Przeskocz do treŇõci
coloalert

Komisja lekarska ZUS przy zdiagnozowanym autyŇļmie

Rodz¬≠i¬≠com, kt√≥rzy majńÖ autysty¬≠czne dzieci, przysŇāugu¬≠je pra¬≠wo do zŇāoŇľe¬≠nia wniosku o orzecze¬≠niu o niepeŇānosprawnoŇõ¬≠ci. Ten doku¬≠ment stanowi pod¬≠stawńô, Ňľeby uzyskańá przysŇāugu¬≠jńÖce ulgi, jak r√≥wnieŇľ wspar¬≠cie finan¬≠sowe nieza¬≠leŇľnie od eta¬≠pu roz¬≠wo¬≠ju dziec¬≠ka zma¬≠ga¬≠jńÖcego sińô z autyzmem. Jak wyglńÖ¬≠da komis¬≠ja lekars¬≠ka? Komis¬≠ja lekars¬≠ka ZUS ‚ÄĒ jak sińô przy¬≠go¬≠towańá? Warto zapoz¬≠nańá sińô z poniŇľszy¬≠mi informacjami.autyzm komisja lekarska

  1. Autyzm ‚ÄĒ komis¬≠ja lekars¬≠ka ‚ÄĒ najwaŇľniejsze informacje
  2. Jak wyglńÖ¬≠da komis¬≠ja lekars¬≠ka ZUS?
  3. Komis¬≠ja lekars¬≠ka ZUS ‚ÄĒ jak sińô przygotowańá?
  4. Komis¬≠ja lekars¬≠ka ‚ÄĒ jak sińô zachowańá pod¬≠czas spotkania?
  5. Komis¬≠ja lekars¬≠ka ‚ÄĒ odwoŇāanie od orzeczenia

Autyzm ‚ÄĒ komisja lekarska ‚ÄĒ najwaŇľniejsze informacje

Orzecze¬≠nie o niepeŇānosprawnoŇõ¬≠ci jest po to, aby rodz¬≠ice dziec¬≠ka z autyzmem mogli ubie¬≠gańá sińô o wszelkie ulgi, kt√≥re mogńÖ otrzy¬≠mańá z tego tytuŇāu, a takŇľe wspar¬≠cie finan¬≠sowe. Jest ono niezwyk¬≠le waŇľne dla wielu rodzin, kt√≥rych nie stańá na dro¬≠gie lecze¬≠nie. Zgod¬≠nie z UstawńÖ z dnia 27 sierp¬≠nia 1997r. o reha¬≠bil¬≠i¬≠tacji zawodowej i spoŇāecznej oraz zatrud¬≠ni¬≠a¬≠n¬≠iu os√≥b niepeŇānosprawnych wraz z p√≥Ňļniejszy¬≠mi zmi¬≠ana¬≠mi, orze¬≠ka sińô niepeŇānosprawnoŇõńá danego pacjenta.

SpoŇõr√≥d Ňõwiad¬≠czeŇĄ przysŇāugu¬≠jńÖ¬≠cych rodz¬≠i¬≠com niepeŇānosprawnego dziec¬≠ka moŇľ¬≠na wyr√≥Ňľnińá zasiŇāek pielńô¬≠gna¬≠cyjny oraz opiekuŇĄczy. Dzińô¬≠ki orzecze¬≠niu o niepeŇānosprawnoŇõ¬≠ci moŇľ¬≠na sko¬≠rzys¬≠tańá z wszel¬≠kich dofi¬≠nan¬≠sowaŇĄ PFRON do lek√≥w, tur¬≠nus√≥w reha¬≠bil¬≠i¬≠ta¬≠cyjnych, a nawet zakupu sprzńô¬≠tu, kt√≥ry jest potrzeb¬≠ny do reha¬≠bil¬≠i¬≠tacji. Ten doku¬≠ment wyda¬≠je Powia¬≠towy albo Miejs¬≠ki Zesp√≥Ňā ds. Orzeka¬≠nia o NiepeŇānosprawnoŇõci.

