Przeskocz do treści
coloalert

Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w szkole

Dziecko z zaburzeni­a­mi inte­gracji sen­so­rycznej (zaburzeni­a­mi si) potrze­bu­je bard­zo indy­wid­u­al­nego pode­jś­cia, ponieważ odbiera bodźce inaczej niż dziecko zdrowe. Jest to ważne szczegól­nie w takich miejs­cach jak szkoła. Dziecko z zaburzeni­a­mi inte­gracji sen­so­rycznej w szkole częs­to jest postrze­gane jako nieposłuszne, ponieważ ma nieco inne potrze­by eduka­cyjne. Jak trak­tować dziecko z zaburzeni­a­mi inte­gracji sen­so­rycznej w szkole? Jak mu pomóc? Podpowiadamy!dziecko z zaburzeniami si w szkole

Zobacz więcej:

 1. Dziecko z zaburzeni­a­mi inte­gracji sen­so­rycznej w szkole a odbieranie świata
 2. Dziecko z zaburzeni­a­mi inte­gracji sen­so­rycznej w szkole a sposób odbiera­nia bodźców
 3. Dziecko z zaburzeni­a­mi inte­gracji sen­so­rycznej w szkole a miejsce w klasie
 4. Dziecko z zaburzeni­a­mi inte­gracji sen­so­rycznej w szkole – jak mu pomóc?
 5. Czy moje dziecko ma zaburzenia inte­gracji sensorycznej?

Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w szkole a odbieranie świata

Dziecko z zaburzeni­a­mi inte­gracji sen­so­rycznej odbiera świat nieco inaczej niż inne dzieci, dlat­ego też inaczej się zachowu­je. Częs­to jest wyco­fane albo zbyt moc­no pobud­zone. Zaburzenia inte­gracji sen­so­rycznej wpły­wa­ją na jego relac­je z rówieśnika­mi oraz kon­cen­trację, co utrud­nia prze­by­wanie w szkole. Bard­zo ważne jest, aby nauczy­ciel wiedzi­ał o zaburzeni­ach si, potrafił je rozpoz­nać i umi­ał współpra­cow­ać z dzieck­iem, które jest nimi dotknięte.

Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w szkole a sposób odbierania bodźców

Zaburzenia inte­gracji sen­so­rycznej nie są jed­norodne. Zachowanie dzieci w szkole jest zależne od tego, jak odbier­a­ją bodźce. U dzieci z zaburzeni­a­mi si w szkole najczęś­ciej wys­tępu­je nad­wrażli­wość, pod­wrażli­wość i poszuki­wanie wrażeń.dziecko z zaburzeniami si w szkole

Nadwrażliwość

Dziecko z nad­wrażli­woś­cią odbiera docier­a­jące do niego bodźce w sposób zbyt inten­sy­wny. Dzieci z takim zaburze­niem si częs­to nie potrafią się skon­cen­trować na danym zada­niu, zasła­ni­a­ją oczy i uszy, boją baw­ić się na placu zabaw oraz zbyt inten­sy­wnie reagu­ją na dotknię­cie przez inną osobę.

Podwrażliwość

Układ ner­wowy dzieci z pod­wrażli­woś­cią reagu­je jedynie na dość silne bodźce. Dzieci więc nie potrafią zauważyć bodźców mniej inten­sy­wnych np. pobrudzenia się jedze­niem, skaleczenia czy popch­nię­cia. Dzieci z pod­wrażli­woś­cią w szkole częs­to nie potrafią skupić się na konkret­nym zadaniu.

Poszukiwanie wrażeń

Dziecko poszuku­jące wrażeń ma duże potrze­by doty­czące docier­a­ją­cych do niego bodźców. Jego układ ner­wowy potrze­bu­je bodźców dość inten­sy­wnych np. moc­nego dotyku czy dużej iloś­ci ruchu. Potrze­by poszuki­wacza wrażeń w szkole moż­na wypełnić zaję­ciem rąk oraz dużą iloś­cią ruchu.

Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w szkole a miejsce w klasie

Dziecko z zaburzeni­a­mi inte­gracji sen­so­rycznej w szkole powin­no mieć odpowied­nie miejsce w klasie. Jest to istotne, ponieważ ułatwi funkcjonowanie w szkole. Dobór miejs­ca w klasie jest jed­nak zależny od zaburzeń dziecka:dziecko z zaburzeniami si w szkole

 • Jeśli dziecko rozprasza się wzrokowo, to powin­no siedzieć blisko nauczy­ciela, ale nie obok okna.
 • Jeśli dziecko rozprasza się słu­chowo, to powin­no zająć miejsce bardziej z tyłu klasy lek­cyjnej. Jego miejsce nie powin­no jed­nak zna­j­dować się blisko źródła dźwięku np. drzwi.
 • Krzesło powin­no być odpowied­nio dopa­sowane do dziec­ka, ponieważ musi ono czuć się na nim kom­for­towo. Na podłodze muszą zna­j­dować się pełne stopy dziec­ka, a łok­cie na biurku. Krzesło nie powin­no również być zbyt wysok­ie. Jed­nak, jeśli jest, to należy zamon­tować odpowied­nią pod­stawkę na stopy.
 • Jeśli dziecko potrze­bu­je ruchu, to należy zas­tosować dmuchaną poduszkę sensoryczną.

Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w szkole – jak mu pomóc?

Do dziec­ka z zaburzeni­a­mi inte­gracji sen­so­rycznej w szkole należy pode­jść indy­wid­u­al­nie. Konieczne może być zapewnie­nie mu rzeczy, które są zupełnie zbędne pozostałym dzieciom:

 • Powin­no się zrezyg­nować z jarzeniówek stosowanych w oświ­etle­niu klasy, ponieważ dostar­cza­ją one zbyt wielu bodźców wzrokowych i słuchowych.dziecko z zaburzeniami si w szkole
 • Pod­czas zajęć moż­na zro­bić prz­er­wę na ruch np. marsz w miejs­cu czy kil­ka podskoków.
 • W sali lek­cyjnej moż­na zaaranżować kącik sensoryczny.
 • Dobrym rozwiązaniem jest dostar­cze­nie dziecku bodźców smakowych, co ułatwi mu skupi­e­nie. Moż­na to zro­bić np. poprzez ssanie kwaśnej landrynki.
 • Jeśli dziecko sta­je się zbyt pobud­zone pod­czas zgro­madzeń np. apeli, to powin­no zostać zwol­nione z obec­noś­ci w takich miejs­cach. W przy­pad­ku zbyt­niego pobudzenia na stołów­ce dziecko powin­no zjeść posiłek w klasie.
 • Jeśli dziecko jest zbyt­nio wrażli­we na bodźce słu­chowe, to może nosić spec­jalne słuchawki.
 • Częs­to przy­datne do skupi­enia są dodatkowe bodźce. Dziecku powin­no się więc poz­wolić na żucie gumy czy gniece­nie w dło­ni­ach gniotka.
 • Dziecko z zaburzeni­a­mi inte­gracji sen­so­rycznej w szkole powin­no być infor­mowane o zmi­anach w codzi­en­nej szkol­nej rutynie.

Czy moje dziecko ma zaburzenia integracji sensorycznej?

Jeśli zauważasz u swo­jego dziec­ka zaburzenia inte­gracji sen­so­rycznej, to powin­niś­cie udać się do ter­apeu­ty inte­gracji sen­so­rycznej. Bard­zo waż­na jest obserwac­ja, czy u dziec­ka wys­tępu­ją inne niepoko­jące objawy, ponieważ zaburzenia si częs­to są objawem autyz­mu.dziecko z zaburzeniami si w szkole

Jeśli u dziec­ka zostały rozpoz­nanie zaburzenia SI, to powin­no się wykon­ać bada­nia gene­ty­czne dziec­ka na autyzm. Dzię­ki wynikowi będzie moż­na stwierdz­ić czy zaburzenia sen­so­ryczne mają swo­ją przy­czynę w genach i czy są objawem autyz­mu. Nie warto zwlekać z bada­ni­a­mi gene­ty­czny­mi dziec­ka, ponieważ im wcześniej zostaną zdi­ag­no­zowane, tym szy­b­ciej moż­na rozpocząć skuteczne leczenie.

Najsz­er­szym badaniem gene­ty­cznym dziec­ka jest badanie WES. Jest to badanie które sprawdza jed­nocześnie aż 23 tysiące genów, w tym set­ki, które mogą być odpowiedzialne za pojaw­ia­jące się u dziec­ka objawy autyz­mu.


Więcej infor­ma­cji

Masz pyta­nia odnośnie badań gene­ty­cznych dla dzieci?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

Zobacz też:

Bada­nia pro­fi­lak­ty­czne u dzieci

Badanie WES cena

Autyzm bada­nia gene­ty­czne — zobacz co zrobić

Bada­nia immuno­log­iczne u dzieci

5/5 — (1 głosów / głosy) 
mail