Diagnostyka prenatalna w ciąży: przewodnik dla ciężarnych Przeskocz do treści
coloalert

Przewodnik po przebiegu ciąży: kluczowe etapy i badania prenatalne

Każ­da przyszła mama w ciąży powin­na wykon­ać bada­nia pre­na­talne. Tylko dzię­ki nim lekarz może określić, czy maluszek na pewno jest zdrowy. Wykryć może także ewen­tu­alne wady wrod­zone, takie jak prob­le­my z sercem czy zespół Dow­na. Kobi­ety w ciąży mimo tego trochę obaw­ia­ją się takich testów. Przy­go­towal­iśmy więc prze­wod­nik po bada­ni­ach pre­na­tal­nych w ciąży. Sprawdź, co powin­naś o nich wiedzieć!przewodnik po badaniach prenatalnych w ciąży

Spis treś­ci:

  1. Bada­nia obrazowe
  2. Testy prze­siewowe z krwi matki
  3. Testy rozstrzy­ga­jące

Badania obrazowe

Wszys­tkie kobi­ety w ciąży powin­ny mieć wyko­nane pre­na­talne badanie obra­zowe, czyli USG gene­ty­czne. Przy­pom­i­na ono stan­dar­d­owe badanie USG, ale jest wykony­wane za pomocą nowocześniejszego sprzętu.
USG gene­ty­czne wykonu­je się między 11 a 13 tygod­niem ciąży. W jego trak­cie lekarz sprawdza różne para­me­try, takie jak przezier­ność fał­du karkowego, dłu­gość koś­ci nosowej czy dłu­gość koś­ci udowej. Dzię­ki temu lekarz może rozpoz­nać ozna­ki wskazu­jące m.in. na wady ser­ca czy zespół Downa.

Testy przesiewowe z krwi matki

Wszys­tkim ciężarnym rekomen­dowane są również testy prze­siewowe, które wykonu­je się na próbce krwi mat­ki. Ist­nieje wiele tego typu testów. Różnią się one uży­waną metodą oraz zakre­sem anal­izy. Najpop­u­larniejsze bada­nia tego typu to:

• Test PAPP‑A – sprawdza się w nim stęże­nie biał­ka PAPP‑A we krwi mat­ki. Dzię­ki temu osza­cow­ać moż­na ryzyko wys­tąpi­enia u pło­du trzech najczęst­szych tri­somii: zespołu Dow­na, zespołu Edward­sa oraz zespołu Patau. Test ten wykonu­je się między 11 a 13 tygod­niem ciąży.
Test NIFTY pro – jest to badanie wol­nego DNA płodowego (cffD­NA), które zna­j­du­je się we krwi mat­ki. Badanie to wykon­ać moż­na od 10 tygod­nia ciąży. Ma ono najsz­er­szy zakres ze wszys­t­kich testów prze­siewowych. Jest w stanie wykryć aż 94 choro­by u dziec­ka. Na życze­nie rodz­iców pod­czas anal­izy sprawd­zona może zostać także płeć dziecka.
• Test Har­mo­ny — również jest to badanie cffD­NA, ale ma ono węższy zakres. Dzię­ki niemu rozpoz­nać moż­na 3 najczęst­sze tri­somie, 4 niepraw­idłowoś­ci związane z chro­mo­so­ma­mi płci oraz zespół delecji 22q11.2. Test Har­mo­ny wykonu­je się od 10 tygod­nia ciąży.

Testy rozstrzygające

Wszys­tkie wyżej opisane bada­nia wykry­wa­ją jedynie zwięk­szone ryzyko roz­wo­ju danej choro­by u dziec­ka. Ich wynik trze­ba potwierdz­ić w bada­niu inwazyjnym, zwanym rozstrzy­ga­ją­cym. Dzię­ki niemu otrzy­mamy pewną diag­nozę. Najczęś­ciej wykony­wanym badaniem tego typu jest amniopunkcja.

Oceń
mail