Badania na autyzm: kompleksowe rozwiązanie w diagnozie Przeskocz do treści
coloalert

Badania na autyzm: kompleksowe rozwiązanie w diagnozie

Czy badania na autyzm są szerokieAutyzm, jako złożone zaburze­nie roz­wo­jowe budzi wiele pytań i wąt­pli­woś­ci wśród rodz­iców. Rozpoz­nanie autyz­mu nie jest proste, wyma­ga kom­plek­sowej oce­ny i wielu badań. Obec­nie dostęp­ne są różne rodza­je bada­nia na autyzm. Począwszy od stan­dar­d­owej kon­sul­tacji psy­chi­a­trycznej czy psy­cho­log­icznej, po bada­nia gene­ty­czne na autyzm. Praw­idłowa diag­noza autyz­mu nie jest pros­ta. Mogą w tym jed­nak pomóc bada­nia gene­ty­czne. Jak sze­rok­ie są bada­nia na autyzm?

Czy bada­nia na autyzm są szerokie?
Komu zale­cane są bada­nia na autyzm?
Jak wybrać bada­nia na autyzm?
Gdzie w Polsce moż­na zro­bić bada­nia na autyzm?

Czy badania na autyzm są szerokie?

Bada­nia na autyzm są zazwyczaj kom­plek­sowe. Stan­dar­d­owa diag­noza opiera się na kon­sul­tacji z psy­chi­a­trą, psy­cholo­giem oraz neu­rolo­giem. Obec­nie dostęp­ne są również bada­nia gene­ty­czne dla dzieci i dorosłych. Jed­nym z najsz­er­szych testów jest badanie WES. Ten test anal­izu­je około 23 000 genów i jest w stanie rozpoz­nać przy­czynę autyz­mu, jeżeli leży w genach. Przyspieszy to pro­ces diag­nozy autyzmu.

Komu zalecane są badania na autyzm?

Bada­nia na autyzm są zale­cane przede wszys­tkim dla dzieci, u których pojaw­ia­ją się objawy autyz­mu. Trud­noś­ci w komu­nikacji, ogranic­zone wzorce zachowań, szty­wne zain­tere­sowa­nia czy opóźnienia w roz­wo­ju to niek­tóre z nich. Autyzm prze­ważnie ujaw­nia się między 2 a 3 rok­iem życia. Warto obser­wować dziecko w tym wieku, czy nie pojaw­ia­ją się niepoko­jące objawy.

Jak wybrać badania na autyzm?

Obec­nie na rynku dostęp­ne są różne bada­nia na autyzm. Stan­dar­d­owy pro­ces diag­nozy autyz­mu opiera się na kon­sul­tac­jach ze spec­jal­is­ta­mi. Jed­nak bada­nia gene­ty­czne na autyzm są w stanie przyspieszyć cały pro­ces. Badanie WES umożli­wia sprawdze­nie podłoża autyz­mu. Właś­ci­wa diag­noza autyz­mu pomoże wprowadz­ić skuteczne lecze­nie, ter­apię – co z pewnoś­cią poprawi kom­fort życia dziecka.

Gdzie w Polsce można zrobić badania na autyzm?

W Polsce badanie na autyzm moż­na przeprowadz­ić w wielu placówkach, w różnych mias­tach. Lab­o­ra­to­ria ofer­u­ją różne rodza­je bada­nia WESWES COMPLEX, WES Pre­mi­um, WES trio czy WES Pro­fi­lak­ty­ka. Lekarz gene­tyk pod­czas kon­sul­tacji poz­na­je objawy pac­jen­ta i doradza odpowied­ni test WES. Bada­nia na autyzm odgry­wa­ją kluc­zową rolę w zrozu­mie­niu i wspar­ciu osób z zaburzeni­a­mi ze spek­trum autyz­mu. Dzię­ki kom­plek­sowym badan­iom, rodz­ice i opiekunowie mogą uzyskać cenne wskazów­ki doty­czące najlep­szych metod wspiera­nia roz­wo­ju i dobrego samopoczu­cia swoich dzieci.

mail