Na jakie rodzaje testów NIPT mogą się zdecydować ciężarne? Przeskocz do treści
coloalert

Jakie są rodzaje testów NIPT w ciąży?

Testy NIPT to niezwyk­le cenne narzędzie diag­nos­ty­ki pre­na­tal­nej. Dzię­ki niemu może­my skon­trolować zdrowie naszego dziec­ka, zan­im jeszcze pojawi się na świecie. Co więcej, są one całkowicie niein­wazyjne i bez­pieczne. W ofer­cie lab­o­ra­toriów zna­jdziemy kil­ka rodza­jów testów NIPT w ciąży. Zobacz, które z nich są najpop­u­larniejsze i czym się różnią!rodzaje testów NIPT w ciąży

Spis treś­ci:

  1. Czym są testy NIPT?
  2. Rodza­je testów NIPT w ciąży

Czym są testy NIPT?

Testy NIPT to bada­nia wol­nego płodowego DNA (cffD­NA). Jest to mate­ri­ał gene­ty­czny dziec­ka, który zna­j­du­je się w krwioo­biegu mat­ki. Współczesne metody anal­izy pozwala­ją z jed­nej prób­ki krwi mat­ki wyi­zolować dziecięce DNA. Pozwala to na sprawdze­nie, czy w jego obrę­bie zna­j­du­ją się potenc­jalne wady gene­ty­czne. Cała ta pro­ce­du­ra nie ingeru­je w środowisko pło­du. Jest ona całkowicie bez­piecz­na dla mat­ki i dziecka.

Testy typu NIPT może­my wykon­ać na dość wczes­nym etapie ciąży. Są one dostęp­ne już od 10 tygod­nia. Doty­czy to każdego rodza­ju tes­tu NIPT. Te bada­nia pre­na­talne nie są jed­nak takie same. Różni je zakres przeprowadzanej anal­izy. Niek­tóre z nich są w stanie wykryć mniej potenc­jal­nych wad wrod­zonych, a inne więcej.

Rodzaje testów NIPT w ciąży

Najpop­u­larniejsze rodza­je testów NIPT w ciąży to:

  • Test NIFTY pro – jest to rodzaj tes­tu NIPT o najsz­er­szym zakre­sie. W sum­ie jest on w stanie wykryć aż 94 choro­by gene­ty­czne. Dzię­ki niemu zdi­ag­nozu­je­my m.in. zespół Dow­na, zespół Turn­era czy zespół Edward­sa. Jest to jedyny test pre­na­tal­ny, w którym w pakiecie rodz­ice otrzy­mu­ją także ubez­piecze­nie wyniku.
  • Test Har­mo­ny – w zakres tego bada­nia wchodzi 8 wad wrod­zonych: trzy najczęst­sze tri­somie (zespół Dow­na, zespół Edward­sa i zespół Patau), niepraw­idłowoś­ci w obrę­bie chro­mo­somów płci (zespół Turn­era, tri­somię chro­mo­so­mu X, zespół Jacob­sa oraz zespół Kline­fel­tera) i zespół delecji 22q11.2.
  • Test San­co – jest on dostęp­ny w dwóch wer­s­jach: pod­sta­wowej i rozsz­er­zonej. Pier­wsza z nich wykryć może trzy najczęst­sze tri­somie oraz dwie niepraw­idłowoś­ci chro­mo­somów płci (zespół Turn­era i zespół Kline­fel­tera). W wer­sji rozsz­er­zonej DNA dziec­ka sprawdzane jest także pod kątem mikrod­elecji i mikrodu­p­likacji w obrę­bie chro­mo­somów dziecka.

W zakres każdego z wymienionych testów wchodzi także określe­nie płci dziec­ka. Jest to opc­ja dostęp­na na życze­nie rodz­iców. Nie wiąże się ona jed­nak z żad­ny­mi dodatkowy­mi opłatami.

Oceń
mail