Jak można rozpoznać objawy autyzmu? Przeskocz do treści
coloalert

Jak można rozpoznać objawy autyzmu?

Autyzm to choro­ba pole­ga­ją­ca na zaburze­niu neu­ro­roz­wo­jowym. Daje niepoko­jące objawy, które moż­na rozpoz­nać już u kilku­miesięcznego dziec­ka. Rodz­ice nie powin­ni bagatelizować pewnych objawów, które mogą być wskazaniem do dal­szej diag­nos­ty­ki. W ostat­nich lat­ach notu­je się wzrost licz­by dzieci z pode­jrze­niem autyzmu.

Jak można zrobić test na autyzm

Jak moż­na zro­bić test na autyzm?
Kto powinien zro­bić test na autyzm?
Dlaczego warto zro­bić test na autyzm?
Jak rozpoz­nać test na autyzm?

Jak można zrobić test na autyzm?

Okazu­je się, że autyzm za jak­iś czas będzie moż­na wykry­wać na pod­staw­ie bada­nia na autyzm wykony­wanego z krwi. Wiado­mo, że schorze­nie powodu­ją niepraw­idłowoś­ci w obrę­bie genów, jed­nak bada­nia nad testem jeszcze trwa­ją. Jak na razie rodz­ice mają do dys­pozy­cji testy diag­nos­ty­czne, które na pod­staw­ie wywiadu pozwala­ją określić wys­tępowanie objawów mogą­cych świad­czyć o autyzmie u dziecka.

Kto powinien zrobić test na autyzm?

Test na autyzm powin­ni wykon­ać rodz­ice dziec­ka, którzy obser­wu­ją u swo­jej pociechy pewne niepoko­jące objawy. Może to być izolowanie się dziec­ka od rówieśników, oglą­danie przed­miotów godz­i­na­mi, brak zain­tere­sowa­nia zabawka­mi odpowied­ni­mi dla danej grupy wiekowej. Dzieci z autyzmem unika­ją kon­tak­tu wzrokowego, częs­to nie odwza­jem­ni­a­ją uśmiechu czy prostych gestów np. machania.

Dlaczego warto zrobić test na autyzm?

Test na autyzm może pomóc w diag­nos­tyce dziec­ka oraz daje rodz­i­com możli­wość wczes­nego poz­na­nia diag­nozy gene­ty­cznej. Wielu rodz­iców decy­du­je się na wyko­nanie badań gene­ty­cznych dziec­ka w celu sprawdzenia, czy rozwój malucha prze­b­ie­ga w sposób praw­idłowy. Warto jed­nak pamię­tać, że część dzieci z objawa­mi autyz­mu może nie zostać zdi­ag­no­zowana nawet do wieku szkol­nego — nie zawsze objawy są jed­noz­naczne. Należy także pod­kreślić, że pojaw­ia­jące się niepoko­jące objawy nie zawsze świad­czą o choro­bie, a np. o charak­terze dziecka.

Jak rozpoznać test na autyzm?

Diag­nos­ty­czny test na autyzm może zostać wyko­nany przez lekarza pedi­atrę czy psy­cholo­ga. Nie jest dostęp­ny w Internecie i rodz­ice nie mogą go wykony­wać na włas­ną rękę. Testy dostęp­ne w sieci mają charak­ter bard­zo ogól­nikowy i mogą rodz­i­com wskazać pewne zachowa­nia, które mogą mieć podłoże w autyzmie.

Zobacz też:

Autyzm u dzieci przyczyny

Padacz­ka u dzieci przyczyny

Bada­nia na padaczkę

Badanie WES

Bada­nia gene­ty­czne noworodka

Mikro­macierze badanie

Czy padacz­ka jest dziedziczna?

mail