Posi¬≠ada¬≠jńÖc wyma¬≠gane zaŇāńÖczni¬≠ki, a nastńôp¬≠nie zŇāoŇľe¬≠niu wniosku o orzecze¬≠nie o niepeŇānosprawnoŇõ¬≠ci, rodz¬≠ice muszńÖ czekańá na ustal¬≠e¬≠nie ter¬≠minu, kiedy bńôdńÖ oni mogli spotkańá sińô z komisjńÖ lekarskńÖ ZUS. Zwyk¬≠le taka infor¬≠ma¬≠c¬≠ja jest wysyŇāana drogńÖ pocz¬≠towńÖ do 30 dni od dnia zŇāoŇľe¬≠nia wniosku.autyzm komisja lekarska

W wybranych przy¬≠pad¬≠kach opiekun prawny dziec¬≠ka z autyzmem nie moŇľe spotkańá sińô, dlat¬≠ego komis¬≠ja ma pra¬≠wo do:

  • pozostaw¬≠ienia sprawy bez rozpoznania,
  • orzeka¬≠nia zaocznie albo w miejs¬≠cu prze¬≠by¬≠wa¬≠nia dziec¬≠ka z autyzmem ‚ÄĒ w wybranych sytuacjach,
  • wyz¬≠naczenia nowego ter¬≠minu na posiedzenie.

Istotne jest, iŇľ poza orzecze¬≠niem o niepeŇānosprawnoŇõ¬≠ci moŇľ¬≠na ubie¬≠gańá sińô teŇľ o orzecze¬≠nie o potrze¬≠bie ksz¬≠taŇāce¬≠nia spec¬≠jal¬≠nego. Taki doku¬≠ment wyda¬≠je Porad¬≠nia Psy¬≠cho¬≠log¬≠iczno ‚ÄĒ Ped¬≠a¬≠gog¬≠icz¬≠na, kt√≥ra upowaŇľ¬≠nia do uzyska¬≠nia pomo¬≠cy nauczy¬≠ciela wspier¬≠a¬≠jńÖcego nie tylko w przed¬≠szkolu, ale nawet w szkole.

Jak wyglńÖda komisja lekarska ZUS?

Rodz¬≠ice dziec¬≠ka z autyzmem muszńÖ wybrańá sińô na spotkanie z komisjńÖ lekarskńÖ. Komis¬≠ja lekars¬≠ka skŇāa¬≠da sińô z lekarza spec¬≠jal¬≠isty, kt√≥ry zna sińô na zaburzeni¬≠ach autysty¬≠cznych. Kole¬≠jnym czŇāonkiem komisji jest ped¬≠a¬≠gog, psy¬≠cholog bńÖdŇļ pra¬≠cown¬≠ik soc¬≠jal¬≠ny. Po pozy¬≠ty¬≠wnym prze¬≠biegu roz¬≠mowy rodz¬≠ice dziec¬≠ka autysty¬≠cznego mogńÖ oczeki¬≠wańá na orzecze¬≠nie zwyk¬≠le do 2 miesińôcy.

Komisja lekarska ZUS ‚ÄĒ jak sińô przygotowańá?

KaŇľ¬≠da komis¬≠ja, kt√≥ra jest od spraw orzeka¬≠nia o niepeŇānosprawnoŇõ¬≠ci przede wszys¬≠tkim wyma¬≠ga zŇāoŇľe¬≠nia wszys¬≠t¬≠kich wyma¬≠ganych doku¬≠men¬≠t√≥w. W ich skŇāad wchodzńÖ: kopia doku¬≠men¬≠tacji medy¬≠cznej i ory¬≠gi¬≠naŇā zaŇõwiad¬≠czenia lekarskiego potwierdza¬≠jńÖ¬≠cy stan zdrowia. Kiedy zŇāoŇľone doku¬≠men¬≠ty bńôdńÖ niewystar¬≠cza¬≠jńÖce to wniosko¬≠daw¬≠ca otrzy¬≠ma pisem¬≠nńÖ proŇõbńô o to, aby uzu¬≠peŇānińá wniosek w wyz¬≠nac¬≠zonym ter¬≠minie. Dopiero potem moŇľ¬≠na oczeki¬≠wańá na spotkanie z komisjńÖ lekarskńÖ ZUS.

Jak naleŇľy przy¬≠go¬≠towańá sińô do komisji lekarskiej? NajwaŇľniejsze to zabranie wszys¬≠t¬≠kich ory¬≠gi¬≠nal¬≠nych doku¬≠men¬≠t√≥w medy¬≠cznych, wynik√≥w bada¬≠nia tomo¬≠graficznego i posi¬≠adane zdjńô¬≠cia rentgenowskie oraz zaŇõwiad¬≠czenia wraz z wynika¬≠mi innych wyko¬≠nanych badaŇĄ, jak. badaŇĄ gene¬≠ty¬≠cznych dziec¬≠ka. Po przeanal¬≠i¬≠zowa¬≠niu doku¬≠men¬≠t√≥w, komis¬≠ja lekars¬≠ka w kole¬≠jnym etapie przeprowadzi wywiad z wnioskodawcńÖ.komisja lekarska

