Jak przygotować dziecko na rodzeństwo? Pięć najlepszych porad Przeskocz do treści
coloalert

Jak przygotować dziecko na przyjście rodzeństwa?

Pojaw­ie­nie się w domu drugiego lub kole­jnego dziec­ka to bard­zo wyjątkowe wydarze­nie. Jed­nak dla Twoich pociech może być to spore wyzwanie. Z jed­nej strony pojawi się u nich radość z posi­ada­nia rodzeńst­wa, ale z drugiej lęk przed odrzuce­niem. Powin­niśmy o tym pomyśleć zaw­cza­su. Sprawdź, jak przy­go­tować dziecko na przyjś­cie rodzeństwa!jak przygotować dziecko na przyjście rodzeństwa

Spis treś­ci:

  1. Kiedy powiedzieć dziecku o ciąży?
  2. Jak przy­go­tować dziecko na przyjś­cie rodzeństwa?

Kiedy powiedzieć dziecku o ciąży?

Na pewno zas­tanaw­iasz się, kiedy będzie odpowied­ni moment na powiedze­nie Two­je­mu dziecku o tym, że niedłu­go na świecie pojawi się jego brat lub sios­tra. Nie możesz zwlekać z tym do momen­tu poro­du. Dzieci są bard­zo spostrze­gaw­cze. Twój maluch z pewnoś­cią zauważy więc Twój ros­ną­cy brzuszek czy artykuły dla noworod­ka w domu.

O ciąży dziecko warto poin­for­mować jak najw­cześniej. Dzię­ki temu będzie ono miało dużo cza­su na oswo­je­nie się z myślą o nowym członku rodziny. Jest to bard­zo ważne, ponieważ niek­tóre przyszłe mamy w ciąży mogą musieć leżeć lub nawet pozostać kil­ka dni w szpi­talu. W takich sytu­ac­jach maluch będzie zde­zori­en­towany. Lep­iej więc, aby wiedzi­ał o ciąży wcześniej.

Jak przygotować dziecko na przyjście rodzeństwa?

Dziecko na przyjś­cie na świat rodzeńst­wa przy­go­towywać powin­niśmy przez całą ciążę. W tym celu:

  • Opowiada­j­cie dziecku o tym, jak będzie wyglą­dało życie z nowym członkiem rodziny — dzię­ki temu maluch będzie mógł oswoić się ze zmi­ana­mi, które go czeka­ją. Stara­j­cie się jed­nak nie mówić dziecku o wspól­nej zabaw­ie z rodzeńst­wem. Weźmie on to dosłown­ie, a brat lub sios­tra od razu po urodze­niu nie będą w stanie jeszcze się z nim akty­wnie bawić.
  •  Powspom­i­na­j­cie z dzieck­iem chwile po jego urodze­niu – opowiedz­cie mu o tym, jak wyglą­dał dzień jego urodzin i wspól­nie obe­jrzyj­cie fotografie czy filmiki.
  •  Wyjaśni­j­cie, jak wyglą­da tryb życia noworod­ka i opieka nad nim — dzię­ki temu dziecko będzie świadome, co będzie się dzi­ało po pojaw­ie­niu się rodzeńst­wa w domu. Zapy­ta­j­cie dziecko również, czy pomoże Wam w opiece nad bratem lub siostrą.
  •  Pozwól­cie dziecku na wszys­tkie emoc­je – to nor­malne, że Twój starszak będzie odczuwał zaz­drość czy lęk. Okaż­cie mu wtedy miłość i wspar­cie. Dzię­ki temu dziecko nie będzie czuło się odrzucone.
  •  Wyjaśni­j­cie, że mama w ciąży nie zawsze będzie czuć się dobrze, ale jest to tylko chwilowy stan.
Oceń
mail