Czy warto wykonać testy genetyczne, planując ciążę? Przeskocz do treści
coloalert

Czy warto wykonać testy genetyczne dla przyszłych rodziców?

Częs­to nie mamy świado­moś­ci, że w naszym DNA zna­j­du­ją się wady gene­ty­czne, które mogą prowadz­ić do roz­wo­ju różnych chorób. Może­my być jedynie ich nosi­ciela­mi, ale nasze dziecko może je odziedz­iczyć. To, czy może­my przekazać dziecku jakieś mutac­je, sprawdz­imy, wykonu­jąc badanie gene­ty­czne. Sprawdź, na jakie testy gene­ty­czne dla przyszłych rodz­iców najlepiej się zdecydować!testy genetyczne dla przyszłych rodziców

Spis treś­ci:

  1. Testy gene­ty­czne dla przyszłych rodz­iców — dlaczego są takie ważne?
  2. Nasze propozy­c­je testów gene­ty­cznych dla przyszłych rodziców

Testy genetyczne dla przyszłych rodziców — dlaczego są takie ważne?

W momen­cie zapłod­nienia łączy się komór­ka jajowa kobi­ety oraz plem­nik mężczyzny. Przenoszą one infor­ma­cję gene­ty­czną, którą otrzy­mu­je dziecko. Zna­j­du­ją się w niej dane m.in. o kolorze włosów czy oczu, ale także o chorobach dziec­ka. Jeśli malu­chowi przekazana zostanie mutac­ja gene­ty­cz­na, to może rozwinąć się u niego pewne schorzenie.

Badanie gene­ty­czne sprawdzi, czy w naszym DNA zna­j­du­ją się groźne mutac­je, które może­my przekazać swo­je­mu dziecku. Dzię­ki zde­cy­dowa­niu się na takie badanie zyskamy spokój i pewność, a w razie wykrycia wad czas na odpowied­nie dzi­ałanie. Poz­woli nam to lep­iej przy­go­tować się do ciąży i zwięk­szyć szanse na urodze­nie zdrowego dziecka.

Pamię­ta­jmy, że mutac­je w genach nie muszą być dziedz­ic­zone po rodz­i­cach. Niek­tóre z nich mogą pow­stać spon­tan­icznie. Warto więc zbadać także DNA naszego dziec­ka. Może­my to zro­bić jeszcze w ciąży dzię­ki niein­wazyjnym testom pre­na­tal­nym typu NIPT. Przykła­dem takiego bada­nia jest nowoczes­ny test NIFTY pro, który może u dziec­ka wykryć aż 94 choro­by i określić jego płeć.

Nasze propozycje testów genetycznych dla przyszłych rodziców

Testy gene­ty­czne różnią się od siebie zakre­sem i metodą przeprowadza­nia anal­izy. Nie każdy z nich może wykazać wszys­tkie niepraw­idłowoś­ci, dlat­ego powin­niśmy uważnie dobrać badanie. Najlepiej postaw­ić na nowoczesne testy, takie jak:

  • Badanie WES Prekon­cepc­ja – w tym bada­niu dzię­ki tech­nologii NGS (Sek­wencjonowanie Nowej Gen­er­acji) sprawdzany jest każdy poje­dynczy gen pac­jen­ta. Dzię­ki temu może­my u niego wyk­luczyć nawet bard­zo rzad­kie mutac­je genetyczne.
  • Badanie kar­i­o­ty­pu – w tym bada­niu badany jest zestaw chro­mo­somów pac­jen­ta. Są one sprawdzane pod wzglę­dem budowy i liczeb­noś­ci. Niepraw­idłowoś­ci w ich obrę­bie doprowadz­ić mogą do niepłod­noś­ci i poronień, dlat­ego dobrze jest wykryć je jak najwcześniej.
Oceń
mail