Przeskocz do treści
coloalert

Epilepsja fotogenna i inne rodzaje padaczki odruchowej

Padacz­ka odru­chowa jest jed­ną z form epilep­sji dziecięcej. Wstępu­je ona tylko u ok. 5% epilep­tyków. Cza­sa­mi jest błęd­nie diag­no­zowana jako napad psy­chogen­ny. Najczęś­ciej spo­tykaną odmi­aną padacz­ki odru­chowej jest epilep­s­ja foto­gen­na – stanowi ok 53% przypadków.epilepsja fotogenna

Spis treś­ci:

  1. Epilep­s­ja foto­gen­na — Co wywołu­je napad?
  2. Epilep­s­ja foto­gen­na — objawy
  3. Epilep­s­ja foto­gen­na — czy moż­na uniknąć napadu?
  4. Inne rodza­je padacz­ki odruchowej

Epilepsja fotogenna — Co wywołuje napad?

Atak padacz­ki foto­gen­nej prowoku­je podraż­ni­an­ie siatków­ki oka przez szy­bko zmieni­a­jące się, prz­ery­wane bodźce świ­etlne, takie jak:
• światła sali dyskotekowej,
• światło słoneczne,
• granie w gry komputerowe,
• oglą­danie telewizji,
• wzo­ry geom­e­tryczne, np. czarno-białe pola szachownicy.

Warto wiedzieć, że naraże­nie na wyżej wymienione bodźce nie zawsze wywołu­je napad padacz­ki, ale są one czyn­nika­mi ryzyka.
Epilep­s­ja foto­gen­na jest chorobą gene­ty­czną. Jej objawy obser­wu­je się między 6 a 15 rok­iem życia, ale zazwyczaj pojaw­ia się w okre­sie pokwitania.

Epilepsja fotogenna — objawy

Napad padacz­ki foto­gen­nej ma prze­ważnie charakter:
• ataku, napadu ton­iczno-klonicznego – rozpoczy­na się nagłym skur­czem wszys­t­kich mięśni i upad­kiem pac­jen­ta. Epilep­tyk może zro­bić się siny i przy­gryzać język. Kole­jnym etapem napadu są drgawki.
• Ataku miok­lonicznego – chory wykonu­je gwał­towne ruchy, np. nagle pros­tu­je ręce albo zgi­na je w łok­ci­ach. Pac­jent może też upaść albo upuś­cić coś na podłogę.
Jed­nak od cza­su do cza­su zdarza­ją się prze­jawy niety­powe, np. migreny, bóle głowy, bóle brzucha.

Epilepsja fotogenna — czy można uniknąć napadu?

Pac­jen­ci muszą zad­bać o zmin­i­mal­i­zowanie ekspozy­cji na światło. W tym celu powin­ni nosić oku­lary słoneczne z polaryza­cją. W trak­cie oglą­da­nia telewiz­ji lub korzys­ta­nia z kom­put­era pomieszcze­nie należy dobrze oświ­etlić i nie siedzieć zbyt blisko ekranu. Bard­zo ważne jest przyj­mowanie środ­ków far­mako­log­icznych przepisanych przez lekarza. Trze­ba to robić ściśle według instrukcji medyka.

Inne rodzaje padaczki odruchowej

Padaczka audiogenna

Atak wywołu­ją bodźce słu­chowe, np. dzwonek tele­fonu, odgłos syre­ny, dzwonek lek­cyjny, pisk nad­jeżdża­jącego tramwa­ju, słuchanie radia lub muzyki.

Padaczka „z zaskoczenia”

Przy tym typ­ie epilep­sji następu­ją napady drgawek, które wywołane są przez różne czyn­ni­ki (słu­chowe, wzrokowe, pro­pri­o­cep­ty­wne) pojaw­ia­jące się niespodziewnie. Z reguły epilep­sję tą diag­nozu­je się u dzieci z uszkodzeni­a­mi ośrod­kowego układu nerwowego.

Padaczka somatosensoryczna

Przy­czyną ata­ki padacz­ki jest w tym przy­pad­ku dotyk, ból, ucisk, ukłu­cie. Szczegól­nym typem padacz­ki somatosen­so­rycznej jest ta wywoły­wana ciepłą albo gorącą wodą. Pod wpły­wem kąpieli dziecko może stać się wiotkie, stracić przytomność.

Oceń
mail