Na czym polegają badania na autyzm? Przeskocz do treści
coloalert

Na czym polegają badania na autyzm?

 Badania na autyzm przed diagnozą, Badania na autyzm po diagnozie, Badania na autyzm - gdzie wykonać, Badania na autyzm - ile kosztująAutyzm to zespół specy­ficznych objawów, które prze­jaw­ia­ją się już u dzieci. Do najczęst­szych należą trud­noś­ci z naw­iązy­waniem i utrzymy­waniem kon­tak­tów inter­per­son­al­nych, wyco­fy­wanie ze świa­ta zewnętrznego, prob­le­my z komu­nikacją. Autyzm uznawany jest za całoś­ciowe zaburzenia roz­wo­ju. Aby je zdi­ag­no­zować konieczne są nie tylko kon­sul­tac­ja psy­chi­a­trycz­na, ale warto również wykon­ać bada­nia gene­ty­czne na autyzm.

Bada­nia na autyzm przed diagnozą
Bada­nia na autyzm po diagnozie
Bada­nia na autyzm — gdzie wykonać?
Bada­nia na autyzm — ile kosztują?

Badania na autyzm przed diagnozą

Nie ist­nieje jed­no badanie, które pozwala stwierdz­ić u pac­jen­ta autyzm. W związku z tym diag­noza powin­na składać się z kilku etapów i zostać przeprowad­zona przez inter­dyscy­pli­narny zespół spec­jal­istów. Przed jej stwierdze­niem warto również dodatkowo wykon­ać gene­ty­czne bada­nia na autyzm. Jed­nym z nich jest badanie WES.

Badania na autyzm po diagnozie

Inter­dyscy­pli­nar­na diag­noza wciąż nie musi być wiążą­ca. W związku z tym nawet ustal­e­nie diag­nozy przez zespół spec­jal­istów nie zabra­nia rodz­i­com wyko­na­nia dodatkowych badań. Pomi­mo uzyskanej diag­nozy moż­na wykon­ać także bada­nia gene­ty­czne na autyzm, których prze­bieg nie ma żad­nego wpły­wu na zdrowie ani zachowanie pacjenta.

Badania na autyzm — gdzie wykonać?

Pod­sta­wowe bada­nia na autyzm odby­wa­ją się przede wszys­tkim w porad­ni psy­cho­log­iczno- ped­a­gog­icznej, u psy­chi­a­try, a także neu­rolo­ga. W związku z tym diag­nos­ty­ka jest bard­zo sze­ro­ka. W niek­tórych sytu­ac­jach rodz­ice korzys­ta­ją także z kon­sul­tacji w porad­ni meta­bol­icznej. Równie ważne są bada­nia gene­ty­czne, które należy wykon­ać w laboratorium.

Badania na autyzm — ile kosztują?

Koszt bada­nia na autyzm zależy od kilku czyn­ników. Przede wszys­tkim placów­ki, w której jest wykony­wane, a także licz­by anal­i­zowanych genów. Najczęś­ciej pole­canym badaniem w kierunku diag­nozy autyz­mu jest badanie gene­ty­czne WES, które w trak­cie jed­nego cyk­lu wery­fiku­je nawet tysiące genów, dzię­ki czemu jest bard­zo dokładne i miar­o­da­jne. Przekła­da się to również bezpośred­nio na jego cenę, ponieważ badanie WES STANDARD, które sprawdza wszys­tkie znane geny człowieka kosz­tu­je około 6 tysię­cy złotych.

mail