Dziecko u dentysty - jak odpowiednio przygotować je do wizyty? Przeskocz do treści
coloalert

Jak przygotować dziecko na wizytę u dentysty?

Den­tys­ta częs­to nie kojarzy nam się zbyt dobrze. Pier­wsza wiz­y­ta z dzieck­iem u den­tysty może być więc nieco stre­su­ją­ca. Nasz maluch jed­nak nie musi wcale się jej obaw­iać. Wystar­czy, że odpowied­nio go do tego przy­go­tu­je­my. Ale jak to zro­bić właś­ci­wie? Przeczy­taj, jak przy­go­tować dziecko na wiz­ytę u dentysty!jak przygotować dziecko na wizytę u dentysty

Spis treś­ci:

  1. Nie pokazuj dziecku włas­nego strachu
  2. Wybierz odpowied­niego stomatologa
  3. Zabierz dziecko na wiz­ytę adaptacyjną
  4. Zad­baj o dobre samopoczucie

Nie pokazuj dziecku własnego strachu

Pokazanie dziecku, że boisz się den­tysty, to naj­gorsze co możesz zro­bić. Two­ja pociecha, widząc Twój lęk, automaty­cznie zacznie obaw­iać się wiz­y­ty u stom­a­tolo­ga. Dziecko musi przekon­ać się samo, że w gabinecie den­tysty­cznym nie stanie mu się nic złego. Zad­ba­j­cie więc o pozy­ty­wne sko­jarzenia i wytłu­macz­cie dziecku, dlaczego odwiedzanie den­tysty jest tak istotne. Dzię­ki temu malu­chowi będzie dużo łatwiej odwiedz­ić gabi­net stomatologiczny.

Wybierz odpowiedniego stomatologa

Nie każdy den­tys­ta dobrze sprawdza się w kon­tak­tach z dzieć­mi. Niek­tórzy stom­a­tolodzy spec­jal­izu­ją się w lecze­niu dorosłych pac­jen­tów. Sprawdź więc wcześniej, do jakiego gabi­ne­tu uda­jesz się z dzieck­iem. Wybier­a­jąc spec­jal­istę z dobrym pode­jś­ciem do dzieci, oszczędzisz sobie i dziecku wiele niepotrzeb­ne­go stre­su. Umaw­ia­jąc się na wiz­ytę, zaz­nacz także, że dziecko odwiedzi stom­a­tolo­ga po raz pier­wszy. Lekarz dzię­ki temu będzie mógł odpowied­nio zaopiekować się Twoim maluchem.

Zabierz dziecko na wizytę adaptacyjną

Nie czeka­j­cie na ból zęba, aby zabrać dziecko na pier­wszą wiz­ytę u den­tysty. Najlepiej do stom­a­tolo­ga uda­j­cie się po raz pier­wszy, gdy dziecko ma 2–3 lata. W uzę­bi­e­niu malusz­ka nie powin­no być jeszcze wtedy żad­nych ubytków stom­a­to­log­icznych. Jest to jed­nak dobry moment na wiz­ytę adap­ta­cyjną. Dzię­ki temu dziecko zaz­na­jo­mi się z gabi­netem den­tysty­cznym, jego wyposaże­niem i samym lekarzem. Będzie mogło zbu­dować sobie dobre sko­jarzenia z tym miejscem. Dzię­ki temu wiz­y­ta u den­tysty w przy­pad­ku bólu zęba nie będzie dla niego problemem.

Zadbaj o dobre samopoczucie

Każdy z nas może mieć gorszy dzień, a wtedy wszys­tko dużo bardziej daje nam w kość. Doty­czy to także dzieci. Przed pier­wszą wiz­ytą u den­tysty warto więc zatroszczyć się o dobre samopoczu­cie naszej pociechy. Zad­ba­jmy o to, aby się wys­pała i zjadła porządne śni­adanie. Dzię­ki temu jej dzień od razu będzie lep­szy, a wiz­y­ta u stom­a­tolo­ga mniej stresująca.

Oceń
mail