Test Harmony – cena, zakres badania i opinie o badaniu Harmony Przeskocz do treści
coloalert

Test Harmony – cena, zakres badania i opinie

test harmony, test harmony cena, harmony, test harmony opinieTest Har­mo­ny należy do grupy prze­siewowych, niein­wazyjnych badań pre­na­tal­nych. Wykonu­je się go z prób­ki krwi mamy dziec­ka, która zaw­iera DNA pło­du. Test Har­mo­ny moż­na wykon­ać już w 10 tygod­niu ciąży. Jakie choro­by może wykryć? Ile kosz­tu­je? Czy warto go wykon­ać? Odpowiedzi na wszys­tkie pyta­nia zna­jdą Państ­wo w poniższym artykule.

Spis treś­ci:

 1. Na czym pole­ga test Harmony
 2. Test Har­mo­ny – zakres bada­nia. Co bada test?
 3. Wskaza­nia i prze­ci­wwskaza­nia do tes­tu Harmony
 4. Test Har­mo­ny — cena badania
 5. Test Har­mo­ny — opinie o bada­ni­ach NIPT
 6. Test Har­mo­ny a test NIFTY pro i inne bada­nia prenatalne

Test Harmony – na czym polega?

Test Har­mo­ny należy do grupy badań NIPT, czyli niein­wazyjnych badań pre­na­tal­nych. Moż­na wykon­ać go już od 10 tygod­nia ciąży na próbce pobranej z krwi mat­ki, ponieważ zaw­iera ona mate­ri­ał gene­ty­czny dziec­ka. Test Har­mo­ny anal­izu­je próbkę krwi ciężarnej zaw­ier­a­jącej wolne płodowe DNA, czyli cffD­NA. W teś­cie Har­mo­ny pod­czas bada­nia nie jest anal­i­zowany cały mate­ri­ał gene­ty­czny dziec­ka, ale jego wybrane frag­men­ty (chro­mo­somy). Celem tes­tu Har­mo­ny jest osza­cow­anie ryzy­ka wys­tąpi­enia u dziec­ka wad gene­ty­cznych np. tri­somii 21., 13. i 18. czy niepraw­idłowoś­ci chro­mo­somów płci. Jeśli wynik tes­tu będzie niepraw­idłowy, zale­ca się dal­szą diag­nos­tykę pre­na­tal­ną np. amniop­unkcję. Najczęś­ciej badań pre­na­tal­nych jest praw­idłowy, co pozwala rodz­i­com zyskać spokój o zdrowie ich jeszcze nien­ar­o­d­zonego dziecka.

Test Har­mo­ny jest wykony­wany w lab­o­ra­to­ri­um klin­icznym Ariosa Diag­nos­tics w San Jose (Stany Zjed­noc­zone). Jest to lab­o­ra­to­ri­um posi­ada­jące cer­ty­fikat CLIA (Clin­i­cal Lab­o­ra­to­ry Improve­ment Amend­ments) oraz akredy­tację CAP (Com­pe­tence Assur­ance Project). Prób­ka do bada­nia jest pobier­ana w lab­o­ra­to­ri­um w Polsce.

Test Har­mo­ny może wykon­ać praw­ie każ­da przyszła mama między 10 a 20 tygod­niem ciąży. W dniu bada­nia kobi­eta ciężar­na nie musi być na czc­zo. Do bada­nia nie potrze­ba żad­nego spec­jal­nego przy­go­towa­nia. Na wynik tes­tu Har­mo­ny oczeku­je się od 8 do 17 dni roboczych w zależnoś­ci od placów­ki. Przys­zli rodz­ice powin­ni udać się z wynikiem bada­nia do lekarza w celu jego interpretacji.

Test Harmony – zakres badania. Co bada test?

Zakres chorób badanych w teś­cie Har­mo­ny jest zależny od tego, jaki wari­ant bada­nia wybiorą przys­zli rodz­ice. Test może osza­cow­ać wys­tąpi­e­nie m.in.:

 • Najczęś­ciej wys­tępu­ją­cych tri­somii – chro­mo­so­mu 21 (zespołu Dow­na), chro­mo­so­mu 18 (zespołu Edwar­da) czy chro­mo­so­mu 13 (zespołu Patau);
 • Niepraw­idłowoś­ci chro­mo­somów płci — zespołu Turn­era, zespołu Kline­fel­tera, tri­somii chro­mo­so­mu X czy zespołu Jacobsa;
 • Mikrod­elecji 22q11.2;

Test Har­mo­ny charak­teryzu­je się bard­zo wysoką czułoś­cią. Przykład­owo dla tri­somii chro­mo­so­mu 21, czyli zespołu Dow­na czułość bada­nia wynosi 99%, a dla tri­somii chro­mo­so­mu 18 (zespołu Edward­sa) 98%. Badanie cechu­je także bard­zo niewiel­ki odsetek wyników fałszy­wie dodat­nich. Wynosi on jedynie 0,15%.

W wyniku tes­tu Har­mo­ny na życze­nie rodz­iców może zostać podana także płeć dziec­ka. Czułość tes­tu w tym przy­pad­ku wynosi pon­ad 99%.

Test Harmony – wskazania i przeciwwskazania

Wyko­nanie tes­tu Har­mo­ny jest zale­cane szczegól­nie w kilku przypadkach:

 • Gdy w bliskiej rodzinie przyszłych rodz­iców zdarza­ły się przy­pad­ki chorób genetycznych;
 • Gdy przyszła mama jest w zaawan­sowanym wieku (ukończyła 35 rok życia);

Test Har­mo­ny moż­na oczy­wiś­cie wykon­ać w niemal każdym innym przy­pad­ku ciąży poje­dynczej lub bliź­ni­aczej. Badanie nie jest jed­nak zale­cane kobi­etom, które noszą pod sercem tro­je lub więcej dzieci.

Test Harmony — cena badania

Jaka jest cena tes­tu Har­mo­ny? W zależnoś­ci od placów­ki wynosi ona od 2 200 do 2 400 zł.

Test Harmony – opinie o badaniach NIPT

Pac­jen­t­ki w Polsce, które zde­cy­dowały się na wyko­nanie tes­tu Har­mo­ny i innych NIPT, zwyk­le bard­zo je sobie chwalą. W opini­ach cenią one sobie przede wszys­tkim niein­wazyjność bada­nia, wysoką czułość. Przyszłe mamy wspom­i­nały również o korzyst­nej cenie, jak za badanie, które osza­cu­je tak dokład­nie zdrowie dziecka.

Pole­camy: Gru­pa na Face­booku ser­wisu badaniaprenatalne.pl — Bada­nia prenatalne

Test Harmony a test NIFTY pro i inne badania prenatalne

Przys­zli rodz­ice częs­to zas­tanaw­ia­ją się, czym test Har­mo­ny różni się od tes­tu NIFTY pro. Otóż testy te cho­ci­aż wyda­ją się podob­ne, bada­ją inny zakres chorób, różnią się metodą wykony­wa­nia bada­nia, ubez­piecze­niem oraz miejscem anal­izy prób­ki. Zobacz więcej: Test Har­mo­ny a NIFTY pro — porównanie

Zas­tanaw­iasz się jak wybrać test NIPT? Zobacz więcej: Porów­nanie testów NIPT

Masz pyta­nia o testy pre­na­talne? Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl

Autor: genetyczne.pl 

Oceń
mail