Jak wzmocnić odporność u noworodków? Przeskocz do treści
coloalert

Jak wzmocnić odporność u noworodków?

Rozwój układu odpornoś­ciowego dziec­ka trwa aż do 12 roku życia. W kon­sek­wencji noworod­ki i niemowlę­ta są bardziej podatne na różnego rodza­ju infekc­je. Nie uda nam się ich całkowicie uniknąć, ale może­my spróbować nieco go wspomóc. Sprawdź, jak wzmoc­nić odporność u noworod­ków!jak wzmocnić odporność u noworodków

Spis treś­ci:

  1. Przede wszys­tkim odpowied­nie karmienie
  2. Zad­baj o odpoczynek dziecka
  3. Pamię­ta­j­cie o szczepieniach

Przede wszystkim odpowiednie karmienie

Noworod­ka możesz karmić zarówno pier­sią, jak i mlekiem mody­fikowanym. Obie opc­je są tak samo dobre. W przy­pad­ku karmienia pier­sią Twój maluszek otrzy­ma wszys­tkie potrzeb­ne mu skład­ni­ki odży­w­cze. Wzmoc­nią one układ odpornoś­ciowy maleńst­wa, dzię­ki czemu nie będzie on tak narażony na infekcje.

Mlekiem mody­fikowanym również może­my w pełni odży­wić dziecko. Aktu­al­nie są one twor­zone w taki sposób, aby jak najbardziej przy­pom­i­nały mleko mat­ki. Mają więc bard­zo dobry skład. Mleko mody­fikowane dobierzmy do wieku dziec­ka. Uwzględ­ni­jmy także potrze­by dziec­ka – w sklepach zna­jdziemy mle­ka mody­fikowane dla dzieci ze skłon­noś­cią do ule­wa­nia oraz kolek i wzdęć.

Zadbaj o odpoczynek dziecka

Dla praw­idłowego funkcjonowa­nia układu odpornoś­ciowego dziec­ka koniecz­na jest także odpowied­nia ilość snu i regen­er­ac­ja orga­niz­mu. Zmęcze­nie i niewys­panie może znacznie osłabić odporność dziec­ka. Pamię­ta­jmy, że noworod­ki powin­ny spać od 12 do 16 godzin na dobę.

Pamiętajcie o szczepieniach

Odporność orga­niz­mu budu­je się poprzez szczepi­enia. Dzię­ki nim uod­par­ni­amy się na poszczególne choro­by. Szczepi­e­nie nie wyk­lucza całkowicie praw­dopodobieńst­wa zachorowa­nia. Jed­nak dzię­ki niemu znacznie zmniejsza się ryzyko ciężkiego prze­biegu choro­by oraz wys­tąpi­enia powikłań.

Naszego noworod­ka szczepić powin­niśmy zgod­nie z har­mono­gramem, który jest określony w Pro­gramie Szczepień Ochron­nych. Zgod­nie z nim dziecko w pier­wszym roku życia powin­no przyjąć:

  •  Szczepi­onkę prze­ci­wko gruźl­i­cy w prze­ciągu pier­wszych 24 godzin życia
  •  Szczepi­onkę prze­ci­wko wiru­sowego zapale­nia wątro­by typu B w prze­ciągu pier­wszych 24 godzin życia, w 2 miesiącu życia oraz w 7 miesiącu życia
  •  Szczepi­onkę prze­ci­wko rotawiru­som między 2 a 7 miesiącem życia
  •  Szczepi­onkę prze­ci­wko błon­i­cy, tęż­cowi i krz­tuś­cowi w 2 miesiącu życia, między 3 i 4 miesiącem życia oraz między 5 i 6 miesiącem życia
  •  Szczepi­onkę prze­ci­wko poliomyelitis w 2 miesiącu życia, między 3 i 4 miesiącem życia oraz między 5 i 6 miesiącem życia
  •  Szczepi­onkę prze­ci­wko pneumokokom w 2 miesiącu życia oraz w 4 miesiącu życia
Oceń
mail