Przeskocz do treści
coloalert

Badania przy antykoncepcji hormonalnej — jakie warto wykonać?

Antykon­cepc­ja hor­mon­al­na to bard­zo skutecz­na meto­da zapo­b­ie­ga­nia ciąży. Musi ona jed­nak zostać odpowied­nio dobrana, aby nie powodowała żad­nych skutków ubocznych. Przed rozpoczę­ciem jej stosowa­nia każ­da kobi­eta powin­na więc sprawdz­ić, jaka for­ma antykon­cepcji będzie dla niej najlep­sza. Jak to zro­bić? Wykonu­jąc odpowied­nie bada­nia przy antykon­cepcji hor­mon­al­nej. Sprawdź, które z nich warto wykonać!badania przy antykoncepcjo hormonalnej

Spis treś­ci:

  1. Bada­nia przy antykon­cepcji hor­mon­al­nej — testy laboratoryjne
  2. Bada­nia przy antykon­cepcji hor­mon­al­nej — testy genetyczne
  3. Bada­nia przy antykon­cepcji hor­mon­al­nej — bada­nia ginekologiczne
  4. Bada­nia przy antykon­cepcji hor­mon­al­nej — badanie piersi

Badania przy antykoncepcji hormonalnej — testy laboratoryjne

Przed rozpoczę­ciem stosowa­nia antykon­cepcji hor­mon­al­nej warto wykon­ać przede wszys­tkim bada­nia krwi, a w szczególności:

  •  Mor­fologię krwi obwodowej z rozmazem
  •  Badanie poziomu glukozy we krwi
  •  Bada­nia na krzepli­wość krwi – czas pro­trom­bi­nowy i fibrynogen
  •  Bada­nia poziomu lipidów we krwi
  •  Bada­nia hor­mon­alne – FSH, LH, estra­di­ol, TSH

Testy te należy wykon­ać nie tylko przed antykon­cepcją. Kobi­eta powin­na wykony­wać je reg­u­larnie także w trak­cie jej stosowania.

Badania przy antykoncepcji hormonalnej — testy genetyczne

Wyko­nanie testów gene­ty­cznych również jest zale­cane przed rozpoczę­ciem stosowa­nia antykon­cepcji hor­mon­al­nej. Są one szczegól­nie wskazane w trzech przy­pad­kach: prze­bytej zakrzepicy, zatorowoś­ci płuc­nej lub udarze mózgu.

Badanie gene­ty­czne przed antykon­cepcją hor­mon­al­ną rozważyć powin­ny także kobi­ety, w których najbliższej rodzinie wys­tąpiła mutac­ja czyn­ni­ka V Lei­den lub genu pro­trom­biny. Są to geny, których wys­tępowanie wiąże się ze zwięk­szonym ryzykiem roz­wo­ju zakrzepów. Przy antykon­cepcji hor­mon­al­nej jest już ono pod­nie­sione, dlat­ego obec­ność tych genów jest prze­ci­wwskazaniem do jej stosowa­nia. Wyko­nanie takiego bada­nia jest proste, bez­pieczne i bezbolesne.

Badania przy antykoncepcji hormonalnej — badania ginekologiczne

Przed stosowaniem antykon­cepcji hor­mon­al­nej kobi­eta wykon­ać powin­na także kil­ka badań w gabinecie ginekolo­ga. Należy do nich stan­dar­d­owe badanie gineko­log­iczne, USG narządów rod­nych i cytolo­gia. Takie bada­nia w trak­cie przyj­mowa­nia antykon­cepcji wykony­wać powin­nyśmy raz w roku.

Badania przy antykoncepcji hormonalnej — badanie piersi

Przed antykon­cepcją warto również przeprowadz­ić USG pier­si. Każ­da kobi­eta wykony­wać powin­na sobie także samobadanie pier­si przy­na­jm­niej raz w miesiącu. Jest to niezwyk­le ważne, ponieważ przy antykon­cepcji hor­mon­al­nej ryzyko roz­wo­ju raka pier­si wzras­ta aż o 20%.

Oceń
mail