Leukopenia - co to za schorzenie? Po czym można je rozpoznać? Przeskocz do treści
coloalert

Leukopenia — przyczyny, objawy, leczenie

Leukope­nia to choro­ba pole­ga­ją­ca na posi­ada­niu zbyt niskiej licz­by białych krwinek we krwi. Jest ona bard­zo niebez­piecz­na. Sama w sobie nie daje żad­nych objawów, ale może prowadz­ić do poważnych kon­sek­wencji zdrowot­nych. Jak moż­na rozpoz­nać leukopenię? Czy da się ją wyleczyć? Zobacz poniżej!leukopenia

Spis treś­ci:

1. Czym jest leukopenia?
2. Leukope­nia — przyczyny
3. Leukope­nia — objawy
4. Leukope­nia — diagnostyka
5. Leukope­nia — leczenie
6. Leukope­nia — lecze­nie naturalne

Czym jest leukopenia?

Leukopenią nazy­wa się zbyt nis­ki poziom białych krwinek (leuko­cytów we krwi). Są to komór­ki niezbędne do pra­cy układu odpornoś­ciowego. To właśnie one odpowiada­ją za walkę z infekc­ja­mi. Nor­ma leuko­cytów we krwi wynosi od 4 do 10 tysię­cy leukocytów/µl. Leukopenię diag­nozu­je się, jeśli poziom leuko­cytów nie przekracza 4 tysięcy.

Leukope­nia może być bard­zo niebez­piecz­na. Obniżony poziom leuko­cytów uniemożli­wia orga­niz­mowi obronę przed infekc­ja­mi. W kon­sek­wencji oso­by z leukopenią częś­ciej cho­ru­ją i ciężej prze­chodzą infekcje.

Leukopenia — przyczyny

Leukope­nia to choro­ba, która może mieć różne przy­czyny. Zwyk­le prowadzą do niej roz­maite schorzenia, takie jak:

● Choro­by szpiku kost­nego np. białacz­ka czy chłoniaki
● Hiper­spl­enizm (zespół dużej śledziony)
● Zakaże­nie wirusem HIV
● Gruźlica
● Choro­by pasożytnicze
● Choro­by autoimmunologiczne
● Zapale­nie tarczycy

Przy­czyną leukopenii mogą być również niek­tóre grupy leków i ter­apia onko­log­icz­na. Zdarza­ją się również przy­pad­ki, w których chorobę tę wywołało niedoży­wie­nie oraz dłu­gotr­wały stres.
Leukope­nia u dzieci zwyk­le ma nieco inne przy­czyny. Najczęś­ciej wywołu­je ją niedo­jrza­łość układu autoimmunologicznego.

Leukopenia — objawy

Leukope­nia to choro­ba, która nie daje żad­nych objawów. Jedynym jej symp­tomem jest obniżona odporność. Nawet drob­ne infekc­je mogą się prze­rodz­ić w poważniejsze schorzenia np. zapale­nie płuc czy anginę. Chorzy na leukopenię są także bardziej podat­ni na wys­tępowanie aft i owr­zodzeń w jamie ustnej.

Leukopenia — diagnostyka

Leukope­nia może zostać zdi­ag­no­zowana pod­czas stan­dar­d­owej mor­fologii. Jeśli wykry­je ona zaniżony poziom leuko­cytów, to wykonu­je się dokład­niejsze bada­nia. Zale­cane jest przede wszys­tkim wyko­nanie mor­fologii uwzględ­ni­a­jącej rozdzi­ał lim­fo­cytów. Pac­jent musi wykon­ać także roz­maz krwi w celu wykrycia przy­czyny leukopenii.

Leukopenia — leczenie

Lecze­nie leukopenii pole­ga przede wszys­tkim na znalezie­niu jej przy­czyny, a następ­nie jej wye­lim­i­nowa­niu. Nieste­ty nie wszys­tkie czyn­ni­ki wywołu­jące chorobę da się szy­bko zlik­wid­ować. Niek­tórzy pac­jen­ci muszą więc prze­jść przez dłu­gotr­wałą ter­apię. Warto również pamię­tać o lecze­niu naturalnym.

Leukopenia — leczenie naturalne

Lecze­nie nat­u­ralne leukopenii pole­ga przede wszys­tkim na zad­ba­n­iu o swo­ją odporność. W tym celu pac­jent powinien:

● Unikać kon­tak­tu z chory­mi osobami
● Spoży­wać posił­ki bogate w wit­a­miny i mikroelementy
● Częs­to myć ręce
● Zakładać maseczkę w bardziej zatłoc­zonych miejscach
● Wysyp­i­ać się
● Wykony­wać domowe inhalacje

4.5/5 — (2 głosów / głosy) 
mail