Przeskocz do treści
coloalert

Nowotwór piersi — objawy, diagnostyka, leczenie

Rak pier­si to jed­na z najczęst­szych chorób nowot­worowych u kobi­et. Jest on drugą najczęst­szą przy­czyną zgonów wśród płci żeńskiej. Nowotwór pier­si objaw­ia się mało charak­terysty­cznie. Kobi­ety, które nie wykonu­ją badań pro­fi­lak­ty­cznych zwyk­le dowiadu­ją się o nim zbyt późno. Tylko wczesne postaw­ie­nie diag­nozy pozwala na wprowadze­nie skutecznego leczenia i poko­nanie choroby.nowotwór piersi

Spis treś­ci:

1. Czym jest rak piersi?
2. Rak sut­ka — przyczyny
3. Rak pier­si — objawy
4. Nowotwór pier­si — diagnostyka
5. Rak sut­ka — leczenie

Czym jest rak piersi?

Rak pier­si to w rzeczy­wis­toś­ci nowotwór gruc­zołu sutkowego. Jest więc on częs­to określany także jako rak sut­ka. Choro­ba ta należy do grupy nowot­worów złośliwych.

Nowotwór pier­si rocznie wykry­wa się aż u 1,5 mln kobi­et na całym świecie. Zachorowal­ność jest najwięk­sza u pac­jen­tek między 55 a 65 rok­iem życia. Aż 1/3 kobi­et prze­gry­wa walkę z chorobą.

Rozwój raka pier­si dzieli się na kil­ka stadiów:
● I sta­di­um – śred­ni­ca guz­ka w pier­si wynosi 0,5–2 cm. Ryzyko śmier­ci w tym przy­pad­ku jest bard­zo niskie.
● II sta­di­um – śred­ni­ca guz­ka w tym przy­pad­ku to 2–5 cm. W tym sta­di­um komór­ki nowot­worowe zaatakowały już węzły chłonne pod pachą.
● III sta­di­um — nowotwór zaatakował już węzły chłonne oraz skórę i mięśnie w piersi
● IV sta­di­um — pojaw­iły się prz­erzu­ty do innych narządów.

Rak sutka — przyczyny

Nowotwór pier­si pow­sta­je na skutek nam­naża­nia się niepraw­idłowych komórek nabłonkowych gruc­zołu pier­siowego. Następ­nie tworzą one guzek, który może być wyczuwal­ny dla pacjentki.

Do czyn­ników ryzy­ka zachorowa­nia na nowotwór pier­si zal­icza się:
● Wiek między 55 a 65 rok­iem życia
● Czyn­ni­ki gene­ty­czne – mutac­ja gene­ty­cz­na w genie BRCA1 i BRCA2 zwięk­sza ryzyko zachorowa­nia nawet o 90%.
● Wys­tępowanie nowot­woru pier­si w najbliższej rodzinie
● Nad­mierne stęże­nie estro­genów — u kobi­et w tym przy­pad­ku bard­zo szy­bko pojaw­ia się pier­wsza miesiącz­ka, a menopauza wys­tępu­je po 55 roku życia.
● Zdi­ag­no­zowanie innych chorób piersi
● Nad­wa­ga i otyłość
● Dłu­gotr­wałe stosowanie hor­mon­al­nej ter­apii zastępczej
● Niezdrowy styl życia — nieod­powied­nia dieta, rzad­kie upraw­ian­ie akty­wnoś­ci fizy­cznej i stosowanie używek
● Naraże­nie na promieniowanie jonizujące

Rak piersi — objawy

Początkowo rak pier­si nie daje żad­nych objawów. Pier­wsze symp­to­my może­my zauważyć dopiero na późniejszym etapie roz­wo­ju choro­by. Są one jed­nak mało charak­terysty­czne. Zwyk­le jed­nym z początkowych objawów jest guzek w pier­si. Jest on łatwy do wyczu­cia, jeśli reg­u­larnie wykonu­je­my samobadanie piersi.

Guzek w pier­si to nie jedyny symp­tom, który wywołu­je rak sut­ka. Objawy, które również mogą się pojaw­ić to:
● Pomarszcze­nie lub owr­zodze­nie skóry na piersi
● Asyme­tria piersi
● Wyciek z bro­daw­ki sutkowej
● Wciąg­nię­cie bro­daw­ki sutkowej
● Pow­ięk­sze­nie węzłów pachowych lub nadobojczykowych
● Zacz­er­wie­nie­nie skóry

Nowotwór piersi — diagnostyka

Pod­stawą diag­nos­ty­ki nowot­woru pier­si jest mam­mo­grafia. Jest to badanie pole­ga­jące na wyko­na­niu sutkom kilku zdjęć rentgenows­kich. Kobi­ety w wieku 35–50 lat mam­mo­grafię powin­ny wykony­wać przy­na­jm­niej raz na dwa lata. Starszym pac­jen­tkom zale­ca się to raz w roku. Jest to najlep­sza for­ma pro­fi­lak­ty­ki w kierunku nowot­woru pier­si. Kobi­ety pro­fi­lak­ty­cznie powin­ny wykony­wać także samobadanie pier­si. Należy je wykony­wać przy­na­jm­niej raz w miesiącu.

Jeśli mam­mo­grafia wykaże niepraw­idłowoś­ci, to wykonu­je się USG pier­si. Następ­nie wykony­wana jest biop­s­ja pier­si i sutka.

Rak sutka — leczenie

Lecze­nie nowot­woru pier­si zawsze jest dobier­ane indy­wid­u­al­nie. Zależy ono przede wszys­tkim od sta­di­um roz­wo­ju choro­by. Lekarz może zale­cić pac­jentce następu­jące formy terapii:
● Usunię­cie guza
● Mas­tek­tomię, czyli usunię­cie całej piersi
● Usunię­cie pachowych węzłów chłonnych
● Radioterapię
● Chemioterapię
● Hormonoterapię
● Lecze­nie celowane, czyli stosowanie leków dożyl­nie lub doustnie

W niek­tórych przy­pad­kach konieczne może być połącze­nie kilku form leczenia.

3/5 — (1 głosów / głosy) 
mail