Przeskocz do treści
coloalert

Kto wystawia skierowanie na badania genetyczne?

Bada­nia gene­ty­czne dla dzieci i dorosłych wykony­wane są w spec­jal­isty­cznych akredy­towanych lab­o­ra­to­ri­ach. Wykon­ać może­my je pry­wat­nie, a w niek­tórych z nich także z refun­dacją. Nieod­płatne wyko­nanie bada­nia możli­we jest tylko w uza­sad­nionych przy­pad­kach. Potrze­bu­je­my do tego skierowa­nia. Zobacz, kto wys­taw­ia skierowanie na bada­nia genetyczne!kto wystawia skierowanie na badania genetyczne

Spis treś­ci:

  1. Jaki lekarz może zle­cić nam badanie genetyczne?
  2. Badanie gene­ty­czne — czy skierowanie zawsze jest potrzebne?

Jaki lekarz może zlecić nam badanie genetyczne?

Bada­nia gene­ty­czne pozwala­ją wykryć wiele prob­lemów zdrowot­nych. Dzię­ki nim może­my zdi­ag­no­zować przy­czynę dolegli­woś­ci, sprawdz­ić praw­dopodobieńst­wo roz­wo­ju choro­by czy poz­nać podłoże prob­lemów z zajś­ciem w ciążę. Niek­tóre tego typu bada­nia, takie jak badanie kar­i­o­ty­pu, może­my wykon­ać, korzys­ta­jąc z refun­dacji Nar­o­dowego Fun­duszu Zdrowia.

Wyko­nanie refun­dowanego bada­nia gene­ty­cznego możli­we jest tylko po otrzy­ma­niu skierowa­nia od lekarza gene­ty­ka. Zna­jdziemy go w porad­ni gene­ty­cznej. Na wiz­ytę zapisać może­my się po otrzy­ma­niu skierowa­nia od naszego lekarza rodzinnego.

Gene­tyk nie wys­tawi skierowa­nia na badanie gene­ty­czne na życze­nie pac­jen­ta. Musi on mieć do tego konkretne powody. Może je wys­taw­ić np. w przy­pad­ku napadów padaczkowych, symp­tomów chorób meta­bol­icznych czy poronień nawykowych.

Badanie genetyczne — czy skierowanie zawsze jest potrzebne?

Badanie gene­ty­czne może­my wykon­ać także bez żad­nego skierowa­nia. Dla więk­szoś­ci pac­jen­tów pry­watne wyko­nanie tes­tu jest dużo lep­szą opcją. Na wiz­ytę w porad­ni gene­ty­cznej zwyk­le musimy czekać nawet kil­ka miesię­cy, a gdy uda nam się dostać do lekarza nie mamy pewnoś­ci, że otrzy­mamy skierowanie na badanie genetyczne.

Wyko­nanie bada­nia gene­ty­cznego pry­wat­nie to ogrom­na oszczęd­ność cza­su. W przy­pad­ku refun­dacji diag­nos­ty­ki gene­ty­cznej swo­ją diag­nozę otrzy­mamy mniej więcej po roku. Wykonu­jąc badanie bez skierowa­nia, jego wynik pac­jent odbierze po maksy­mal­nie kilku tygod­ni­ach. Decy­du­jąc się na tę opcję, będziemy mieli także możli­wość wyboru dowol­nego lab­o­ra­to­ri­um. Nic nie będzie nam narzu­cone. Jed­nym z najsz­er­szych badań gene­ty­cznych dostęp­nych na rynku jest badanie WES.

Pamię­ta­jmy, że ze swoim zdrowiem nie należy igrać. Niek­tóre choro­by gene­ty­czne mają bard­zo pod­stęp­ny prze­bieg i postępu­ją niezwyk­le szy­bko. W ich przy­pad­ku im później postaw­iona zostanie diag­noza, tym mniejsze są szanse na ustąpi­e­nie dolegli­woś­ci u pac­jen­ta. Prze­cią­ga­ją­ca się refun­dowana diag­nos­ty­ka zde­cy­dowanie pog­a­rsza więc rokowania.

5/5 — (1 głosów / głosy) 
mail