Przeskocz do treści
coloalert

Znaczenie regularnych badań w trakcie ciąży

Ciąża to stan, w którym reg­u­larnie należy się badać. Kobi­eta ciężar­na nie powin­na pomi­jać w ciąży żad­nego tes­tu. Znacze­nie reg­u­larnych badań w trak­cie ciąży jest ogromne. To dzię­ki nim może­my sprawdzać, czy dziecko praw­idłowo się rozwi­ja. Pozwala­ją one także na wykrycie ewen­tu­al­nych wad wrod­zonych u pło­du. Sprawdź, jakie dokład­nie bada­nia wykon­ać i jakie mają one znaczenie!znaczenie regularnych badań w trakcie ciąży

Spis treś­ci:

  1. Badanie USG
  2. Bada­nia prenatalne
  3. Bada­nia laboratoryjne

Badanie USG

Badanie USG to fun­da­men­talne badanie wykony­wane w ciąży. Pol­skie Towarzyst­wo Gineko­log­iczne zale­ca, aby w trak­cie ciąży wykon­ać je przy­na­jm­niej trzy razy. Zwyk­le jed­nak badanie to przeprowadza się dużo częściej.
USG jest badaniem obra­zowym. Wykonu­je się je poprzez przyłoże­nie do ciążowego brzusz­ka głow­icy emi­tu­jącej ultra­dźwię­ki. Dzię­ki temu na mon­i­torze uzysku­je­my obraz. Na tej pod­staw­ie lekarz może ocenić, jak rozwi­ja się dziecko i wykryć ewen­tu­alne komplikacje.

Badania prenatalne

Bada­nia pre­na­talne to niesamowite narzędzia diag­nos­ty­czne. Dzię­ki nim u dziec­ka może­my wykryć wiele wad wrod­zonych jeszcze przed jego nar­o­dz­i­na­mi. Pozwala­ją one na rozpoz­nanie m.in. zespołu Dow­na czy zespołu Edward­sa. Wyko­nanie badań pre­na­tal­nych zale­ca się więc każdej przyszłej mamie.

Bada­nia pre­na­talne to dość duża gru­pa testów. Nie musimy oczy­wiś­cie wykony­wać każdego z nich. Diag­nos­tykę pre­na­tal­ną rozpocząć należy od bada­nia niein­wazyjnego. Ciężarnym pole­ca się tutaj testy typu NIPT. Są to bada­nia, do których potrzeb­na jest jedynie prób­ka krwi. Jed­nym z takich testów jest NIFTY pro. Dzię­ki niemu u pło­du wykryć może­my nawet 94 wady wrodzone.
Inwazyjne testy pre­na­talne wykon­ać powin­niśmy, dopiero gdy niein­wazyjne badanie wykaże jakieś niepraw­idłowoś­ci. Poz­woli nam to na uzyskanie pewnej diag­nozy. Najczęś­ciej wykony­wanym badaniem tego typu jest amniopunkcja.

Badania laboratoryjne

Ciężar­na wykony­wać musi także bada­nia lab­o­ra­to­ryjne. Część z nich, takie jak mor­folo­gia czy bada­nia moczu, należy w ciąży przeprowadz­ić kilkukrot­nie. Konieczne jest także jed­no­ra­zowe wyko­nanie niek­tórych badań np. testów w kierunku chorób zakaźnych.
Reg­u­larne wykony­wanie badań lab­o­ra­to­ryjnych w ciąży jest niezwyk­le ważne. Dzię­ki nim lekarz może na bieżą­co oce­ni­ać, czy ze stanem ciężarnej pac­jen­t­ki wszys­tko jest w porząd­ku. Badanie te pozwala­ją także zauważyć ewen­tu­alne ozna­ki zagroże­nia ciąży.

Oceń
mail