Badanie WES - rewolucja w badaniach genetycznych Przeskocz do treści
coloalert

Badanie WES — rewolucja w badaniach genetycznych

Badanie WES to przeło­mowe narzędzie, które radykalnie zmienia sposób diag­no­zowa­nia i leczenia chorób. Poprzez anal­izę wszys­t­kich sek­wencji genów kodu­ją­cych biał­ka, test WES umożli­wia lekar­zom głęb­sze zrozu­mie­nie gene­ty­cznych pod­staw chorób, co prowadzi do możli­woś­ci wprowadzenia właś­ci­wego leczenia. Badanie WES anal­izu­je około 23 000 genów. Jest to najsz­er­sze badanie gene­ty­czne dla dzieci i dorosłych. Diag­nos­ty­ka gene­ty­czne pozwala na poz­nanie przy­czyny wys­tępu­ją­cych objawów.Badanie WES i jego różne możliwości

Spis treś­ci:

  1. Czy badanie WES jest wspar­ciem w diag­nos­tyce chorób?
  2. Dlaczego badanie WES jest tak wszechstronne?
  3. Badanie WES — krok w stronę zdrowia
  4. Badanie WES i jego różne możliwości

Czy badanie WES jest wsparciem w diagnostyce chorób?

Zde­cy­dowanie tak. Badanie WES to potężne narzędzie, umożli­wia­jące szy­bką i pre­cyzyjną diag­nozę wielu chorób gene­ty­cznych, które wcześniej były trudne do ziden­ty­fikowa­nia. Dzię­ki możli­woś­ci anal­izy ogrom­nej licz­by genów jed­nocześnie, test WES pozwala na iden­ty­fikację mutacji odpowiedzial­nych za rzad­kie choro­by gene­ty­czne. Wczes­na i dokład­na diag­noza zwięk­sza skuteczność leczenia. Dlat­ego badanie WES jest częs­to wybier­ane do przyspieszenia postaw­ienia diagnozy.

Dlaczego badanie WES jest tak wszechstronne?

Badanie WES charak­teryzu­je się wyjątkową wszech­stron­noś­cią dzię­ki temu, że anal­izu­je cały egzom. Ist­nieje kil­ka rodza­jów bada­nia, m.in. WES COMPLEX, WES trio, WES Pro­fi­lak­ty­ka czy WES Pre­mi­um. Każdy z tych testów ma bard­zo sze­ro­ki zakres. Testy te wykony­wane są jako bada­nia na padaczkę, bada­nia na autyzm czy bada­nia przed szczepi­e­niem. Testy WES mają bard­zo dużo zas­tosować. Badanie WES zna­jdzie przy­czynę choro­by, jeżeli leży ona w genach.

Badanie WES — krok w stronę zdrowia

Wprowadze­nie WES jest ogrom­nym krok­iem w kierunku poprawy zdrowia. Poprzez umożli­wie­nie lekar­zom dostępu do dokład­nych infor­ma­cji o gene­ty­cznym pro­filu pac­jen­ta, WES przy­czy­nia się do lep­szego zarządza­nia choroba­mi, dobiera­nia ter­apii i w wielu przy­pad­kach – do znaczącej poprawy prog­nozy, jeżeli chodzi o zdrowie pac­jen­ta. Test ten nie tylko zwięk­sza szanse na wprowadze­nie właś­ci­wego leczenia i znalezie­nie przy­czyny wys­tępu­ją­cych objawów, ale także ofer­u­je możli­wość wczes­nej interwencji.

Badanie WES i jego różne możliwości

Badanie WES otwiera nowe hory­zon­ty, ofer­u­jąc nie tylko wspar­cie w diag­nos­tyce i lecze­niu, ale także w bada­ni­ach nad przy­czy­na­mi chorób. Możli­wość anal­izy około 23 tysię­cy genów daje nam wiele możli­woś­ci, także w przy­pad­ku chę­ci wyko­na­nia testów pro­fi­lak­ty­cznych. Takim badaniem jest WES Pro­fi­lak­ty­ka. Jest to prze­siewowa diag­nos­ty­ka, która sprawdzi ryzyko chorób wrod­zonych na bard­zo wczes­nym etapie. Pamię­ta­jmy, że bada­nia WES moż­na wykon­ać już u niemowląt.

mail