Badania na padaczkę u dzieci, poznaj znaczenie badania WES Przeskocz do treści
coloalert

Badania na padaczkę u dzieci, poznaj znaczenie badania WES

Leczenie padaczki czy warto wykonać badania na padaczkęPadacz­ka jest zaburze­niem neu­ro­log­icznym. Może powodować poważne prob­le­my zdrowotne oraz wpły­wać na jakość życia naszego dziec­ka. Dla wielu rodz­iców diag­noza padacz­ki to początek długiej dro­gi. Czy ist­nieje padacz­ka gene­ty­cz­na? Jakie bada­nia na padaczkę wykon­ać? Czy moż­na leczyć padaczkę? Rozwieje­my Two­je wąt­pli­woś­ci w tym artykule. Zaprasza­my więc do lektury. 

Lecze­nie padacz­ki, czy warto wykon­ać bada­nia na padaczkę?
Bada­nia na padaczkę — gene­ty­cz­na padacz­ka u dzieci
Czy bada­nia na padaczkę są wyko­rzysty­wane do diag­nozy padaczki?
Najsz­er­sze bada­nia na padaczkę — badanie WES?

Leczenie padaczki, czy warto wykonać badania na padaczkę?

Aby moż­na było zas­tosować lecze­nie padacz­ki u dzieci konieczne jest potwierdze­nie, że dziecko ma padaczkę oraz jakie są przy­czyny ataków. Jest to możli­we dzię­ki diag­nos­tyce gene­ty­cznej. Pole­cane gene­ty­czne badanie padacz­ki to badanie WES. Poz­nanie gene­ty­cznych przy­czyn padacz­ki u dziec­ka jest najważniejsze. Bada­nia na padaczkę moż­na wykon­ać w wielu placówkach na tere­nie całego kra­ju. Zapoz­na­jmy się dokład­nie z ich ofertą.

Badania na padaczkę — genetyczna padaczka u dzieci

Epilep­s­ja jest chorobą o różnorod­nym podłożu gene­ty­cznym. Może więc wys­tąpić u dziec­ka padacz­ka gene­ty­cz­na. W tej sytu­acji nieoce­nione będzie badanie WES. Ten test gene­ty­czny sprawdza około 23 000 genów. U około 40% osób z napada­mi padacz­ki diag­nozu­je się właśnie padaczkę gene­ty­czną. Dziecko po rodz­i­cach może odziedz­iczyć wadli­we geny. Zrozu­mie­nie przy­czyny choro­by pomoże nam pod­jąć świadome decyz­je doty­czące leczenia padacz­ki. Umożli­wia­ją to właśnie bada­nia na padaczkę.

Czy badania na padaczkę są wykorzystywane do diagnozy padaczki?

Badanie WES może wskazać przy­czynę padacz­ki, która wywołana jest zmi­ana­mi w genach. Padacz­ka może wys­tąpić nawet już u niemowląt. Obser­wu­jmy nasze pociechy, ponieważ drże­nie poje­dynczej kończyny może być objawem tej choro­by. Obec­nie nowoczesne tech­nolo­gie np. Sek­wencjonowanie Nowej Gen­er­acji wyko­rzysty­wane w bada­niu WES anal­i­zować mogą wiele różnych genów. Nawet mutacji, które są odpowiedzialne za ata­ki padacz­ki u dziecka.

Najszersze badania na padaczkę — badanie WES?

Test WES to najsz­er­sze badanie gene­ty­czne dla dzieci i dorosłych stosowane do wykrycia wielu chorób gene­ty­cznych. Do wyboru mamy kil­ka rodza­jów bada­nia WES np. badanie WES Pre­mi­um, WES COMPLEX, czy WES trio. Różnią się od siebie m.in. zakre­sem oraz ceną. Lekarz gene­tyk pod­czas kon­sul­tacji i poz­na­niu pac­jen­ta oraz jego prob­lemów dobierze właś­ci­we badanie WES. Widzisz niepoko­jące objawy u swo­jego dziec­ka? Nie zwlekaj, skon­tak­tuj się z lekarzem. Pod­powie Ci jakie dzi­ała­nia należy podjąć.

mail