Obec¬≠nie Ňõwiado¬≠moŇõńá odnoŇõnie zaburzeŇĄ autysty¬≠cznych stale roŇõnie. Wińôk¬≠szoŇõńá wie, iŇľ za zesp√≥Ňā objaw√≥w mogńÖ byńá odpowiedzialne przykŇāad¬≠owo wrod¬≠zone choro¬≠by gene¬≠ty¬≠czne. ChcńÖc ziden¬≠ty¬≠fikowańá schorzenia zale¬≠ca sińô wyko¬≠nanie anal¬≠izy DNA. Uzyskany wynik z bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠cznego dziec¬≠ka bńôdzie brany pod uwagńô stara¬≠jńÖc sińô o orzecze¬≠nie o niepeŇānosprawnoŇõ¬≠ci, poniewaŇľ jest on w peŇāni wiary¬≠god¬≠ny i pewny. Kiedy u danego dziec¬≠ka po przeprowadze¬≠niu bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠cznego, spec¬≠jal¬≠ista zdi¬≠ag¬≠nozu¬≠je jakńÖkol¬≠wiek chorobńô meta¬≠bol¬≠icznńÖ czy teŇľ inne schorze¬≠nie, kt√≥re daje objawy ze spek¬≠trum autyz¬≠mu to sńÖ wińôk¬≠sze szanse na pozy¬≠ty¬≠wne roz¬≠pa¬≠trze¬≠nie wniosku. Badanie gene¬≠ty¬≠czne WES stanowi najsz¬≠er¬≠sze badanie, do kt√≥rego zachńô¬≠ca sińô, aby je wykonańá.

Komisja lekarska ‚ÄĒ jak sińô zachowańá podczas spotkania?

Jed¬≠nńÖ z pod¬≠sta¬≠wowych czńôŇõ¬≠ci spotka¬≠nia wraz z komisjńÖ lekarskńÖ ZUS, kt√≥rej zadaniem jest wys¬≠taw¬≠ie¬≠nie orzeczenia o autyzmie sńÖ przede wszys¬≠tkim bada¬≠nia dziec¬≠ka. Ich waŇľnym celem jest oce¬≠nie¬≠nie stanu zdrowia danego pac¬≠jen¬≠ta, jak r√≥wnieŇľ stopieŇĄ jego samodziel¬≠noŇõ¬≠ci na r√≥Ňľnych stre¬≠fach, czyli psy¬≠chicznej, fizy¬≠cznej, a takŇľe spoŇāecznej. Pon¬≠ad¬≠to oce¬≠ni¬≠ane zosta¬≠jńÖ r√≥wnieŇľ: stan psy¬≠chiczny i poz¬≠naw¬≠czy oraz moŇľli¬≠woŇõńá ewen¬≠tu¬≠al¬≠nej reha¬≠bil¬≠i¬≠tacji. P√≥Ňļniej rodz¬≠ic bńÖdŇļ prawny opiekun dziec¬≠ka autysty¬≠cznego musi wzińÖńá udzi¬≠aŇā w roz¬≠mowie doty¬≠czńÖcej dziec¬≠ka z autyzmem i psychologiem.komisja lekarska zus jak sińô przygotowańá

Bard¬≠zo waŇľne jest to, Ňľe kaŇľdy przy¬≠padek wys¬≠tńôpu¬≠jńÖcej niepeŇānosprawnoŇõ¬≠ci intelek¬≠tu¬≠al¬≠nej roz¬≠pa¬≠tru¬≠je sińô wyŇāńÖcznie w indy¬≠wid¬≠u¬≠al¬≠ny spos√≥b. Wykony¬≠wane badanie dla cel√≥w orzeczniczych musi odbyńá sińô wyŇāńÖcznie w spoko¬≠jnej atmos¬≠ferze, a co najwaŇľniejsze ‚ÄĒ bez poŇõ¬≠piechu. Za praw¬≠idŇāowńÖ orga¬≠ni¬≠za¬≠cjńô takiego spotka¬≠nia odpowia¬≠da bowiem komis¬≠ja lekarska.

Wiele os√≥b zas¬≠tanaw¬≠ia sińô wczeŇõniej jak trze¬≠ba zachowańá sińô na takim spotka¬≠niu? Istotne jest, aby rodz¬≠ic bńÖdŇļ opiekun prawny dziec¬≠ka z objawa¬≠mi autyz¬≠mu nie den¬≠er¬≠wowaŇā sińô. NiewńÖt¬≠pli¬≠wie trze¬≠ba odpowiadańá na pyta¬≠nia zadane przez komisjńô lekarskńÖ zgod¬≠nie z prawdńÖ oraz opanowanym gŇāosem. Komis¬≠ja lekars¬≠ka moŇľe zapy¬≠tańá o wiele kwestii. Jed¬≠nńÖ z nich moŇľe byńá np. to, jak dziecko autysty¬≠czne radzi sobie pod¬≠czas codzi¬≠en¬≠nych spraw, w tym kńÖpiel albo ubieranie sińô. Na tym spotka¬≠niu naleŇľy dokŇāad¬≠nie opowiedzieńá jak prze¬≠b¬≠ie¬≠ga opieka nad takim dzieck¬≠iem i jakie sńÖ jego najwińôk¬≠sze potrzeby.

