Przeskocz do treści
coloalert

Padaczka psychogenna — objawy, przyczyny, diagnostyka

Napady padaczkowe nie zawsze wywołane są przez padaczkę. Mogą one także być efek­tem zaburzeń psy­chicznych. W takim przy­pad­ku napady te nazy­wa się padaczką psy­chogen­ną. Cza­sem trud­no jest odróżnić je od epilep­sji. Zobacz, co może świad­czyć o tym, że mamy do czynienia z padaczką psychogenną!padaczka psychogenna

Spis treś­ci:

 1. Czym jest padacz­ka psychogenna?
 2. Padacz­ka psy­chogen­na — objawy
 3. Padacz­ka psy­chogen­na a epilepsja
 4. Padacz­ka psy­chogen­na — diagnostyka
 5. Padacz­ka psy­chogen­na — leczenie

Czym jest padaczka psychogenna?

Padacz­ka psy­chogen­na to inaczej psy­chogenne napady padaczkowe. Są one skutkiem zaburzeń psy­chicznych, najczęś­ciej traum. Mogą pojaw­ić się np. po śmier­ci bliskiej oso­by czy wypad­ku samo­chodowym. Zwyk­le są one kon­sek­wencją nieprzepra­cow­a­nia trud­nych emocji.

Padaczka psychogenna — objawy

Napady w padaczce psy­chogen­nej przy­pom­i­na­ją najbardziej charak­terysty­czne ata­ki padaczkowe, czyli ata­ki ton­iczno-kloniczne. Objaw­ia­ją się one poprzez:

 • Drgaw­ki
 • Wypręże­nie ciała
 • Ślino­tok
 • Utratę przy­tom­noś­ci

Padaczka psychogenna a epilepsja

Napady w padaczce psy­chogen­nej i klasy­cznej epilep­sji są do siebie łudzą­co podob­ne. Może­my je jed­nak spróbować rozróżnić poprzez:

 • Czas trwa­nia – padacz­ka psy­chogen­na wywołu­je dłuższe napady
 • Objawy – w trak­cie napadu padacz­ki psy­chogen­nej chory zamy­ka oczy i porusza głową na boki. Z kolei w przy­pad­ku klasy­cznej epilep­sji dojść może do mimowol­nego odd­a­nia moczu i przy­gryzienia języka.
 • Częs­totli­wość — w przy­pad­ku padacz­ki psy­chogen­nej objawy pojaw­ia­ją się znacznie częściej.
  Dla jed­noz­nacznego określe­nia, czy mamy do czynienia z padaczką psy­chogen­ną, konieczne jest jed­nak przeprowadze­nie stan­dar­d­owej diagnostyki.

Padaczka psychogenna — diagnostyka

Padaczkę psy­chogen­ną bard­zo łat­wo jest pomylić z klasy­czną epilep­sją. Dzieje się tak aż w 20% przy­pad­ków. Warto więc przeprowadz­ić stan­dar­d­ową diag­nos­tykę padacz­ki. W jej ramach należy wykon­ać badanie EEG, rezo­nans mag­ne­ty­czny, bada­nia krwi oraz badanie gene­ty­czne, takie jak test WES. Warto udać się także na kon­sul­tację do psy­cholo­ga, który sprawdzi kondy­cję naszego zdrowia psychicznego.

Padaczka psychogenna — leczenie

Główną metodą leczenia padacz­ki psy­chogen­nej jest psy­choter­apia. Najczęś­ciej pac­jen­ci decy­du­ją się na psy­choter­apię poz­naw­c­zo-behaw­io­ral­ną, ale może­my wybrać także inne nur­ty. Jest to indy­wid­u­al­na decyz­ja pac­jen­ta. Czas trwa­nia i częs­totli­wość psy­choter­apii usta­la się razem z psy­choter­apeutą. Jest to bard­zo indy­wid­u­al­na kwes­t­ia, na którą wpływ ma wiele czynników.

Uzu­pełnie­niem dla psy­choter­apii może być stosowanie mar­i­huany leczniczej. Może ona zmniejszyć częs­totli­wość napadów i zwięk­szyć skuteczność leczenia. Pac­jent stosować może ją jedynie na wyraźne zalece­nie lekarza prowadzącego.

Oceń
mail