Badania przed szczepieniami dzieci Przeskocz do treści
coloalert

Badania przed szczepieniami dzieci — sprawdź skuteczne badania genetyczne

Wyma­gane i potrzeb­ne bada­nia przed szczepi­eni­a­mi dzieci są niezwyk­le ważne, bowiem każde­mu rodz­i­cowi zależy, aby były one w pełni bez­pieczne dla pociechy. Wys­tępu­ją sytu­acje, kiedy dane dziecko wyma­ga indy­wid­u­al­nego kalen­darza szczepień na skutek swo­jej wrod­zonej choro­by. Obec­nie, na pol­skim rynku wys­tępu­ją bada­nia gene­ty­czne dla dzieci, dzię­ki którym efek­ty­wnie moż­na zwery­fikować wrod­zoną chorobę nawet przed wys­tąpi­e­niem pier­wszych objawów.

Bada­nia przed szczepi­e­niem — poz­naj skuteczne bada­nia gene­ty­czne dzieci 

Jakie bada­nia przed szczepi­e­niem wybrać dla dziecka?

Kwal­i­fikac­ja do szczepi­enia dziec­ka — badanie WES z pełną diagnostyką 

Badanie FRAX — co powie o stanie zdrowia dziec­ka przed szczepieniem? 

 

Badania przed szczepieniem — poznaj skuteczne badania genetyczne dzieci

Bada­nia gene­ty­czne dla dzieci pozwala­ją na to, aby uzyskać wiele infor­ma­cji odnośnie stanu zdrowia dziec­ka, aby wiedzieć jak kole­jno o nie dbać. Dzię­ki nim moż­na zdi­ag­no­zować wrod­zoną chorobę malucha. Niek­tóre z nich wyma­ga­ją, aby w spec­jal­ny sposób pod­chodz­ić do pro­fi­lak­ty­cznego szczepi­enia. Poprzez wyko­nanie badań gene­ty­cznych u dzieci moż­na zapo­biec ewen­tu­al­nym poważnym powikłan­iom, które są nielec­zone bądź źle zdi­ag­no­zowane spośród gene­ty­cznych chorób.

Jakie badania przed szczepieniem wybrać dla dziecka?

Bada­nia przed szczepi­eni­a­mi dla dzieci są istotne, ponieważ po anal­izie wyników bada­nia DNA, lekarz prowadzą­cy będzie wiedzi­ał jak ukierunk­ować malucha do następ­nego szczepi­enia. W celu zapewnienia bez­pieczeńst­wa pod kątem szczepień u dziec­ka, zale­ca się wybranie:

  • tes­tu NOVA — badanie gene­ty­czne sprawdza­jące aż 176 genów malucha adek­wat­nie pod kątem 68 meta­bol­icznych chorób, 14 chorób z zakre­su układu odpornoś­ciowego jak również pozostałych gene­ty­cznych chorób. Na ich pod­staw­ie moż­na dowiedzieć się czy trze­ba spec­jal­nie przy­go­towywać dziecko do szczepienia.
  • bada­nia WES — jed­no z najsz­er­szych w swoim zakre­sie gene­ty­czne badanie wykony­wane przed szczepi­e­niem. Ten test sprawdza wszys­tkie dziecięce geny, których jest około 23 000 pod kątem roz­wo­ju wrod­zonych chorób i gene­ty­cznych prze­ci­wwskazań do szczepi­enia. Dzię­ki niemu moż­na ziden­ty­fikować 600 meta­bol­icznych chorób i 300 różnych rodza­jów pier­wot­nych niedoborów z zakre­su odpornoś­ci.

