Test NIFTY pro Kraków. ADRES. Szybkie terminy testu na miejscu Przeskocz do treści
coloalert

Test NIFTY Kraków

test nifty warszawa, test nifty pro warszawaTest NIFTY pro w Krakowie jest dostęp­ny w auto­ry­zowanych placówkach. Sprawdź, gdzie zro­bić test NIFTY pro w Krakowie oraz jak umówić wiz­ytę domową w Krakowie i w okolicy.

Spis treś­ci:

  1. Test NIFTY pro Kraków — auto­ry­zowany punkt pobrań
  2. Test NIFTY pro Kraków — wiz­y­ty domowe
  3. Jak się przy­go­tować do bada­nia NIFTY pro?
  4. Test NIFTY pro Kraków — cena badania
  5. Dlaczego warto wykon­ać test NIFTY pro?

Autoryzowane punkty NIFTY pro Kraków

Pozostałe auto­ry­zowane punk­ty pobrań do tes­tu NIFTY pro w Krakowie:

  • Adres: ul. Zacisze 6, 31–156 Kraków

Test NIFTY pro Kraków — wizyty domowe

Test NIFTY pro moż­na wykon­ać również w domu. Wystar­czy umówić wiz­ytę domową, wów­czas per­son­el medy­czny przy­jeżdża do domu pobrać krew do bada­nia. Wiz­y­ty domowe orga­ni­zowane są w Krakowie i w okolicy.

Jak przygotować się do badania NIFTY pro?

Test NIFTY pro nie wyma­ga przy­go­towań. Moż­na zjeść wcześniej posiłek i nie trze­ba być na czc­zo. Zale­cane jest wcześniejsze spoży­wanie płynów, aby zad­bać o nawod­nie­nie orga­niz­mu (dzię­ki temu krew jest bardziej rozrzed­zona i przy­go­towana do badania).

Test NIFTY pro Kraków — cena badania

test nifty cena

Dlaczego warto wykonać test NIFTY pro?

Pewność i spokój

  • Czułość tes­tu NIFTY pro wynosi pon­ad 99%.
  • Pon­ad 5 000 000 badań NIFTY na całym świecie i sze­ro­ka wal­i­dac­ja klin­icz­na.
  • <0,1% wyników fałszy­wie dodatnich.
  • Jedyne niein­wazyjne badanie pre­na­talne z ubezpieczeniem wyniku.
  • Sze­ro­ki zakres – łącznie wykry­wa aż 94 choro­by, w tym tri­somię 21. (zespół Dow­na), tri­somię 18. (zespół Edward­sa), tri­somię 13. (zespół Patau) oraz zespół DiGorge’a, zespoły Angel­mana/Pradera-Williego, zespół Wol­fa-Hirschhor­na i wiele innych chorób
  • Pozy­ty­wne opinie Mam.

Szybki wynik

  • Szy­b­ki wynik do 10 dni roboczych (jest to maksy­mal­ny czas, częs­to wynik jest dostęp­ny szybciej).
  • Gotowy wynik jest od razu udostęp­ni­any on-line, bez koniecznoś­ci odbioru w placówce.
  • Badanie dostęp­ne już od 10 tygod­nia ciąży.
  • Szy­bkie ter­miny badań, nawet na następ­ny dzień.
  • Jest dostęp­ny w całej Polsce w placówkach medy­cznych i w domu – pobranie prób­ki jest w cenie badania.

Bezpieczeństwo

  • Bez­pieczne badanie niein­wazyjne z krwi (badanie wol­nego płodowego DNA), które ma czułość porówny­wal­ną do amniop­unkcji (pon­ad 99%). Brak ryzy­ka poronienia.
  • Praw­idłowy wynik może poz­wolić uniknąć badań inwazyjnych takich jak amniopunkcja.
  • Wspar­cie kon­sul­tan­tów – bezpłatne kon­sul­tac­je 7 dni w tygodniu.
  • W przy­pad­ku niepraw­idłowego wyniku tes­tu NIFTY pro kon­sul­tac­ja z lekarzem gene­tykiem jest w cenie bada­nia.
Ogólnopol­s­ka infolinia tes­tu NIFTY pro — bezpłatne kon­sul­tac­je 7 dni w tygodniu

Jeśli masz pyta­nia doty­czące tes­tu NIFTY pro zadz­woń na bezpłat­ną infolin­ię: 665 761 161- numer bezpłat­ny także dla połączeń z tele­fonów komórkowych. Tutaj uzyskasz wszys­tkie infor­ma­c­je na tem­at bada­nia NIFTY oraz listę auto­ry­zowanych punk­tów wykonu­ją­cych ten test. O bada­niu możesz poroz­maw­iać też na bezpłat­nym cza­cie na stron­ie genetyczne.pl.


Wpis pow­stał we współpra­cy z badanienifty.pl

mail