Bezpieczeństwo i pewność, dlaczego test NIFTY Warszawa to dobry wybór? Przeskocz do treści
coloalert

Bezpieczeństwo i pewność, dlaczego test NIFTY Warszawa to dobry wybór?

Czy test NIFTY Warszawa to najlepsze badanie prenatalneCiąża dla kobi­et jest szczęśli­wym okre­sem. Wiąże się nato­mi­ast z wąt­pli­woś­ci­a­mi doty­czą­cy­mi stanu zdrowia malusz­ka. Obec­nie sze­roko dostęp­ne bada­nia pre­na­talne mogą spowodować, że nasze tros­ki znikną. Możli­wość sprawdzenia ryzy­ka wys­tąpi­enia wielu chorób gene­ty­cznych, wyso­ka wiary­god­ność, czułość i bez­pieczeńst­wo. To właśnie test NIFTY Warsza­wa. Ale czym dokład­nie jest test NIFTY? Czy jest dostęp­ny od 10 tygod­nia ciąży? Czy jest bez­pieczny? Przeczy­taj i sprawdź.

Czy test NIFTY Warsza­wa to najlep­sze badanie prenatalne?
Test NIFY Warsza­wa — jak wyglą­da badanie NIFTY?
Test NIFTY Warsza­wa, czy moż­na wykon­ać od 10 tygod­nia ciąży?
Czy wynik tes­tu NIFTY Warsza­wa jest wiarygodny?

Czy test NIFTY Warszawa to najlepsze badanie prenatalne?

Test NIFTY jest najczęś­ciej wybier­anym badaniem pre­na­tal­nym z krwi. Należy do grupy testów NIPT. Badanie NIFTY pro zdobyło zau­fanie wielu przyszłych mam. Test moż­na wykon­ać na tere­nie całej Pol­s­ki. Test NIFTY w Warsza­w­ie i okoli­cach również jest dostęp­ny. Nieza­leżnie od miejs­ca zamieszka­nia lub poby­tu, NIFTY wykon­amy w placów­ce albo korzys­ta­jąc z usłu­gi pielęg­niar­ki mobil­nej. NIFTY pro zostało wyko­nane już 9 000 000 razy na świecie. Jest więc najczęś­ciej wybier­anym testem prenatalnym.

Test NIFY Warszawa — jak wygląda badanie NIFTY?

Test NIFTY Warsza­wa pole­ga na pobra­niu prób­ki krwi od przyszłej mamy. W niej krąży wolne płodowe DNA, które pod­dawane jest anal­izie pod kątem ryzy­ka wys­tąpi­enia chorób. NIFTY pro anal­izu­je aż 94 choro­by gene­ty­czne, w tym trzy najczęś­ciej wys­tępu­jące tri­somie (zespół Dow­na, Patau, Edward­sa). Ze wzglę­du na niein­wazyjność badanie jest bez­pieczne dla przyszłej mamy i nien­ar­o­d­zonego dziecka.

Test NIFTY Warszawa, czy można wykonać od 10 tygodnia ciąży?

Jed­ną z najwięk­szych zalet tes­tu NIFTY Warsza­wa jest możli­wość wyko­na­nia od 10 tygod­nia ciąży. Badanie NIFTY pro jest najsz­er­szym z testów NIPT, bada najwięcej chorób. Wskazaniem do wyko­na­nia jest np. ciąża po 35 roku życia, przy­pad­ki chorób gene­ty­cznych w rodzinie lub wcześniejszej ciąży. Ten test pre­na­tal­ny z krwi poz­woli rozwiać nasze wąt­pli­woś­ci o zdrowie dziecka.

Czy wynik testu NIFTY Warszawa jest wiarygodny?

Test NIFTY Warsza­wa to najbardziej pre­cyzyjny test pre­na­tal­ny. Dzię­ki wyko­rzys­ta­niu najnowszej metody Sek­wencjonowa­nia Nowej Gen­er­acji, NIFTY pro jest wysoce wiary­god­ny i czuły. Dla tri­somii 21 czułość to pon­ad 99%. Na wyni­ki bada­nia NIFTY oczeku­je się do 10 dni, zwyk­le jest to 5–6 dni. Kon­sul­tac­ja wyniku z lekarzem gene­tykiem jest niezwyk­le istot­na. Warto więc zapoz­nać się z ofer­tą, niek­tóre lab­o­ra­to­ria ofer­u­ją w cenie bada­nia taka konsultację.

mail