Kwalifikacja do szczepienia dziecka — badanie WES z pełną diagnostyką

Zgod­nie z obow­iązu­ją­cy­mi przepisa­mi, każde dziecko zan­im zostanie zaszczepi­one musi prze­jść tzw. pro­ces kwal­i­fika­cyjny do szczepi­enia. Pod­stawą do tego jest wiz­y­ta u pedi­atry. Jego zadaniem jest ostate­czne pod­ję­cie decyzji czy moż­na już dziecko zaszczepić czy też należy wstrzy­mać się od danego szczepi­enia. W trak­cie tej wiz­y­ty, lekarz przeprowadzi również wywiad z rodzi­ca­mi odnośnie zdrowia dziec­ka. Wtedy należy wskazać na wszelkie niepoko­jące objawy, wyni­ki badań jak również przyj­mowane leki. Niezwyk­le istotne jest, aby zmin­i­mal­i­zować ryzyko wys­tąpi­e­nie niepożą­danego odczynu poszczepi­en­nego — NOP oraz zag­waran­towanie maksy­mal­nej skutecznoś­ci danego szczepi­enia. Kwal­i­fikac­ja do szczepi­enia obe­j­mu­je również sprawdze­nie pod­sta­wowych para­metrów życiowych takich jak tem­per­atu­ra, odd­y­chanie, świado­mość; zbadanie węzłów chłon­nych i gardła, a także dokładne osłuchanie ser­ca i płuc. Dodatkowo, kwal­i­fikac­ja do szczepi­enia za każdym razem różni się wyłącznie szczegóła­mi, które odnoszą się do prze­ci­wwskazań adek­wat­nie do konkret­nej szczepionki.

Badanie WES pozwala na wyko­nanie sze­rok­iej różni­cowej diag­nos­ty­ki. Poprzez tę jed­ną anal­izę na pod­staw­ie jed­nej prób­ki od małego pac­jen­ta moż­na sprawdz­ić set­ki gene­ty­cznych przy­czyn, które wys­tępu­ją u dziec­ka i wzbudza­ją niepoko­jące objawy u rodz­iców. Na pod­staw­ie pełnej diag­nos­ty­ki nie doprowadza się do pode­jrze­wa­nia po kolei chorób, a następ­nie ich wyk­luczanie po kole­jnych przeprowad­zonych tes­tach. To był­by dłu­gookre­sowy pro­ces. Dlat­ego wielu rodz­iców decy­du­je się na takie badanie przed szczepieniem.

Badanie FRAX — co powie o stanie zdrowia dziecka przed szczepieniem?

Badanie FRAX jest jed­nym z pod­sta­wowych badań gene­ty­cznych dla dzieci autysty­cznych. Swoim wynikiem wskazu­je ono na jed­ną z możli­wych gene­ty­cznie uwarunk­owanych przy­czyn zaburzeń intelek­tu­al­nego roz­wo­ju. Ta choro­ba objaw­ia się zwyk­le dużym obwo­dem głowy, odsta­ją­cy­mi usza­mi czy też zezem. Noworod­ki boryka­jące się z zespołem FRAX mogą cechować się z byt małą masą urodzeniową, więk­szą iloś­cią jąder albo zbyt niskim napię­ciem mięśniowym. Bada­nia gene­ty­czne dla dzieci, a dokład­niej bada­nia przed szczepi­eni­a­mi dzię­ki szer­szej diag­nos­tyce poz­wolą na wykrycie przy­czyn objawów autyz­mu już w tym jed­nym badaniu.

Badanie FRAX wyko­nane przed szczepi­e­niem już u małych pac­jen­tów wskaże lekar­zowi, czy może w wykon­ać on dane szczepi­e­nie bądź wskazać dal­sze lecze­nie u konkret­nego spec­jal­isty. Wykonu­jąc badanie gene­ty­czne dzieci moż­na w real­ny sposób wpłynąć na dal­sze pode­j­mowane decyz­je odnośnie szczepi­enia, żeby nie zaszkodz­ić na zdrow­iu małego pacjenta.

Zobacz też:

Badanie WES cena

Autyzm bada­nia gene­ty­czne — zobacz co zrobić

Bada­nia immuno­log­iczne u dzieci

Więcej infor­ma­cji

Masz pyta­nia odnośnie badań dla dzieci przed szczepieniem?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

mail