Jak przebiega rozwój prenatalny dziecka? Przeskocz do treści
coloalert

Rozwój prenatalny dziecka

Wszelkie zmi­any w orga­nizmie dziec­ka zachodzące w łonie mat­ki nazy­wane są roz­wo­jem pre­na­tal­nym. Każ­da z nich ma na celu przys­tosowanie dziec­ka do samodziel­nego funkcjonowa­nia po porodzie. Zobacz, jak dokład­nie prze­b­ie­ga rozwój pre­na­tal­ny dziecka!rozwój prenatalny dziecka

Spis treś­ci:

  1. Rozwój pre­na­tal­ny w pier­wszym trymestrze ciąży
  2. Rozwój pre­na­tal­ny w drugim trymestrze ciąży
  3. Rozwój pre­na­tal­ny w trzec­im trymestrze ciąży

Rozwój prenatalny w pierwszym trymestrze ciąży

W pier­wszym trymestrze ciąży rozwój pre­na­tal­ny dziec­ka dopiero się rozpoczy­na. Właś­ci­wie za jego początek przyjąć moż­na trze­ci tydzień ciąży, ponieważ wtedy zar­o­dek zag­nieżdża się w maci­cy. Chwilę później tworzą się list­ki zar­o­d­kowe, które na kole­jnych eta­pach przek­sz­tałcą się w organy wewnętrzne.

Jed­nym z najis­tot­niejszych momen­tów pier­wszego trymestru ciąży jest szósty tydzień. To właśnie wtedy zaczy­na bić serce dziec­ka, co może­my usłyszeć pod­czas bada­nia USG. W 7 tygod­niu tworzą się narządy płciowe, nosek i war­gi, a w 8 odd­ziela­ją się palusz­ki na dło­ni­ach i stopach. Pod koniec pier­wszego trymestru wszys­tkie narządy wewnętrzne są już wyk­sz­tał­cone i zaczy­na­ją pracować.

Rozwój prenatalny w drugim trymestrze ciąży

W drugim trymestrze ciąży nasze dziecko zaczy­na ruszać rączka­mi i nóżka­mi, co na pewnym etapie mama może już odczuć. Około 19 tygod­nia potrafi on już rozpoz­nawać głos swo­jej mamy, a około 24 po raz pier­wszy otwiera oczy.
W drugim trymestrze ciąży zwyk­le rodz­ice mogą już poz­nać płeć dziec­ka. Niek­tórzy rodz­ice zna­ją ją już wcześniej dzię­ki badan­iom pre­na­tal­nym typu NIPT. W drugim trymestrze rodz­ice płeć poz­na­ją pod­czas bada­nia USG. Ma to miejsce najczęś­ciej około 15 tygod­nia ciąży. Jed­nak niek­tóre dzieci potrafią się tak obró­cić, że lekarz jest w stanie określić płeć dopiero kil­ka tygod­ni później.

Rozwój prenatalny w trzecim trymestrze ciąży

W trzec­im trymestrze ciąży dziecko jest już prak­ty­cznie gotowe do poro­du. Jego rozwój pre­na­tal­ny jed­nak wciąż trwa, aby usprawnić funkcjonowanie malusz­ka. W tym cza­sie dziecko wciąż ćwiczy odd­y­chanie. Doskon­ali się także pra­ca jego układu odpornoś­ciowego oraz oddechowego.

Pozy­cję do poro­du dziecko przyj­mu­je już między 29 a 33 tygod­niem ciąży. Na przyjś­cie na świat będzie ono jed­nak całkowicie gotowe dopiero w 37 tygod­niu. Zdarza­ją się malusz­ki, którym nieco bardziej się spieszy. Są one nazy­wane wcześ­ni­aka­mi. Ich szanse na przeży­cie są już dość wysok­ie w 27 tygod­niu ciąży. Im później taki wcześ­ni­ak przyjdzie na świat, tym jego szanse będą większe.

Oceń
mail