Przeskocz do treści
coloalert

Dysleksja — przyczyny, objawy, terapia

Dyslek­s­ja to zaburze­nie wywołu­jące specy­ficzne trud­noś­ci w nauce czy­ta­nia i pisa­nia. Zma­ga się z nią aż 12% uczniów. Dzieci te wyma­ga­ją odpowied­niej ter­apii, aby ograniczyć liczbę niepowodzeń szkol­nych. Wcześniej jed­nak dyslek­s­ja musi zostać praw­idłowo zdi­ag­no­zowana. Jak moż­na ją rozpoz­nać? Jak prze­b­ie­ga ter­apia? Sprawdź poniżej!dysleksja

Spis treś­ci:

1. Czym jest dysleksja?
2. Dyslek­s­ja — przyczyny
3. Dyslek­s­ja — objawy
4. Jak diag­nozu­je się dysleksję?
5. Ter­apia dysleksji
6. Prawa dyslek­tyków

Czym jest dysleksja?

Dyslek­s­ja to inaczej specy­ficzne trud­noś­ci w nauce. Pojaw­ia­ją się one głównie pod­czas czy­ta­nia i pisa­nia. Nie jest ona wywołana przez nis­ki ilo­raz inteligencji. Dzieci cier­piące na dyslek­sje nie mają żad­nych zaburzeń roz­wo­ju intelektualnego.
Świa­towa Orga­ni­za­c­ja Zdrowia (WHO) dyslek­sję określa mianem roz­wo­jowej, ponieważ zaczy­na się ona objaw­iać na początku edukacji. Cier­pi na nią około 12% uczniów, z czego zde­cy­dowana więk­szość to chłopcy.

Dysleksja — przyczyny

Bada­nia nad podłożem dyslek­sji wciąż trwa­ją. Poda­je się jed­nak, że najbardziej praw­dopodob­ną przy­czyną choro­by są czyn­ni­ki gene­ty­czne, a konkret­nie mutac­ja w genie DCDC2. Powodu­je ona zakłóce­nia w funkcjonowa­niu ośrod­kowego układu ner­wowego, które bezpośred­nio przekłada­ją się na trud­noś­ci w nauce.

Dysleksja — objawy

U dyslek­ty­ka zauważyć może­my następu­jące objawy:

● Błędy ortograficzne, inter­punkcyjne i gramatyczne
● Myle­nie liter
● Nies­taranne pismo
● Zapisy­wanie od prawej do lewej lub w odbi­ciu lustrzanym
● Przekrę­canie liter w trak­cie czytania
● Powolne czytanie
● Prob­le­my ze zrozu­mie­niem czy­tanego tekstu

Na dyslek­sję mogą wskazy­wać także inne, mniej specy­ficzne symptomy:

● Myle­nie stron
● Prob­le­my z pamięcią
● Prob­le­my z koncentracją
● Zaburzenia moto­ry­ki małej — mogą się one objaw­iać np. przez trud­noś­ci z zap­inaniem guzików czy sznurowaniem butów
● Za moc­ne lub za słabe przy­ciskanie ołówka do kartki
● Zaburzenia mowy
● Prob­lem z układaniem klock­ów i puzzli

Wskazu­je się także, że pier­wsze objawy dyslek­sji zauważyć może­my już u niemowla­ka. Dyslek­ty­cy częs­to pomi­ja­ją etap raczkowa­nia i zaczy­na­ją od razu chodz­ić. Dyslek­sję poz­nać może­my także po roz­wo­ju mowy – jest on opóźniony.

Jak diagnozuje się dysleksję?

Po zauważe­niu objawów dyslek­sji warto zgłosić się do porad­ni psy­cho­log­iczno-ped­a­gog­icznej. Tam dziecko spot­ka się z ped­a­gogiem i psy­cholo­giem, którzy poroz­maw­ia­ją z nim i przeprowadzą kil­ka ćwiczeń. Na tej pod­staw­ie stwierdzą oni, czy na pewno jest to dyslek­s­ja, czy jed­no z zaburzeń pokrewnych np. dys­grafia czy dysortografia.

Terapia dysleksji

Dyslek­s­ja nie jest zaburze­niem, które może­my wyleczyć. Jed­nak ter­apia może znacznie ułatwić dziecku funkcjonowanie w szkole. Należy więc ją rozpocząć od razu po postaw­ie­niu diagnozy.

Ter­apia dyslek­sji to przede wszys­tkim ćwiczenia rozwi­ja­jące czy­tanie i pisanie. Dziecko powin­no wykony­wać je z rodz­icem w domu, a także w szkole pod opieką nauczy­ciela. W niek­tórych przy­pad­kach konieczne może być wprowadze­nie indy­wid­u­al­nego try­bu nauczania.

Prawa dyslektyków

Dyslek­ty­cy nie mają w szkole zbyt łat­wo, dlat­ego pow­stała lista praw, które mają ułatwić im funkcjonowanie. Uczniowie z dyslek­sją mogą sko­rzys­tać z:

● Wydłuże­nia cza­su egzaminu
● Czy­ta­nia zadań na głos przez nauczyciela
● Pisa­nia egza­minu w odd­ziel­nej sali
● Pisa­nia drukowany­mi literami

Z wymienionych praw sko­rzys­tać może­my, jeśli posi­adamy ważną opinię z porad­ni psychologiczno-pedagogicznej.

5/5 — (7 głosów / głosy) 
mail