Czy szczepienie może wywoływać padaczkę? Przeskocz do treści
coloalert

Padaczka po szczepieniu — czy to możliwe?

Padacz­ka jest chorobą neu­ro­log­iczną. Wywołu­je ona ata­ki padaczkowe, w których trak­cie pojaw­ić mogą się m.in. drgaw­ki, utra­ta przy­tom­noś­ci czy zanik świado­moś­ci. Niek­tórzy twierdzą, że choro­ba ta rozwi­ja się po szczepi­e­niu. Czy to możli­we? Czy wys­tępu­ją ata­ki padacz­ki po szczepi­e­niu? Sprawdź poniżej!padaczka po szczepieniu

Spis treś­ci:

  1. Padacz­ka a szczepienia
  2. Szczepi­e­nie a padacz­ka metaboliczna
  3. Diag­nos­ty­ka padacz­ki przed szczepieniem

Padaczka a szczepienia

Objawy padacz­ki po szczepi­e­niu nie pojaw­ia­ją się jako skutek poda­nia preparatu. Atak padaczkowy pojaw­ić może się jedynie u osób już cho­ru­ją­cych na epilep­sję. Nigdy nie będzie to jed­nak spowodowane zaszczepi­e­niem. Nie ist­nieje takie zjawisko jak padacz­ka poszczepi­en­na. Objawy, które pojaw­iły się po przyję­ciu szczepi­on­ki, muszą mieć inną przy­czynę. Mogą być nią np. Czyn­ni­ki gene­ty­czne czy uraz głowy.

Padacz­ka ogól­nie nie jest prze­ci­wwskazaniem do wyko­na­nia szczepi­enia. Wyjątkiem jest sytu­ac­ja, gdy współwys­tępu­je ona z chorobą meta­bol­iczną, taką jak feny­loke­tonuria czy galak­tozemia. Są to choro­by gene­ty­czne, które zakłó­ca­ją praw­idłowe dzi­ałanie metab­o­liz­mu. Mogą one być groźne, ale lec­zone nie są niebez­pieczne dla chorego. Ich wys­tępowanie z epilep­sją określa się mianem padacz­ki metabolicznej.

Szczepienie a padaczka metaboliczna

Padacz­ka meta­bol­icz­na nie jest bezwzględ­nym prze­ci­wwskazaniem do szczepi­enia. Przyję­cie szczepi­on­ki jest możli­we, ale konieczne może być jej odrocze­nie lub zas­tosowanie odpowied­niej pro­fi­lak­ty­ki przed podaniem preparatu.
Podanie szczepi­enia mimo padacz­ki meta­bol­icznej doprowadz­ić może do wys­tąpi­enia stanu dekom­pen­sacji meta­bol­icznej. W kon­sek­wencji w ciągu zaled­wie krótkiej chwili w orga­nizmie nagro­madzi się toksy­cz­na dla niego sub­stanc­ja. Jest to bard­zo niebez­pieczne. Warto więc upewnić się, czy podanie szczepi­on­ki nie musi zostać odroczone.

Diagnostyka padaczki przed szczepieniem

Przed wyko­naniem szczepi­enia warto sprawdz­ić, czy na pewno jest ono bez­pieczne. Padaczkę meta­bol­iczną lep­iej wykryć wcześniej. Będziemy wtedy mogli zapo­biec jej negaty­wnym skutkom i bez­piecznie zaszczepić dziecko.

Choro­by meta­bol­iczne to dość duża gru­pa chorób. Mogą one być wywołane przez mutac­je w różnych genach. Wykryć może­my je, wykonu­jąc badanie gene­ty­czne. Powin­no jed­nak być to badanie, które sprawdza całe nasze DNA, takie jak badanie WES. Anal­iza jedynie jego częś­ci może nie wykryć ist­niejącego problemu.

Oceń
mail