Test Panorama – cena, opinie i zakres badania Panorama Przeskocz do treści
coloalert

Test Panorama – cena, opinie i zakres badania

test panorama, test panorama cena, test panorama opinieTest Panora­ma jest niein­wazyjnym badaniem pre­na­tal­nym, które moż­na wykon­ać już po 9 tygod­niu ciąży. Dzię­ki niemu moż­na ocenić ryzyko wys­tąpi­enia chorób gene­ty­cznych u dziec­ka. Jest to badanie, które ma wysoką czułość i jest bez­pieczne. Kiedy powin­no się wykon­ać test Panora­ma? Ile kosz­tu­je jego wyko­nanie? Podpowiadamy!

Spis treś­ci:

 1. Test Panora­ma – co to za badanie?
 2. Test Panora­ma – zakres badanych chorób
 3. Wskaza­nia do wyko­na­nia bada­nia Panorama
 4. Test Panora­ma – cena badania
 5. Test Panora­ma – opinie o badaniu
 6. Test Panora­ma a NIFTY pro i inne bada­nia prenatalne

Test Panorama – co to za badanie?

Test Panora­ma jest niein­wazyjnym badaniem pre­na­tal­nym wykony­wane z krwi mat­ki. Pod­czas bada­nia sprawdzane jest wolne poza­komórkowe DNA pło­du (cffD­NA) pod kątem wad gene­ty­cznych różnego typu. Pod­czas wykony­wa­nia bada­nia anal­izu­je się:

 • niepraw­idłowoś­ci w licz­bie chromosomów;
 • mikrod­elec­je i mikroduplikacje;
 • triploidę, czyli dodatkowy zestaw chromosomów;
 • płeć dziec­ka na życze­nie rodziców;

Test Panora­ma może zostać wyko­nany już w 9 tygod­niu ciąży. Wykonu­je się go z prób­ki krwi mat­ki dziec­ka, jest więc niein­wazyjny. Na jego wynik oczeku­je się 14 dni roboczych.

Pod­czas wykony­wa­nia tes­tu Panora­ma uży­wa się metody opartej na SNP, czyli polimor­fiz­mach poje­dynczych nuk­leo­ty­dów. Test wykony­wany jest w Stanach Zjed­noc­zonych. Jego pro­du­cent to Nat­era. Test Panora­ma został wyko­nany na całym świecie pon­ad 2 000 000 razy.

Test Panorama – zakres badanych chorób

Test Panora­ma moż­na wykon­ać w jed­nej z trzech wybranej opcji: Basic (Pod­sta­wowej), Advanced (Rozsz­er­zonej) oraz Extend­ed (Pełnej). Od wyboru wer­sji bada­nia zależny jest jego zakres. Najsz­er­sza wer­s­ja tes­tu Panora­ma zaw­iera anal­izę mate­ri­ału gene­ty­cznego pod kątem:

 • Niepraw­idłowej licz­by chro­mo­somów, czyli wys­tąpi­enia m.in. tri­somii chro­mo­so­mu 21 (zespołu Dow­na), tri­somii zespołu 13 (zespołu Patau) oraz tri­somii chro­mo­so­mu 18 (zespołu Edwardsa);
 • Niepraw­idłowoś­ci chro­mo­somów płci, czyli wys­tąpi­enia m.in. zespołu Turn­era, zespołu Kline­fel­tera, tri­somii chro­mo­so­mu X czy zespołu Jacob­sa (tri­so­mia chro­mo­so­mu Y);
 • Mikrod­elecji, czyli wys­tąpi­enia m.in. zespołu DiGeoreg’a, zespołu Cri du Chat czy zespołu Angelmana;
 • Triplodii, zygo­ty­cznoś­ci (w przy­pad­ku ciąży bliż­ni­aczej) oraz zespołu znika­jącego bliźniaka.

Dzię­ki przeprowadze­niu tes­tu Panora­ma osza­cow­ane zostanie ryzyko wys­tąpi­enia u dziec­ka wyżej wymienionych chorób.

Wskazania do wykonania badania Panorama

Wyko­nanie pre­na­tal­nych badań prze­siewowych np. tes­tu Panora­ma jest wskazane każdej kobiecie w ciąży. Cho­ci­aż najwięcej dzieci z wada­mi gene­ty­czny­mi rodzą kobi­ety, które ukończyły 35 lat, to nie jest to warunek konieczny do wys­tąpi­enia wad. Zaburzenia gene­ty­czne mogą pojaw­ić się u dziec­ka nieza­leżnie od wieku kobi­ety ciężarnej. Test Panora­ma warto więc wykon­ać nieza­leżnie od wieku mat­ki dziec­ka. Dzię­ki temu przys­zli rodz­ice zyska­ją wiedzę, że ich dziecko jest z dużym praw­dopodobieńst­wem zdrowe.

Test Panorama – cena badania

Cena tes­tu Panora­ma jest zależ­na od wybranego przez przyszłych rodz­iców wari­antu bada­nia. Waha się ona od 2 200 zł do 2 800 zł. Im szer­szy zakres ma badanie, tym cena tes­tu Panora­ma jest wyższa. W przy­pad­ku tes­tu Panora­ma cena może zależeć też od placów­ki, w której badanie to jest zlecane.

Test Panorama – opinie o badaniu

Test Panora­ma jest badaniem, które cieszy się zwyk­le dobry­mi opini­a­mi podob­nie jak inne testy NIPT w Polsce. Pac­jen­t­ki doce­ni­a­ją je głównie ze wzglę­du na ich niein­wazyjność i wysoką czułość.

Pole­camy: Gru­pa na Face­booku ser­wisu badaniaprenatalne.pl — Bada­nia prenatalne

Test Panorama a test NIFTY pro i inne badania prenatalne

Test Panora­ma może wydawać się bard­zo podob­ny do tes­tu NIFTY pro. Różnią się one jed­nak metodą bada­nia oraz miejscem wykony­wa­nia anal­iz, zakre­sem badanych chorób i ubez­piecze­niem. Zobacz więcej w porów­na­niu: Test Panora­ma a NIFTY pro — porównanie

Zas­tanaw­iasz się jak wybrać pre­na­tal­ny test NIPT? Zobacz artykuł: Porów­nanie testów NIPT

Masz pyta­nia o testy pre­na­talne? Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl

Autor: genetyczne.pl 

Oceń
mail