Badania genetyczne padaczka- co trzeba wiedzieć? Przeskocz do treści
coloalert

Badania genetyczne padaczka- co trzeba wiedzieć?

Bada­nia gene­ty­czne dzieci sta­ją się z roku na rok coraz pop­u­larniejsze. Fak­ty­cznie jest to doskon­ała for­ma wykry­wa­nia mutacji genowych i, co za tym idzie, także ewen­tu­al­nych chorób. Warto więc zwró­cić szczegól­ną uwagę na objawy, jakie mogą dawać niek­tóre choro­by i w razie wąt­pli­woś­ci zde­cy­dować się na wyko­nanie badań gene­ty­cznych noworod­ka. Są one słusznym wyborem zwłaszcza w przy­pad­ku poszuki­wa­nia przy­czyn padacz­ki u dziec­ka. Bada­nia gene­ty­czne dzieci moż­na wykon­ać prak­ty­cznie od ręki, co znaczą­co ułatwia sprawę.

Badania genetyczne padaczka - kto je wykonuje, Badania genetyczne padaczka - czy są obowiązkowe, Badania genetyczne padaczka - kiedy nie trzeba ich wykonywać, Badania genetyczne padaczka - co dają

Bada­nia gene­ty­czne padacz­ka — kto je wykonuje?
Bada­nia gene­ty­czne padacz­ka — czy są obowiązkowe?
Bada­nia gene­ty­czne padacz­ka — kiedy nie trze­ba ich wykonywać?
Bada­nia gene­ty­czne padacz­ka — co dają?

Badania genetyczne padaczka — kto je wykonuje?

Wiele osób zas­tanaw­ia się, do kogo powin­no zwró­cić się w celu wyko­na­nia badań gene­ty­cznych dziec­ka. Odpowiedź jest tylko jed­na. Za każdym razem należy zwró­cić się do spec­jal­nego lab­o­ra­to­ri­um, w którym wykon­ać moż­na pro­fesjon­alne bada­nia gene­ty­czne niemowląt i dzieci. Oczy­wiś­cie wcześniej należy zwró­cić uwagę na zakres świad­c­zonych przez nich usług oraz ich renomę i ilość pozy­ty­wnych opinii.

Badania genetyczne padaczka — czy są obowiązkowe?

Bada­nia dziec­ka (gene­ty­czne) nigdy nie są obow­iązkowe. O ich wyko­na­niu decy­du­je najbliższa rodz­i­na dziec­ka albo sama oso­ba, która chci­ała­by się prze­badać. Takie bada­nia wykonu­je się pry­wat­nie i właśnie dlat­ego pod­ję­cie decyzji jest kwest­ią indy­wid­u­al­ną. Bada­nia gene­ty­czne na autyzm, padaczkę i inne zaburzenia nie niosą jed­nak ze sobą żad­nego ryzy­ka i spoko­jnie moż­na je wykony­wać u każdej osoby.

Badania genetyczne padaczka — kiedy nie trzeba ich wykonywać?

Kiedy moż­na zrezyg­nować z wyko­na­nia badań gene­ty­cznych na padaczkę? Z całą pewnoś­cią, wtedy gdy nie wys­tępu­ją jej charak­terysty­czne objawy lub w rodzinie nie było niko­go, kto cier­pi­ał na padaczkę (nawet wtedy nie moż­na wyk­luczyć padacz­ki gene­ty­cznej). Czy padacz­ka jest dziedz­icz­na? Dobrym pomysłem będzie także roz­mowa z lekarzem prowadzą­cym, który doradzi najlep­sze rozwiązanie w tej sprawie.

Badania genetyczne padaczka — co dają?

Z całą pewnoś­cią warto zas­tanow­ić się nad tym, co w ogóle dają bada­nia gene­ty­czne na odporność, padaczkę, czy autyzm. Przede wszys­tkim pozwala­ją one na szy­bkie wykrycie choro­by i tym samym, możli­wość pod­ję­cia odpowied­niego leczenia. Jest to bard­zo istotne zwłaszcza, wtedy gdy padacz­ka jest chorobą rodzinną.

Zobacz:

Autyzm poszczepi­en­ny

Autyzm bada­nia metaboliczne

Bada­nia na odporność

Padacz­ka genetyczna

Autyzm lecze­nie

mail