Przeskocz do treści
coloalert

Padaczka dziecięca — objawy, przyczyny i leczenie

Jed­nym z istot­nych prob­lemów społecznych, którego nie moż­na bagatelizować, jest padacz­ka dziecię­ca. Przyj­mu­je się, że w szkole, w której uczy się 1000 dzieci, 5–10 z nich zma­ga się z tą chorobą układu ner­wowego. Jej obawy nie zawsze są wyraźnie widoczne, a szy­b­ka diag­noza pozwala ułatwić dziecku codzi­enne życie. Jak rozpoz­nać napad padaczkowy? Zaraz wyjaśnimy!padaczka dziecięca

Spis treś­ci:

  1. Padacz­ka — objawy i diagnoza
  2. Czy padacz­ka dziecię­ca jest wyleczalna?

Padaczka — objawy i diagnoza

Jest to zaburze­nie neu­ro­log­iczne mózgu o przewlekłym charak­terze. Cechą charak­terysty­czną są nawraca­jące, spon­tan­iczne napady padaczkowe. Objawy takiego napadu są bard­zo różne i ściśle pow­iązane z położe­niem i wielkoś­cią częś­ci mózgu, w którym wys­tąpiły nieprawidłowości.

Napad epilep­sji dziecięcej może trwać od kilku sekund do kilku min­ut. W tym krótkim cza­sie dochodzi do:

• niekon­trolowanych ruchów rąk i nóg (drgawek);
• częś­ciowej albo całkowitej utraty świadomości;
• objawów psy­chicznych, np. uczu­cia niepoko­ju lub trud­nego do opanowa­nia stra­chu, prze­by­wa­nia poza włas­nym ciałem;
• niekon­trolowanego wykony­wa­nia pewnych czyn­noś­ci, np. przyj­mowa­nia nien­at­u­ral­nych pozy­cji ciała, wyprężanie się, ślino­toku, mimowolne odd­awa­nia moczu lub stolca;
• prz­ery­wanie wykony­wa­nia czyn­noś­ci i jej kon­tyn­uowanie po kilku­nas­tu sekundach;
• upad­ków i urazów na skutek nagłej utraty napię­cia mięśniowego.

Tuż po głównym etapie, prze­ważnie następu­je okres splą­ta­nia, utrzy­mu­ją­cy się maksy­mal­nie 15 min­ut. Pon­ad­to chory może czuć się zmęc­zony, mieć trud­noś­ci w mówie­niu, odczuwać ból głowy i zachowywać się niety­powo. Częs­to pac­jen­ci nie pamię­ta­ją zdarzeń, które miały miejsce w trak­cie napadu.

Zdarza się, że napad epilep­sji dziecięcej nie jest zauważony przez otocze­nie. Przykład­owo, napady nieświado­moś­ci są rozu­mi­ane jako brak pil­noś­ci lub kon­cen­tracji uwa­gi. Nato­mi­ast częste upad­ki tłu­maczy się niezgrabnością.

Czy padaczka dziecięca jest wyleczalna?

Aż 75% przy­pad­ków padacz­ki uda­je się całkowicie wyleczyć poprzez dobranie właś­ci­wych leków. Środ­ki far­mako­log­icz­na trze­ba zazwyczaj przyj­mować przez wiele lat bywa ‚że do koń­ca życia. Przyp­isu­je je neu­rolog, a jego zale­ceń należy ściśle przestrze­gać. Bezwzględ­nie nie moż­na ich odstaw­iać bez kon­sul­tacji z lekarzem.

Nieste­ty leki prze­ci­w­padaczkowe mają skut­ki uboczne. Nierzad­ko powodu­ją sen­ność, osła­bi­e­nie i zmęcze­nie. Pac­jen­ci skarżą się na m.in. na bóle i zawroty głowy, zaburzenia pamię­ci i kon­cen­tracji uwa­gi. Niepożą­dane objawy w dużym stop­niu moż­na zni­welować poprzez stop­niowe i wolne wprowadzanie leku i zas­tosowanie właś­ci­wych suple­men­tów diety.

W sytu­acji, gdy epilep­s­ja dziecię­ca nie ustępu­je pomi­mo leczenia, spec­jal­iś­ci decy­du­ją się na:

• lecze­nie chirurgiczne;
• zas­tosowanie sty­mu­la­to­ra ner­wu błędnego;
• dietę katogenną.

5/5 — (1 głosów / głosy) 
mail