaburze­nie ze spek­trum autyz­mu bez zaburzeń roz­wo­ju intelek­tu­al­nego i z łagod­ny­mi lub bez zaburzeń funkcjon­al­nego języka;
• Zaburzenia ze spek­trum autyz­mu bez zaburzeń roz­wo­ju intelek­tu­al­nego i z zaburzeni­a­mi języ­ka funkcjonalnego;
• Zaburzenia ze spek­trum autyz­mu bez zaburzeń roz­wo­ju intelek­tu­al­nego i z brakiem języ­ka funkcjonalnego;
• Zaburze­nie ze spek­trum autyz­mu z zaburze­niem roz­wo­ju intelek­tu­al­nego i z łagod­ny­mi lub bez zaburzeń funkcjon­al­nego języka;
• Zaburzenia ze spek­trum autyz­mu z zaburzeni­a­mi roz­wo­ju intelek­tu­al­nego i z zaburzeni­a­mi języ­ka funkcjonalnego;
• Zaburzenia ze spek­trum autyz­mu z zaburzeni­a­mi roz­wo­ju intelek­tu­al­nego i z brakiem języ­ka funkcjonalnego;
• Zaburzenia ze spek­trum autyz­mu, nieokreślone;
• Inne zaburzenia ze spek­trum autyzmu.

Jed­nak dla wielu ludzi bardziej zrozu­mi­ała może być „stara” klasy­fikac­ja, ponieważ na jej bazie autyzm i jego odmi­any jest opisany w wielu pub­likac­jach naukowych i porad­nikach dla opiekunów osób z tym schorzeniem.

Odmiany autyzmu u dzieci zgodnie z klasyfikacją ICD-10

• autyzm dziecię­cy – doty­czy osób, u których ozna­ki autyz­mu były zauważalne przed ukończe­niem 3. roku życia;
• autyzm aty­powy – diag­nozu­je się dopiero po trze­ci­ch urodz­i­nach dziec­ka. Jego prze­jawy nie są tak jed­noz­naczne, ale mają duży wpływ na kom­fort życia. Zdarza się, że ta odmi­ana autyz­mu u dziec­ka jest dostrze­gana dopiero w szkole pod­sta­wowej, ponieważ np. potrafi ono szy­bko dos­tosować się do zmi­an, ale ma ogromne trud­noś­ci w komu­nikacji i moż­na zauważyć ten­denc­je do obsesyjnych zainteresowań.;
• Zespół Asperg­era – czyli najłagod­niejsza z odmi­an autyz­mu, ponieważ dziecko nie maj więk­szych kłopotów z mową i całkiem dobrze radzi sobie w życiu codzi­en­nym, ale ma np. szty­wne wzorce zachowań, nie okazu­je empatii.

Odmiany autyzmu dziecięcego, a Zespół Retta

Zespół ten jest chorobą gene­ty­czną, która wys­tępu­je u dziew­czynek. Dolegli­woś­ci z nim związane przy­pom­i­na­ją autyzm, ale zdaniem wielu uczonych nie powinien być do niego zal­iczany. Co nie zmienia fak­tu, że w ICD-10 wchodz­ił on w skład spek­trum autyzmu.

Oceń
mail