Badania genetyczne noworodka-informacje Przeskocz do treści
coloalert

Badania genetyczne noworodka-informacje

Ogrom­ny rozwój nauk medy­cznych umożli­wia coraz bardziej szczegółowy wgląd w ludz­ki orga­nizm. Poz­nanie kodu DNA człowieka odkry­wa nowe możli­woś­ci zas­tosowa­nia sto­sunkowo nowej dziedziny badań, jaki­mi są bada­nia gene­ty­czne dzieci i dorosłych. Sto­su­je się je nie tylko w celu potwierdzenia ojcost­wa, iden­ty­fikacji zwłok czy ustal­e­nia stop­nia pokrewieńst­wa. Coraz częś­ciej wykonu­je się bada­nia gene­ty­czne dla noworod­ków.

Czym są badania genetyczne noworodka, Jaka jest skuteczność badań genetycznych noworodka, Gdzie można wykonać badania genetyczne noworodka, Czy wynik badań genetycznych noworodka jest wiarygodny

Czym są bada­nia gene­ty­czne noworodka?
Jaka jest skuteczność badań gene­ty­cznych noworodka?
Gdzie moż­na wykon­ać bada­nia gene­ty­czne noworodka?
Czy wynik badań gene­ty­cznych noworod­ka jest wiarygodny?

Czym są badania genetyczne noworodka?

Czy noworodek może mieć robione bada­nia gene­ty­czne? A jeśli tak, to po co? Przed pod­ję­ciem decyzji warto wiedzieć czym są bada­nia gene­ty­czne noworod­ka? W kodzie DNA zawarta jest cała infor­ma­c­ja o człowieku. Moż­na z niego wyczy­tać, jaki kolor skóry, oczu i włosów będzie miało dziecko, czy może mieć skłon­noś­ci do alergii albo do tycia. Z DNA moż­na dowiedzieć się o chorobach wrod­zonych, które mogą się ujawnić na różnych eta­pach roz­wo­ju dziec­ka, predys­pozy­c­jach do pewnych chorób albo nietol­er­ancji niek­tórych skład­ników pokar­mowych albo leków.

Jaka jest skuteczność badań genetycznych noworodka?

Wczes­na infor­ma­c­ja o jakichkol­wiek niepraw­idłowoś­ci­ach w sek­wencji genów może ura­tować życie lub zdrowie dziec­ka i umożli­wić jego praw­idłowy rozwój. Badanie gene­ty­czne noworod­ka poz­woli na wczes­ną diag­nozę, zas­tosowanie odpowied­niej diety i właś­ci­wej ter­apii. Wiele chorób o podłożu gene­ty­cznym, odpowied­nio wcześnie wykry­tych moż­na całkowicie wyleczyć albo zneu­tral­i­zować ich dzi­ałanie. Dlat­ego im wcześniej, tym lep­iej. Bez zbęd­nego zas­tanaw­ia­nia się jaka jest skuteczność badań gene­ty­cznych noworodka.

Gdzie można wykonać badania genetyczne noworodka?

Bada­nia gene­ty­czne u noworod­ków najlepiej wykon­ać wkrótce po urodze­niu dziec­ka. Im wcześniej tym lep­iej, zwłaszcza gdy ist­nieje ryzyko choro­by wrod­zonej lub wys­tępu­ją jakieś niepoko­jące objawy. Ale jak i gdzie moż­na wykon­ać badanie gene­ty­czne noworod­ka? Nie trze­ba wcale opuszczać domu. Moż­na umówić się na wiz­ytę domową w celu pobra­nia mate­ri­ału gene­ty­cznego albo otrzy­mać zestaw do samodziel­nego, bez­in­wazyjnego pobra­nia prób­ki. Wystar­czy tylko skon­tak­tować się z lab­o­ra­to­ri­um, które takie bada­nia dziec­ka wykonuje.

Czy wynik badań genetycznych noworodka jest wiarygodny?

Na wynik badań gene­ty­cznych niemowla­ka nie ma wpły­wu wiek badanego, ani jego aktu­al­ny stan zdrowia — w odróżnie­niu od więk­szoś­ci pozostałych badań diag­nos­ty­cznych. Nasz kod gene­ty­czny jest unikalny i otrzy­mu­je­my go przy poczę­ciu raz na zawsze. Jest zawarty nawet w najm­niejszej komórce — to wystar­cza, by odpowiedzieć na pytanie, czy wynik badań gene­ty­cznych noworod­ka jest wiary­god­ny. Abso­lut­nie tak, a w dodatku nigdy nie uleg­nie przeterminowaniu.

Zobacz też:

Badanie WES — czym jest?

Test NOVA

Bada­nia prze­siewowe noworod­ków powtórne

💜Bada­nia immuno­log­iczne dzieci

💜Częste przez­ię­bi­enia

💜Brak odpornoś­ci u dziecka

💜Jak wzmoc­nić układ immuno­log­iczny dziecka?

💜Mikro­macierze badanie

💜Czy padacz­ka jest dziedziczna?

mail