Badania prenatalne dla ciężarnych - 4 propozycje Przeskocz do treści
coloalert

Najlepsze badania prenatalne dla ciężarnych

Bada­nia pre­na­talne to niesamowite narzędzia diag­nos­ty­czne. Dzię­ki nim może­my sprawdz­ić stan zdrowia naszego dziec­ka jeszcze przed poro­dem. Pozwala to zyskać niezwyk­le cen­ny w ciąży spokój. Poniżej zna­jdziesz nasze propozy­c­je najlep­szych badań pre­na­tal­nych dla ciężarnych!najlepsze badania prenatalne dla ciężarnych

Spis treś­ci:

  1. Czym są bada­nia prenatalne?
  2. Propozy­c­je badań prenatalnych

Czym są badania prenatalne?

Bada­nia pre­na­talne to roz­maite testy diag­nos­ty­czne wykony­wane jeszcze przed poro­dem. Dzię­ki nim może­my sprawdz­ić, czy dziecko na pewno jest zdrowe. Pozwala­ją one na wykrycie m.in. wad ser­ca, wad cewy ner­wowej czy chorób gene­ty­cznych. Zdi­ag­no­zowanie tego typu zaburzeń tak wcześnie pozwala rodz­i­com lep­iej się na to przy­go­tować. W niek­tórych przy­pad­kach możli­we jest nawet wdroże­nie leczenia jeszcze przed porodem.

Bada­nia pre­na­talne dzieli się na inwazyjne i niein­wazyjne. Pier­wsza gru­pa wchodzi w inter­akcję z pło­dem lub jego otocze­niem, ponieważ do wyko­na­nia anal­izy potrzeb­ne są tkan­ki pło­du lub prób­ka płynu owod­niowego. Bada­nia niein­wazyjne z kolei nie wchodzą w żad­ną inter­akcję z pło­dem ani jego otoczeniem.

Propozycje badań prenatalnych

Kobi­eta w ciąży zde­cy­dować może się na różne bada­nia pre­na­talne. W ofer­tach lab­o­ra­toriów zna­j­du­je się ich mnóst­wo. Ciężko było­by wykon­ać każde z nich. My przyszłym mamom pole­camy w szczególności:

  • Badanie USG gene­ty­czne – jest to badanie obra­zowe wykony­wane pomiędzy 11 a 13 tygod­niem ciąży. Przy­pom­i­na ono stan­dar­d­owe USG, ale jest wykony­wane za pomocą nowocześniejszego sprzę­tu. Dzię­ki temu u dziec­ka wykryć moż­na wiele wad wrodzonych.
  • Test PAPP‑A – jest to niein­wazyjne badanie sprawdza­jące ilość biał­ka PAPP‑A w krwi mat­ki. Dzię­ki niemu możli­we jest osza­cow­anie ryzy­ka wys­tąpi­enia u dziec­ka trzech najczęst­szych tri­somii: zespołu Dow­na, zespołu Edward­sa oraz zespołu Patau.
  • Test NIFTY pro – jest to jed­no z najnowocześniejszych badań pre­na­tal­nych. Pole­ga ono na anal­izie wol­nego płodowego DNA (cffD­NA), które zna­j­du­je się we krwi mat­ki. Dzię­ki niemu rozpoz­nać moż­na u dziec­ka aż 94 choro­by. Na życze­nie rodz­iców możli­we jest także ustal­e­nie płci maleństwa.
  • Amniop­unkc­ja – jest to najczęś­ciej wykony­wane inwazyjne badanie pre­na­talne. Pole­ga ono na pobra­niu prób­ki płynu owod­niowego przez nakłu­cie powłok brzusznych pac­jen­t­ki. Jest to badanie rozstrzy­ga­jące. Wykonu­je się je, dopiero gdy pozostałe testy wykażą nieprawidłowości.
Oceń
mail