Przeskocz do treści
coloalert

Czym jest autyzm cyfrowy i jak go rozpoznać?

Psy­chol­o­gowie ostrze­ga­ją, że wśród dzieci i młodzieży (a nawet osób dorosłych) szerzy się pla­ga autyz­mu cyfrowego. Jego objawy mają nawet kilkulet­nie maluchy. Prob­lem ten pogłębiła nau­ka i pra­ca zdal­na. Czym jest autyzm cyfrowy? Jakie są objawy autyz­mu cyfrowego? Czy zagraża on także two­je­mu dziecku? Przeczy­taj ten artykuł i oceń sam!autyzm cyfrowy

Spis treś­ci:

  1. Czym jest autyzm cyfrowy?
  2. Inne zna­ki autyz­mu cyfrowego

Czym jest autyzm cyfrowy?

W ofic­jal­nym nazewnictwie medy­cznym nie uży­wa się jeszcze poję­cia „autyzm cyfrowy”. Jest to potoczne sfor­mułowanie, które obe­j­mu­je szereg objawów do złudzenia przy­pom­i­na­ją­cych „nor­mal­ny” autyzm. Ter­min ten coraz częś­ciej jest uży­wany przez lekarzy, nauczy­cieli, terapeutów.

Mianem autyz­mu cyfrowego określa się zaburzenia w sferze poz­naw­czej, połąc­zone z pogorsze­niem stanu psy­chicznego młodego człowieka. Zaczy­na on ograniczać kon­tak­ty z inny­mi ludź­mi, sta­je się agresy­wny i ner­wowy. Nie potrafi dobrze funkcjonować w miejs­cach, gdzie dużo się dzieje. Z cza­sem jest to na tyle widoczne, że rodz­ice dziec­ka zgłasza­ją się do spec­jal­istów o diag­nozę w kierunku spek­trum autyz­mu. Niesłusznie, ponieważ przy­czyną pogorszenia stanu zdrowia ich potomst­wa są: tele­fon, tablet, komputer.

Wirtu­al­ny, cyfrowy świat kusi na tyle moc­no, że młodzież częs­to spędza w nim po kil­ka godzin dzi­en­nie. Oglą­da telewiz­ję, przeglą­da strony inter­ne­towe i media społecznoś­ciowe. Prze­cież to relak­su­je i pozwala zdobyć ciekawe infor­ma­c­je na każdy temat.

Ma to jed­nak swo­je ciemne strony, z których zazwyczaj nie zda­je­my sobie sprawy. Według badaczy przeglą­danie mediów cyfrowych dostar­cza móz­gowi bard­zo dużo infor­ma­cji. Tyle, co przeczy­tanie jed­nej śred­niej gruboś­ci książ­ki. Co więcej, dane te są mu dostar­czane głównie w postaci obrazu, co obciąża umysł bardziej niż pis­mo. Efek­tem jest zmęcze­nie i prze­bodź­cow­anie. Nad­mierne korzys­tanie z kom­put­era czy tele­fonu zabi­ja też samodzielne i kreaty­wne myślenie.

Inne znaki autyzmu cyfrowego

Problemy z utrzymaniem koncentracji

Częś­ciowo wyni­ka to ze zmi­any sposobu myśle­nia. Resz­ta to zazwyczaj skutek cią­gle pojaw­ia­jącej się chę­ci zajrzenia w świat wirtu­al­ny. Pokusa ta nierzad­ko ukry­wa się pod postacią np. sprawdzenia czegoś tylko pozornie istotnego.

Ograniczenie relacji z innymi ludźmi i problemy psychiczne

Jeśli ktoś spędza codzi­en­nie kil­ka godzin w internecie, zwycza­jnie zaczy­na mu brakować cza­su i energii na spo­tykanie się ze zna­jomy­mi czy roz­mowy z rodz­iną. Poza tym czyn­noś­ci te wyda­ją się mu nudne. Zanied­bu­je też obow­iąz­ki domowe, a przy­mus oder­wa­nia się od tele­fonu w celu np. odro­bi­enia lekcji czy zro­bi­enia porząd­ku w domu, budzi drażli­wość, a nawet agresję.

Opóźnienie rozwoju fizycznego i psychicznego u dzieci

Dzieci do roz­wo­ju potrze­bu­ją inter­akcji z otocze­niem. Dzieje się to prak­ty­cznie samo w trak­cie zabawy. Wtedy mogą roz­maw­iać ze sobą wza­jem­nie i z dorosły­mi. Czu­ją smak, ksz­tałt i fak­turę różnych przed­miotów. Są w stanie zauważyć zależnoś­ci między różny­mi zjawiska­mi. Młody człowiek, które­mu częs­to ofer­u­je się tele­fon bądź kom­put­er przes­ta­je się intere­sować światem real­nym i orga­nizm nie otrzy­mu­je wystar­cza­ją­cych iloś­ci wrażeń i bodźców, aby móc się nor­mal­nie rozwijać.

5/5 — (1 głosów / głosy) 
mail