Badania na padaczkę – potencjał badania WES Przeskocz do treści
coloalert

Badania na padaczkę – potencjał badania WES

Badania na padaczkę - jakie są objawy padaczki u dzieciPadacz­ka jest jed­nym z najczęś­ciej wys­tępu­ją­cych zaburzeń neu­ro­log­icznych u dzieci. Dla rodz­iców, których pociechy mogą cier­pieć na padaczkę, ważne jest szy­bkie poz­nanie przy­czyny objawów. Dlaczego warto wykon­ać bada­nia na padaczkę u dzieci? Czy badanie WES może być tu pomocne?

Bada­nia na padaczkę — jakie są objawy padacz­ki u dzieci?
Bada­nia na padaczkę — kiedy z dzieck­iem do specjalisty?
Kiedy wykon­ać bada­nia na padaczkę u dziecka?
Bada­nia na padaczkę — czy jed­nym z nich jest badanie WES?

Badania na padaczkę — jakie są objawy padaczki u dzieci?

Objawy padacz­ki u niemowla­ka i starszych dzieci mogą być zróżni­cow­ane. U najmłod­szych mogą to być na przykład drże­nie poje­dynczych kończyn czy skur­cze mięśni, a także ata­ki drgawek. Dla rodz­iców ważne jest, aby właś­ci­wie rozpoz­nać objawy padacz­ki u dzieci. Dzię­ki wcześnie postaw­ionej diag­nozie, moż­na wprowadz­ić odpowied­nie lecze­nie padacz­ki.

Badania na padaczkę — kiedy z dzieckiem do specjalisty?

Pojaw­ie­nie się niepoko­ją­cych objawów padacz­ki u dziec­ka jest syg­nałem, aby niezwłocznie skon­sul­tować się z lekarzem pier­wszego kon­tak­tu, który może skierować nas do neu­rolo­ga. Spec­jal­ista ten pode­jmie decyzję o dal­szej diag­nos­tyce, która może obe­j­mować zarówno bada­nia obra­zowe, jak i te specy­ficzne dla padacz­ki. Gene­ty­czne bada­nia na padaczkę cieszą się dużym powodzeniem.

Kiedy wykonać badania na padaczkę u dziecka?

Bada­nia na padaczkę, takie jak badanie WES moż­na zro­bić już po wys­tąpi­e­niu pier­wszych objawów. Test WES pozwala na poz­nanie przy­czyny wys­tępu­ją­cych napadów padaczkowych oraz rodza­ju padacz­ki. Odpowied­nia diag­noza jest koniecz­na, aby popraw­ić jakość życia dziec­ka. Może­my skró­cić czas diag­nozy wykonu­jąc gene­ty­czne badanie na padaczkę.

Badania na padaczkę — czy jednym z nich jest badanie WES?

Badanie WES jest innowa­cyjnym badaniem gene­ty­cznym dla dzieci i dorosłych, które anal­izu­je około 23 000 genów. Dzię­ki niemu możli­we jest wykrycie gene­ty­cznych przy­czyn padacz­ki, co pozwala na dos­tosowanie indy­wid­u­al­nego planu leczenia. Bada­nia padacz­ki, a szczegól­nie badanie WES jest cenne dla rodz­iców w pro­ce­sie diag­nozy padacz­ki. Jeżeli myślisz o wyko­na­niu bada­nia na padaczkę u swo­jego dziec­ka i masz wąt­pli­woś­ci, zawsze warto poroz­maw­iać ze spec­jal­istą lub skon­tak­tować się bezpośred­nio z lab­o­ra­to­ri­um w celu dopy­ta­nia o szczegóły.

mail