Badania przed szczepieniem - co należy o nich wiedzieć? Przeskocz do treści
coloalert

Badania przed szczepieniem — co należy o nich wiedzieć?

Szczepić czy nie? Szczepi­on­ki są skuteczną metodą na wye­lim­i­nowanie groźnych chorób, które nękały społeczeńst­wo od wieków. Dzię­ki szczepi­eniom udało się wye­lim­i­nować dżumę, czarną ospę czy gruźlicę (szczepi­onka MMR). Mimo wszys­tko jest wiele osób będą­cych prze­ci­wnika­mi szczepień, które mają rzeko­mo nieko­rzyst­ny wpływ na orga­nizm dzieci. Warto jed­nak pamię­tać, że każ­da oso­ba kwal­i­fikowana do szczepi­enia musi prze­jść pod­sta­wowe bada­nia przed szczepi­e­niem.

Jak interpretować wyniki badania przed szczepieniem, Co oznacza wynik badania przed szczepieniem, Czy badania przed szczepieniem są refundowane, Kiedy powinno się wykonać badania przed szczepieniem

Jak inter­pre­tować wyni­ki bada­nia przed szczepieniem?
Co oznacza wynik bada­nia przed szczepieniem?
Czy bada­nia przed szczepi­e­niem są refundowane?
Kiedy powin­no się wykon­ać bada­nia przed szczepieniem?

Jak interpretować wyniki badania przed szczepieniem?

Jak bez­piecznie szczepić dziecko? Bada­nia przed szczepi­e­niem są wykony­wane przez lekarza kwal­i­fiku­jącego do poda­nia szczepi­on­ki. Pole­ga­ją one na wywiadzie lekarskim oraz na bada­niu fizykalnym. To lekarz inter­pre­tu­je uzyskany wynik oraz porównu­je go z wiado­moś­ci­a­mi, które uzys­ka od rodz­iców przyprowad­zonego do szczepi­enia dziec­ka. Ważne, by na każde pytanie lekarza odpowiadać zgod­nie z prawdą. Poz­woli to wye­lim­i­nować ewen­tu­alne niepożą­dane odczyny poszczepienne.

Co oznacza wynik badania przed szczepieniem?

Jakie bada­nia przed szczepi­e­niem? Wyni­ki badań przeprowadzanych przed szczepi­e­niem są jed­noz­naczne — kwal­i­fiku­ją pac­jen­ta do szczepi­enia lub pokazu­ją prze­ci­wwskaza­nia do szczepień. Może się zdarzyć, że pac­jent musi całkowicie zrezyg­nować ze szczepi­on­ki np. z powodu uczu­le­nia na któryś skład­nik. Właśnie dlat­ego ważne jest, by lekarz przeprowadz­ił wywiad i badanie w sposób dokład­ny. Mitem jest jed­nak powikłanie po szczepi­e­niu, nazy­wane ‘autyzm poszczepi­en­ny’.

Czy badania przed szczepieniem są refundowane?

Bada­nia przed szczepi­e­niem wykonu­je lekarz rodzin­ny lub każdy inny, który kwal­i­fiku­je do szczepi­enia. Jeśli szczepi­onka jest podawana w ramach NFZ i zosta­je podana w ośrod­ku POZ, pac­jent nie musi płacić, usłu­gi są refun­dowane. Wiele szczepi­onek jest jed­nak płat­nych — placów­ki medy­czne sto­su­ją zasadę, zgod­nie z którą pac­jent płaci za samą szczepi­onkę — badanie i kwal­i­fikac­ja do jej poda­nia są już zawarte w cenie usługi.

Kiedy powinno się wykonać badania przed szczepieniem?

Bada­nia przed szczepi­e­niem wykonu­je się zawsze przed podaniem szczepi­enia. Nie ma możli­woś­ci, by lekarz zale­cił podanie szczepi­enia bez zbada­nia pac­jen­ta. Było­by to niez­godne z prawem i dodatkowo może stanow­ić zagroże­nie dla oso­by, która przyjęła­by szczepi­onkę bez bada­nia. Warto wykon­ać również bada­nia gene­ty­czne przed szczepi­e­niem, takie jak test WES.

Zobacz też:

 Bada­nia gene­ty­czne noworodka

Mikro­macierze — bada­nia genetyczne

Badanie FRAX

Bada­nia gene­ty­czne u dzieci

mail