Komisja lekarska ‚ÄĒ odwoŇāanie od orzeczenia

Po zbada¬≠niu dziec¬≠ka oraz przeanal¬≠i¬≠zowa¬≠niu doku¬≠men¬≠tacji medy¬≠cznej, Zesp√≥Ňā do spraw Orzeka¬≠nia o NiepeŇānosprawnoŇõ¬≠ci wys¬≠taw¬≠ia do dw√≥ch tygod¬≠ni orzecze¬≠nie. Tej infor¬≠ma¬≠cji nie wol¬≠no przekazy¬≠wańá drogńÖ tele¬≠fon¬≠icznńÖ. Doku¬≠ment moŇľ¬≠na odbier¬≠ańá wyŇāńÖcznie oso¬≠biŇõ¬≠cie czy teŇľ drogńÖ pocztowńÖ.

Od wydanej decyzji przez komisjńô lekarskńÖ moŇľ¬≠na odwoŇāańá sińô. Warto zwr√≥¬≠cińá szczeg√≥l¬≠nńÖ uwagńô na punkt 7 oraz 8. Kiedy w tym miejs¬≠cu bńôdzie adno¬≠tac¬≠ja ‚Äúnie wyma¬≠ga staŇāej opie¬≠ki‚ÄĚ to oznacza, iŇľ nie przyz¬≠nano ubie¬≠ganego Ňõwiad¬≠czenia pielńô¬≠gna¬≠cyjnego. Dobrze teŇľ sprawdz¬≠ińá na ile zostaŇāo wydane oŇõwiad¬≠cze¬≠nie. MoŇľ¬≠na nawet odwoŇāańá sińô, kiedy ten czas jest zbyt kr√≥tki.jak wyglńÖda komisja lekarska

Od decyzji lekarskiej moŇľ¬≠na odwoŇāańá sińô w cińÖgu 14 dni. Odpowied¬≠ni doku¬≠ment trze¬≠ba zŇāoŇľyńá w Powia¬≠towym albo Miejskim Zes¬≠pole do spraw Orzeka¬≠nia o NiepeŇānosprawnoŇõ¬≠ci. Nastńôp¬≠nie ta insty¬≠tuc¬≠ja w cińÖgu tygod¬≠nia musi zwery¬≠fikowańá orzecze¬≠nie, a potem przekazańá je do Wojew¬≠√≥dzkiego ZespoŇāu ds. Orzeka¬≠nia o NiepeŇānosprawnoŇõ¬≠ci. Tam roz¬≠pa¬≠tru¬≠je sińô otrzy¬≠mane odwoŇāania.

Do Miejskiego OŇõrod¬≠ka Pomo¬≠cy SpoŇāecznej ‚ÄĒ MOPS moŇľ¬≠na zawsze zwr√≥¬≠cińá sińô o pomoc w przy¬≠pad¬≠ku wińôk¬≠szej iloŇõ¬≠ci pytaŇĄ na tem¬≠at pro¬≠ce¬≠dury stara¬≠nia sińô o orzecze¬≠nie dla dziec¬≠ka autysty¬≠cznego. Tam moŇľ¬≠na uzyskańá wszelkie wyma¬≠gane infor¬≠ma¬≠c¬≠je, kt√≥re doty¬≠czńÖ zasiŇāk√≥w i potrzeb¬≠nej doku¬≠men¬≠tacji. PCPR, czyli Powia¬≠towe Cen¬≠trum Pomo¬≠cy Rodzinie i PFRON ‚ÄĒ PaŇĄst¬≠wowy Fun¬≠dusz Reha¬≠bil¬≠i¬≠tacji Os√≥b NiepeŇānosprawnych udziela¬≠jńÖ wspar¬≠cia rodz¬≠i¬≠com lub opiekunom prawnym dzieci z autyzmem.

Wińôcej infor¬≠ma¬≠cji

Masz pyta¬≠nia odnoŇõnie badaŇĄ dla dzieci z autyzmem?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

Zobacz teŇľ:

Badanie WES cena

Jakie bada¬≠nia przed szczepi¬≠e¬≠niem warto wykonańá?

Co zro¬≠bińá gdy dziecko cińÖ¬≠gle choruje?

OceŇĄ
mail