badania po poronieniu
badania po poronieniu

choroby dziedziczne

now browsing by tag

 
 
7 cech, które dziedziczymy po swoich rodzicach

Jaki ojciec, taki syn – czyli 8 cech, które dziedziczymy po swoich rodzicach

Chy­ba każdy przyszły rodz­ic zas­tanaw­ia się, jak będzie wyglą­dać i zachowywać się jego dziecko. Czy będzie wysok­ie, jak tata, czy raczej odziedz­iczy nis­ki wzrost po mamie? A może otrzy­ma którąś z cech od swoich dzi­ad­ków, np. ciemne włosy bab­ci i jej łagod­ny tem­pera­ment? Tego typu pyta­nia niko­go nie dzi­wią. Fak­ty­cznie…

Choroba Wilsona – objawy, diagnostyka, leczenie

Choro­ba Wilsona jest schorze­niem o podłożu gene­ty­cznym, efek­tem mutacji, która prowadzi do nad­miernego mag­a­zynowa­nia się miedzi w orga­nizmie – początkowo w wątro­bie, a później również w innych narzą­dach, w tym w nerkach, mózgu czy rogówkach oczu. Chorobę Wilsona diag­nozu­je się poprzez bada­nia moleku­larne, które wykry­wa­ją wywołu­jące ją defek­ty gene­ty­czne. Choro­ba…

genetyczne choroby metaboliczne

Genetyczne choroby metaboliczne – jak wpływają na rozwój naszych dzieci

O gene­ty­cznych chorobach meta­bol­icznych mówi się mało – bo są rzad­kie i ciężko je zdi­ag­no­zować bez spec­jal­isty­cznych badań. Łącznie wrod­zone choro­by meta­bol­iczne stanową jed­nak pokaźną grupę chorób. Znacz­na część z nich stwarza poważne zagroże­nie dla dzieci. Mimo to wielu obec­nych i przyszłych rodz­iców nigdy o nich nie słysza­ło. Na szczęś­cie…

,,,