Wybiórczość pokarmowa u dzieci w spektrum autyzmu Przeskocz do treści
coloalert

Wybiórczość pokarmowa a autyzm

Dzieci z zaburzeni­a­mi ze spek­trum autyz­mu częs­to cier­pią na wybiór­c­zość pokar­mową. Doty­czy ona aż 70% przy­pad­ków. Dzieci z tą przy­padłoś­cią mają dość skom­p­likowaną relację z jedze­niem. Niek­tóre z nich nie chcą jeść danej grupy potraw, inne jedzą tylko z jed­nego talerza, a u jeszcze innych wybiór­c­zość pokar­mowa prze­jaw­ia się inaczej. Zobacz, jak najlepiej reagować na nią u dzieci z autyzmem!wybiórczość pokarmowa a autyzm

Spis treś­ci:

  1. Czym jest wybiór­c­zość pokarmowa?
  2. Jak radz­ić sobie z wybiór­c­zoś­cią pokar­mową u dzieci z autyzmem?

Czym jest wybiórczość pokarmowa?

Wybiór­c­zość pokar­mowa to przy­padłość, która częs­to pojaw­ia się u dzieci autysty­cznych. Ogól­nie mówiąc, jest to niechęć do pewnych pro­duk­tów lub potraw. Może ona przyj­mować różne formy, takie jak:

• Prefer­owanie jedynie ogranic­zonej grupy pro­duk­tów i potraw
• Jedze­nie tylko pro­duk­tów o określonej tek­sturze, tem­per­aturze lub wypro­dukowanych przez określoną markę
• Płacz, gdy rodz­ic wprowadza do diety nowy produkt
• Jedze­nie pro­duk­tów nie­jadal­nych np. Kredy
• Jedze­nie posiłków tylko z określonego talerza
• Odmaw­ian­ie posiłku, jeśli pro­duk­ty na talerzu się ze sobą stykają

Jak radzić sobie z wybiórczością pokarmową u dzieci z autyzmem?

Na wybiór­c­zość pokar­mową u dziec­ka trze­ba reagować jak najszy­b­ciej. W innym przy­pad­ku może dojść do niedoborów skład­ników odży­w­czych, a to skutkować może różny­mi zaburzeni­a­mi. Walkę z wybiór­c­zoś­cią rozpocząć należy od dokład­nej obserwacji. Zwróćmy uwagę, czego dokład­nie nasze dziecko nie jest i jakie inne prob­le­my z przyj­mowaniem pokar­mu się pojaw­ia­ją. Z wynika­mi naszych obserwacji powin­niśmy udać się do diete­ty­ka, który ułoży odpowied­nią dietę dla dzieci autysty­cznych bez niedoborów. Skon­sul­tować warto również się z ped­a­gogiem lub psy­cholo­giem, który pomoże nam ją wdrożyć u dziecka.

Ogranic­zone pref­er­enc­je żywieniowe dzieci ze spek­trum autyz­mu warto również skon­sul­tować z ter­apeutą inte­gracji sen­so­rycznej, ponieważ nad­wrażli­wość na bodźce może być przy­czyną wybiór­c­zoś­ci. Odwiedz­ić powin­niśmy także gabi­net neu­rol­o­gope­dy. Może on zdi­ag­no­zować prob­le­my z żuciem czy połykaniem pokarmów.

Dietę przy autyzmie dziec­ka może­my również spróbować nieco rozsz­erzyć samodziel­nie w domu. W tym celu pole­camy zaprosić dziecko do wspól­nego gotowa­nia. Pomoc­ne może okazać się także nagradzanie dziec­ka za spróbowanie nowego pro­duk­tu i pil­nowanie, aby maluch nie pod­jadał między posiłka­mi. Pamię­ta­jmy także, aby dietę dziec­ka rozsz­erzać stopniowo.

Oceń
mail