Rozwój mózgu dziecka w życiu płodowym i pierwszych latach życia Przeskocz do treści
coloalert

Jak mózg dziecka rozwija się w życiu płodowym i pierwszych latach życia?

Ludz­ki mózg to cen­trum sterowa­nia całego orga­niz­mu. Odpowia­da on za emoc­je, motywac­je czy nasze reakc­je. Jego praw­idłowy rozwój jest więc niezwyk­le ważny dla właś­ci­wego funkcjonowa­nia człowieka. Rozpoczy­na się on już w łonie mat­ki. Zobacz, jak mózg dziec­ka rozwi­ja się w życiu płodowym i pier­wszych lat­ach życia!mózg dziecka jak rozwija się w życiu płodowym i w pierwszych latach życia

Spis treś­ci:

  1. Rozwój mózgu w łonie matki
  2. Rozwój mózgu w pier­wszych lat­ach życia

Rozwój mózgu w łonie matki

Już w drugim tygod­niu po zapłod­nie­niu for­mu­ją się zaląż­ki, z których rozwi­jać będzie się mózg dziec­ka. Tydzień później dziecko posi­a­da już płytkę ner­wową, która przeo­braża się w rynienkę ner­wową. Jej boki zaczy­na­ją zag­i­nać się ku górze, dzię­ki czemu około 5 tygod­nia ciąży dziecko ma już wyk­sz­tał­coną cewę ner­wową. W tym cza­sie pow­sta­je także stara i nowa kora ner­wowa, a także pięć pęcherzyków móz­gowych. W 7 tygod­niu dziecko ma już wyk­sz­tał­cone trzy częś­ci mózgu: przodomóz­gowie, śród­móz­gowie oraz tyłomóz­gowie. Na tym etapie jego mózg jest już w stanie wysyłać impul­sy do innych narządów wewnętrznych.

W trzec­im miesiącu ciąży mózg jest już dobrze wyk­sz­tał­cony. Pojaw­ia­ją się pier­wsze fale móz­gowe i rozpoczy­na się pro­dukc­ja hor­monów. Na tym etapie zaczy­na­ją ksz­tał­tować się także zmysły dziec­ka i jego osobowość. W pią­tym miesiącu nasz maluszek zaczy­na być już świadomy tego, co robi.

W trzec­im trymestrze ciąży w mózgu dziec­ka tworzą się wciąż nowe połączenia ner­wowe, dzię­ki którym maluch będzie mógł lep­iej funkcjonować. W tym cza­sie rozpoczy­na­ją się pro­cesy uczenia się, a także wyra­bi­a­ją się pier­wsze nawy­ki – chwyta­nia i ssa­nia. W trzec­im trymestrze nasz maluszek zaczy­na także odczuwać pier­wsze emoc­je i mieć swo­je pier­wsze myśli.

Rozwój mózgu w pierwszych latach życia

Po nar­o­dz­i­nach mózg dziec­ka zwięk­sza swo­ją obję­tość aż trzykrot­nie, ponieważ wciąż rozras­ta­ją się w nim komór­ki ner­wowe. Po nar­o­dz­i­nach tworzy się w nim masa nowych połączeń ner­wowych, ponieważ dziecko uczy się z zawrot­ną pręd­koś­cią. Wszys­tkie nowe umiejęt­noś­ci to nowe połączenia między neu­ron­a­mi w mózgu.
Mózg dziec­ka po nar­o­dz­i­nach stop­niowo pozwala dziecku kon­trolować swo­je ciało oraz naby­wać umiejęt­noś­ci społeczne. Najbardziej inten­sy­wnie rozwi­ja się on między drugim a trzec­im rok­iem życia. Jed­nak jego rozwój nie kończy się na etapie dziecińst­wa. Mózg człowieka rozwi­jać może się nawet do dwudzi­estego roku życia, a nowe połączenia ner­wowe ksz­tał­tu­je­my przez całe życie.

Oceń
mail