Przeskocz do treści
coloalert

Zespół Downa a ryzyko pojawienia się chorób współistniejących

Oso­by, u których zdi­ag­no­zowano Zespół Daw­na, boryka­ją się z wielo­ma prob­le­ma­mi zdrowot­ny­mi. Każ­da z nich ma swój włas­ny zestaw wad, które należy leczyć. Zauważe­nie pewnych symp­tomów nie zawsze jest proste dla opiekunów chorego, ponieważ komu­nikac­ja z nim jest utrud­niona. Sytu­ację pog­a­rsza fakt, że tri­so­mia 21 powodu­je wyższą tol­er­ancję bólu. Jed­nak naukow­cy ustalili już jakie choro­by stanow­ią najwięk­sze ryzyko w Zes­pole Dow­na. Dobrze jest znać wyni­ki ich badań, aby wiedzieć, na co szczegól­nie trze­ba zwró­cić uwagę.zespół Downa ryzyko

Spis treś­ci:

  1. Zespół Dow­na a ryzyko wys­tąpi­enia wad wrod­zonych układu krążenia
  2. Zespół Daw­na a wady układu oddechowego
  3. Zespół Daw­na a prob­le­my ze wzrok­iem i słuchem
  4. Zespół Daw­na a ryzyko zachorowa­nia na białaczkę

Zespół Downa a ryzyko wystąpienia wad wrodzonych układu krążenia

Sza­cu­je się, że nawet połowa ludzi dotknię­tych tri­somią 21 ma wrod­zone wady ser­ca. Więk­szość z nich jest wykry­wana albo już w trak­cie ciąży, albo we wczes­nym dziecińst­wie. Jed­nak nie zawsze i dlat­ego rodz­ice takiego dziec­ka powin­ni obser­wować czy nie pojaw­ia­ją się takie objawy jak:

• bladość/siność skóry;
• cięż­ki albo przyspies­zony odd­ech przy małym wysiłku, trud­noś­ci w oddychaniu;
• duszności;
• obrzęk powiek.

Zespół Downa a wady układu oddechowego

Dzieci z Zespołem Daw­na są znaczniej bardziej narażone na infekc­je spowodowane RSV, który może powodować zapale­nia płuc zagraża­jące życiu. Wcześniejsze zakaże­nie tym wirusem może być też przy­czyną nawraca­ją­cych świstów, które naśladu­ją ast­mę. Pon­ad­to oso­by z tri­somią chro­mo­so­mu 21 zazwyczaj mają prze­rośnięte migdał­ki i przez to zma­ga­ją się obtu­ra­cyjnym bezdechem noc­nym. W wyniku czego są przemęc­zone i trud­no się im się skoncentrować.

Zespół Downa a problemy ze wzrokiem i słuchem

Zaburzenia narzą­du wzroku dotyka­ją pon­ad połowy dzieci z tri­somią 21. Dlat­ego niezbędne są reg­u­larne wiz­y­ty u okulisty w celu wczes­nego wykrycia np. oczo­plą­su albo zaćmy i wdroże­nia odpowied­niego leczenia. Szczegól­nie, że część z tych wad da się całkowicie usunąć.

U dzieci z Zespołem Dow­na kłopo­ty spraw­ia mała obję­tość jamy ucha środ­kowego i wąskie prze­wody słu­chowe. Częs­to powodu­je to przemi­ja­jącą głu­chotę. Ubyt­ki słu­chowe są ściśle pow­iązane z opóźnie­niem roz­wo­ju mowy. U nawet 90% dzieci z ZD diag­nozu­je się małe ubyt­ki słuchu. Starsze dzieci cza­sa­mi rozwi­ja­ją niedosłuch wyso­kich częs­totli­woś­ci i w związku z tym mają trud­noś­ci w zrozu­mie­niu niek­tórych słów.

Zespół Downa a ryzyko zachorowania na białaczkę

Według statystyk 1 na 100 dzieci z Zespołem Dow­na może zachorować na białaczkę. Dlat­ego niezbęd­na jest obserwac­ja czy nie pojaw­ia­ją się takie symp­to­my jak:

• pow­ięk­szone węzły chłonne;
• duża ilość siniaków;
• bóle głowy i kończyn;
• nieuza­sad­nione wzrosty tem­per­atu­ry ciała;
• zwięk­szona sen­ność, męc­zli­wość, apatia.

Oceń
mail